Sköldkörtelcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C73- Tyreoideacancer).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Sköldkörtelcancer

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Akut kontakt med endokrinkirurgisk mottagning i Lund vid akuta symtom
 • Fortsatt substitution efter avslutad behandling/kontroll

Kirurgmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutin

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Epidemiologi

 • Medelåldern vid insjuknande är drygt 50 år, men sjukdomen förekommer i alla åldrar, även hos barn.
 • Prognosen är ofta god, men varierar med vilken form.

Förenklad indelning av tyreoideacancer

 • Papillär
 • Follikulär
 • Medullär
 • Blandad (medullär och follikulär)
 • Lågt differentierad och odifferentierad (anaplastisk)

Misstänkt odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer handläggs akut (ej enligt SVF).

Riskfaktorer

 • Ärftlighet (i vissa familjer erbjuds screening)
 • Terapeutik strålning mot huvud/hals och annan joniserande strålning

Akuta symtom

 • Snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan (misstänkt anaplastisk sköldkörtelcancer)

Symtom som ger misstanke

 • Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
 • Patient med struma och oförklarlig heshet/röstförändring/stämbandspares
 • Knöl i sköldkörteln med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
 • Knöl i sköldkörteln med anamnes på joniserande strålning mot halsen
 • Knöl i sköldkörteln hos patient < 20 eller > 60 år, speciellt män
 • Knöl i sköldkörteln med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen

Anamnes

 • Aktuella symtom (lokala och generella)
 • Duration
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Tyreoideastatus
 • Palpation av ytliga lymfkörtlar
 • Stämbandsstatus – heshet/stridor, eventuellt stämbandsrörlighet

Laboratorieprover

 • Överväg TSH, T4

Akut handläggning

Vid akuta symtom (misstänkt anaplastisk sköldkörtelcancer), kontakta omgående endokrinkirurgisk mottagning i Lund.

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning med ultraljud och cytologi inom ramen för SVF.

Remiss till ultraljud och cytologi

 • Skicka omgående separata remisser för ultraljud och cytologi, båda till röntgen som samordnar undersökningarna
 • Märk remisserna "SVF sköldkörtelcancer"
 • Remissinnehåll – symtom/fynd (lokalisation, tillväxt, duration), språkhinder, funktionsnedsättning, kontaktuppgifter (mobilnummer till patient/inremitterande)

Svar på ultraljud och cytologi

 • Primärvården ska informera patienten om ultraljudssvaret.
 • Ultraljudssvar anger om finnålspunktion (cytologi) har utförts eller inte.
 • Cytologi utförs endast om ultraljud påvisar förändring som motiverar det.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • ultraljudsfynd som ger misstanke om sköldkörtelcancer
 • cytologiskt fynd som ger misstanke om sköldkörtelcancer (cytologisvar Bethesdakategori ≥ IV).

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till endokrinkirurgisk mottagning i Lund (SUS), kirurgmottagning i Kristianstad (KRYH) eller ÖNH-mottagning i Helsingborg (SUND)
 • Märk remissen " SVF sköldkörtelcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning (bethesdakategori om det finns angivet på cytologisvar) som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd, tyreoideastatus och om stämbandsstatus utförts samt samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0724-67 26 78
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 14 00 
 • Skånes universitetssjukvård: 046-17 77 28, Trelleborg 0410-551 94, Landskrona 042-406 14 00 

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Tyreoideakontroller i primärvården

 • Då behandling och cancerkontroller är avslutade kan patienten remitteras till primärvården för fortsatt substitution med Levaxin.
 • Målvärde är TSH mellan 0,5-2,0 mIE/L och att patienten bedöms eutyreoid.

Rehabilitering vid cancer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Sköldkörtelcancer, 1177 Vårdguiden

Relaterad information  

Standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan 
Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan  

Publicerat: 2019-03-01
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter