Njurcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C649 Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken
  D410 Tumör av osäker eller okänd natur i njure

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

I Sverige diagnostiseras cirka 1200 nya fall av njurcancer varje år. Njurcancer är ovanligt före 40 års ålder, de flesta är 60 – 80 år vid diagnos. Sjukdomen är cirka 1,5 gånger vanligare hos män än kvinnor.

Tumören ger sällan symtom innan den är relativt stor eller har metastaserat. Njurcancer upptäcks därför ofta incidentellt. Ungefär 15 % av patienterna har metastaser vid diagnos, oftast i lungor, mediastinum, skelett, hud, lever eller hjärna.

 • Rökning
 • Kraftig övervikt
 • Ärftlighet
 • Makroskopisk hematuri utan annan verifierad diagnos (uteslut först urinblåse- och urinvägscancer)
 • Palpabel resistens i flanken
 • Smärta i flanken
 • Nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande

Ospecifika symtom ses hos upp till 30 % av patienter med misstankesymtom, exempelvis:

 • feber, viktnedgång
 • hypertoni
 • hög SR, anemi, polycytemi, hyperkalcemi, leverdysfunktion.
 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer
 • Allmäntillstånd
 • Blodtryck
 • Bukstatus
 • Palpation av lymfkörtlar (supraklavikulärt, hals, axiller)
 • Kreatinin/eGFR (inför DT) och Hb
 • Överväg temp, urinsticka och urinodling vid misstänkt infektion

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF. Utred med:

 • DT njurar, utan och med kontrast, i första hand
 • MR eller ultraljud med kontrast kan vara alternativ vid nedsatt njurfunktion.

Blodförtunnande medicinering ändrar inte handläggningen.

 • Remissinnehåll – anamnes, frågeställning och relevanta läkemedel, märk remissen SVF
 • Remissvar – skyndsamt omhändertagande, särskilt vid cancermisstanke då välgrundad misstanke föreligger.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer. Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

 • Vid benign njurcysta, Bosniak typ I, föreligger ingen risk för njurcancer och utredning ska därför inte göras inom SVF.
 • Bakterieuri (även asymtomatisk) ändrar inte handläggningen, men misstänkt urinvägsinfektion ska behandlas sedvanligt.
 • Vid symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för SVF bör fortsatt utredning för annan orsak övervägas.
 • Skicka omgående SVF-remiss till urologmottagning
 • Märk remissen "SVF njurcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen, ange röntgenenhet
 • Kreatininvärde (eGFR)
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar (särskilt diabetes) och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0725-93 07 87, Ystad 0725-73 52 36
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 15 71, fax 042-406 14 95,
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö 040-33 28 68, Landskrona 040-33 28 68,Trelleborg 0410-551 62, fax 0410-551 31

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram njurcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Njurcancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp njurcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram njurcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-01-02
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne