Myelom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C900 Multipelt myelom
  Z857 Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna sjukhistorien
  C901 Plasmacellsleukemi
  C902 Extramedullärt plasmocytom
  C903 Solitärt plasmocytom

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt eller hotande tvärsnittslesion – kontakt med hematologjour omgående
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Myelom (multipelt myelom) är ovanligt före 40-års ålder och ökar snabbt med stigande ålder. Tiden från symtom till diagnos kan vara lång, då debuten kan vara långsam och symtomen diffusa. Medianålder vid diagnos är omkring 72 år.

Myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen orsakad av klonal proliferation av plasmaceller. Tumörcellerna producerar ett monoklonalt immunglobulin (M-komponent) som kan påvisas i serum eller urin.

Myelom föregås sannolikt av ett förstadium med M-komponent utan tecken till myelom, MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans). MGUS är den viktigaste riskfaktorn. Viss ärftlighet föreligger.

 • Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • Patologiska frakturer (exempelvis kotkompressionsfraktur, hotande tvärsnittslesion)
 • Anemi
 • Hyperkalcemi
 • Polyneuropati eller rizopati
 • Njursvikt
 • Hög SR
 • Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner
 • Aktuella symtom
 • Hereditet
 • Andra sjukdomar som kan förklara symtomen
 • Allmäntillstånd
 • Övrigt status utifrån symtom
 • Hb, leukocyter, trombocyter, SR
 • Natrium, kalium, calciumjon, albumin, kreatinin (eGFR)
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin eller fraktionerade proteiner i serum och S-FLC (fria lätta kedjor i serum)

Kontakta hematologjour omgående vid:

 • symtomgivande hyperkalcemi
 • akut njursvikt
 • hotande tvärsnittslesion.

Vid misstanke, ta anamnes, status och laboratorieprover och gör en bedömning.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid minst ett av följande (oavsett symtom):

 • M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn
 • S-FLC kvot > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l)
 • fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet
 • fynd vid cytologi eller histopatologi talande för plasmacellsmalignitet.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården även vid minst ett av följande:

 • hypogammaglobulinemi
 • M-komponent i serum/urin (ej IgM)
 • patologisk S-FLC kvot

när det föreligger tillsammans med minst ett symtom eller fynd utan annan förklaring:

 • anemi
 • njursvikt
 • hyperkalcemi
 • skelettengagemang.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

 • M-komponent IgM > 10 g/l bör föranleda misstanke om och utredning av maligna lymfom och KLL.
 • Fynd av annan M-komponent, där välgrundad misstanke inte föreligger, bör utredas vidare utifrån patientens behov (ej inom SVF).
 • Skicka omgående SVF-remiss till hematologmottagning
 • Märk remissen "SVF myelom"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 044-309 28 40 (medicin), Ystad 0411-99 52 76
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 16 31, fax 042-406 32 25
 • Skånes universitetssjukvård – Lund 046-17 28 95

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Myelom, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp myelom, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram myelom, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2022-01-14
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne