Testikelcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C621 Malign tumör i nedstigen testikel
  C629 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i testikel

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, Standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Testikelcancer är sällsynt men är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män. Det finns två typer:

 • Seminom – vanligast mellan 30–45 års ålder, upptäcks oftast före spridning.
 • Non-seminom – vanligast mellan 20–35 års ålder, i hälften av fallen spridd när den upptäcks.

Prognosen för testikelcancer mycket god, även vid spridning. Överlevnaden är 97 % i Sverige.

 • Retentio testis.
 • Hereditet.
 • Tidigare testikelcancer.

Palpabel knöl i testikeln.

 • Förändring av storlek eller konsistens på testikel.
 • Smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring.
 • Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling.
 • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring.
 • Aktuella symtom: lokalisation, tillväxt, duration.
 • Riskfaktorer.
 • Allmäntillstånd.
 • Bröstkörtlar – gynekomasti.
 • Yttre genitalia – grundlig undersökning av testiklar.
 • Buk- och lymfkörtelpalpation.

Ta beta-hCG (humant koriongonadotropin, ej fri betakedja) vid bröstkörtelförstoring.

Vid symtom som ger misstanke, utred omgående med ultraljud av testiklar inom ramen för SVF om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

 • Remissinnehåll: anamnes, utredning, språkhinder, funktionsnedsättning, kontaktuppgifter (mobilnummer till patient/inremitterande).
 • Märk remissen "SVF testikelcancer"
 • Primärvården ska informera patienten om röntgensvaret (omgående vid cancermisstanke).

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • Palpabel knöl i testikeln.
 • Testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik.
 • Förhöjt beta-hCG (humant koriongonadotropin).
 • Förhöjt P-AFP (alfa-fetoprotein) som inte förklaras av leversjukdom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Vid symtom eller fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke, överväg fortsatt utredning (men inte inom SVF).

 • Skicka omgående SVF-remiss till urologmottagning
 • Märk remissen "SVF testikelcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen.
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet.
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia) och överkänslighet.
 • Social situation, inklusive rökning, språkhinder, funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat har planerats.

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0725-93 07 87, Ystad 0725-73 52 36
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 15 71, fax 042-406 14 95
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö 040-33 81 85, Landskrona 040-33 81 85, Trelleborg 0410-551 62, fax 0410-551 31

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Testikelcancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp testikelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

SWENOTECA, Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group

Publicerat: 2022-03-01
Giltigt till: 2024-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne