Sköldkörtelcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C73.9 Malign tumör i tyreoidea
  Z85.8G Malign tumör i tyreoidea i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C73)

   

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Akut kontakt med endokrinkirurgisk mottagning i Lund vid akuta symtom
 • Fortsatt substitution efter avslutad behandling/kontroll

Kirurgmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutin

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vårdförloppet gäller differentierad sköldkörtelcancer. Misstänkt odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer ska inte utredas inom SVF utan kräver akut handläggning.

Epidemiologi

Incidensen har under det senaste decenniet ökat och är nu 550-600 fall per år.

Medelåldern vid insjuknande är drygt 50 år, men sjukdomen förekommer i alla åldrar, även hos barn. Prognosen är ofta god, men varierar med vilken form. Den relativa femårsöverlevnaden är 82 % för män och 89 % för kvinnor.

Etiologi

Förenklad indelning av tyreoideacancer

 • Papillär
 • Follikulär
 • Medullär
 • Blandad (medullär och follikulär)
 • Lågt differentierad och odifferentierad (anaplastisk)

Riskfaktorer

 • Ärftlighet (gäller vissa former av tyreoideacancer)
 • Tidigare strålning mot huvud-hals

Akuta symtom

 • Snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan

Symtom som ger misstanke

 • Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
 • Patient med struma och oförklarlig heshet, röstförändring eller stämbandspares
 • Knöl i sköldkörteln med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
 • Knöl i sköldkörteln med anamnes på joniserande strålning mot halsen
 • Knöl i sköldkörteln hos patient < 20 eller > 60 år, speciellt män
 • Knöl i sköldkörteln med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Duration
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Tyreoideastatus – beskrivning av knöl (storlek, konsistens, yta, ruckbarhet)
 • Palpation av ytliga lymfkörtlar
 • Stämbandsstatus – heshet eller stridor, eventuellt stämbandsrörlighet

Laboratorieprover

Överväg kontroll av TSH och T4.

Akut handläggning

Vid akuta symtom bör anaplastisk sköldkörtelcancer misstänkas och patienten handläggas akut (ej inom SVF).

Kontakta omgående endokrinkirurgisk mottagning i Lund.

Handläggning vid misstanke

Symtom som ger misstanke ska föranleda utredning med ultraljud och finnålspunktion, Skicka omgående remiss inom ramen för SVF.

 • Ultraljud – remiss skickas omgående till röntgen
 • Finnålspunktion – remiss skickas omgående till röntgen, som samordnar undersökningarna
 • Märk remisserna med "SVF sköldkörtelcancer"

Remissen bör innehålla relevant anamnes (särskilt symtom eller fynd), eventuella språkhinder eller funktionsnedsättning samt kontaktuppgifter (mobilnummer till patient/inremitterande).

Svar på ultraljud och finnålspunktion

 • Primärvården ska informera patienten om ultraljudssvaret.
 • Ultraljudssvar anger om finnålspunktion har utförts eller inte.
 • Finnålspunktion utförs endast då ultraljud påvisar förändring som motiverar det.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • ultraljudsfynd som ger misstanke om sköldkörtelcancer
 • cytologiskt fynd som ger misstanke om sköldkörtelcancer (cytologisvar Bethesdakategori ≥ IV).

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till endokrinkirurgisk mottagning i Lund (SUS), kirurgmottagning i Kristianstad eller ÖNH-mottagning i Helsingborg.
 • Märk remissen " SVF sköldkörtelcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter).
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation).

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning (Bethesdakategori om det finns angivet på cytologisvar) som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd, tyreoideastatus och om stämbandsstatus utförts samt samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Helsingborg 042-406 14 00
 • Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0724-67 26 78
 • Lund 046-17 77 28, Trelleborg 0410-551 94, Landskrona 042-406 14 00

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Kliniska kontroller

Efter avslutad cancerbehandling och cancerkontroller kan patientens tyroxinbehandling skötas i primärvården. Den inledande suppressionsdosen av tyroxin ska då redan ha minskats till substitutionsdos.

Målvärdet för substitutionsdosen med tyroxin är ett TSH-värde i det nedre referensintervallet (TSH 0,5-2,0 mIE/L) och att patienten bedöms eutyreoid.

Rehabilitering vid cancer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Sköldkörtelcancer, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2023-05-29
Giltigt till: 2026-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.