Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Rehabilitering vid cancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Primärvård

 • Informera om och vid behov erbjuda patient och närstående psykologiskt och socialt stöd vid misstänkt cancer
 • Kunna erbjuda basal rehabilitering och behandla vissa följdtillstånd
 • Identifiera sena komplikationer och följdsjukdomar efter cancerbehandling 

Specialiserad vård

 • Ansvara för rehabilitering under den akuta behandlingsfasen
 • Ansvara för eventuell fortsatt specialiserad rehabilitering
 • Utredning och behandling av vissa följdsjukdomar, senkomplikationer 

Rehabilitering

 • Redan vid misstanke om cancer kan en patient eller närstående behöva rehabiliterande insatser.
 • Rehabilitering i primärvården kan efter den akuta behandlingsfasen löpa parallellt med vårdförloppet i specialiserad vård och i många fall starta före patientens diagnos.
 • Eventuella rehabiliteringsbehov bör identifieras återkommande.

Denna riktlinje avser rehabiliteringsbehov och -insatser i samband med cancer eller cancerbehandling. 

Symtom

Exempel på följdtillstånd av sjukdom eller behandling:

 • nedsatt känsel, neuropati
 • smärta
 • svullna händer
 • lymfödem
 • kognitiv påverkan, cancerrelaterad hjärntrötthet
 • rädsla för återfall eller progress
 • hjärt- eller lungfunktionspåverkan
 • förändrad kroppsuppfattning
 • sexuella besvär
 • symtom relaterade till bäckencancer (exempelvis inkontinens, smärta).

Anamnes

 • Aktuell cancersjukdom, utredning och behandling
 • Aktuella symtom
 • Andra sjukdomar och behandlingar
 • Sorgereaktion, depression, ångest
 • Familjesituation, nätverk
 • Arbetssituation

Status

Undersök utifrån symtom och anamnes.

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om cancer uppmärksamma behov av och erbjuda patient och närstående psykologiskt och socialt stöd.
 • Basal rehabilitering kan starta och pågå före/under/efter cancerbehandling. 

Handläggning vid behandling

 • Kalla remitterad patient för att upprätta och genomföra rehabiliteringsplan.
 • Rehabiliteringsplanen ska innehålla kontaktperson med kontaktuppgifter
 • Rehabiliteringsplanen ska tydliggöra vad som är patientens respektive vårdens ansvar.
 • Utred och behandla andra sjukdomar enligt ordinarie rutiner.
 • Ge råd, stöd och andra åtgärder efter behov.
 • Hjälpa till med uppföljning och eventuella intyg.

En plan med mål och åtgärder kan underlätta samordningen av insatser för en mer långsiktig rehabilitering. Insatserna kan utföras inom kommun, primärvård, specialiserad vård eller genom samarbete mellan dessa.

Vid insatser från kommun och region/landsting kan en samordnad individuell plan (SIP) initieras av personen själv eller av någon av de övriga aktörerna med samtycke från personen det gäller.

Basal rehabilitering i primärvården utförs normalt på vårdcentralen.

Fysioterapi

Utifrån individuella behov planeras träningsmoment i grupp eller enskilt, med egenträning efter genomgång. Exempel på fysioterapeutiska åtgärder i primärvård:

 • rörlighet
 • balans/koordination
 • styrka
 • kondition, till viss del
 • utfärdande av träningsprogram
 • råd kring fysisk aktivitet och träning
 • smärtlindrande behandling
 • basal kroppskännedom, medicinsk yoga

Arbetsterapi

 • Hjälp med följdtillstånd av behandling som nedsatt känsel, svullna händer, smärta
 • Behovsbedömning och utprovning av eventuella hjälpmedel (ortos, elrullstol)

Nutrition

 • Nutritionsproblem kan förekomma tidigt i behandlingen
 • Kostrådgivning vid risk för undernäring
 • Vid nutritionsproblem, överväg nutritionsbehandling tidigt
 • Enteral nutrition hanteras i vissa fall inom primärvården och följer då gällande AKO-riktlinje och vårdprogram.

Psykologisk och psykosocial behandling

Stödjande samtalsbehandling eller psykoterapi kan erbjudas utifrån individuella behov. Exempelvis:

 • krisbearbetning
 • hjälp med sorgearbete
 • behandling av depression eller ångest
 • stöd till individen kring familj, nätverk och arbetssituation
 • hjälp att hantera oro i relation till cancersjukdom.

Läkemedelsbehandling

Behandla eventuell depression, ångest, sömnstörning och benigna smärttillstånd.

Indikation för remiss till primärvård

 • Kontaktsjuksköterska och patient (och närstående) utvärderar patientens rehabilitering och bedömer eventuellt fortsatt rehabiliteringsbehov.
 • Då fortsatt rehabiliteringsbehov föreligger ansvarar kontaktsjuksköterska för att identifierade rehabiliteringsbehov omhändertas av primärvård, genom aktiv överlämning. 

Remissinnehåll i remiss till primärvård

 • Rehabiliteringsplanen ska vara tydlig för primärvård och patient
 • Identifierade rehabiliteringsbehov och tidigare gjorda överenskommelser vad som är sjukvårdens respektive patientens ansvar för detta
 • Sammanfattning av patientens vård och eventuella fortsatta andra vårdbehov
 • Information om patienten ska ha fortsatt kontakt också med rehabiliteringspersonal i specialiserad vård
 • Vid behov få diagnosspecifikt kunskapsstöd till rehabiliteringspersonal i primärvården, särskilt då rehabiliteringen sker parallellt med behandling i specialiserad vård

Den vårdenhet som har vårdansvar ansvarar för eventuell sjukskrivning.

Komplikationer och följdsjukdomar

Tänk på att uppmärksamma och identifiera sena komplikationer och/eller följdsjukdomar efter cancerbehandling. Vid behov, remittera till specialiserad vård. Vid symtom relaterade till bäckencancer, se Vägledning bäckencancerrehabilitering.

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Vad är cancerrehabilitering?, 1177 Vårdguiden

Funktionella besvär vid cancer i bäckenet, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2018-12-03
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!