Matstrups- och magsäckscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C16.4 Malign tumör i pylorus
  C16.1 Malign tumör i fundus ventriculi
  Z85.0B Malign tumör i magsäcken i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C16)
  C15.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i esofagus
  C16.0 Malign tumör i kardia
  C16.2 Malign tumör i corpus ventriculi
  C16.3 Malign tumör i antrum ventriculi
  Z85.0A Malign tumör i matstrupen i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C15)

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Endoskopimottagning

 • Utredning med gastroskopi
 • Remiss för vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Återremittering till primärvård för eventuell vidare utredning om standardiserat vårdförlopp ej startas

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det här standardiserade vårdförloppet gäller esofagus- och ventrikelcancer.

Epidemiologi

Esofaguscancer är vanligare hos män, och i Sverige är adenokarcinom vanligare än skivepitelcancer. Även ventrikelcancer förekommer oftare hos män och orsaken är främst adenocarcinom.

Etiologi

Orsaken till esofagus- och ventrikelcancer är multifaktoriell. Risken ökar generellt med ålder och både miljöfaktorer samt genetiska faktorer har betydelse.

De flesta adenokarcinom i esofagus uppstår i ett metaplastiskt omvandlat skivepitel i nedre delen av esofagus, Barretts esofagus.

Långtidsprognosen är framför allt beroende av tumörstadium, men generellt sett är prognosen dålig då drygt 20 % av alla patienter lever 3 år efter diagnos.

Riskfaktorer

 • Skivepitelcancer i esofagus – rökning, alkohol
 • Adenocarcinom i esofagus – gastro-esofageal reflux, obesitas, rökning
 • Ventrikelcancer – Helicobacter pylori

Symtom som ger misstanke

Symtom som ska föranleda misstanke:

 • nytillkomna sväljsvårigheter.

Symtom som kan föranleda misstanke:

 • järnbristanemi
 • kraftig oförklarad viktnedgång
 • nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • gastrointestinal blödning
 • nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
 • bilddiagnostiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer.

Andra symtom

Andra symtom som kan förekomma är:

 • bröst- eller buksmärta
 • smärtsam sväljning (odynofagi)
 • reflux eller dyspepsi.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer
 • Eventuell tidigare gastroskopi och resultat av undersökning
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta
 • Lungor
 • Buk- och lymfkörtelpalpation

Laboratorieprover

Överväg anemiprover.

 • Hb, MCV, retikulocyter, leukocyter, trombocyter
 • Ferritin, järn, TIBC, B12, folat
 • Överväg F-Hb

Handläggning vid misstanke

Patient med nytillkomna sväljsvårigheter ska remitteras till utredning med gastroskopi inom ramen för SVF utan andra föregående undersökningar.

Patient med symtom som kan föranleda misstanke, ska remitteras till utredning med gastroskopi inom ramen för SVF, om inte anamnes, status eller prover ger misstanke om annan diagnos.

Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter utredning med gastroskopi (endoskopiskt eller histopatologiskt fynd).

Fortsatt handläggning

Vid misstanke om blödning i nedre delen av magtarmkanalen, bör tjock- och ändtarmscancer övervägas.

Tolkning av gastroskopi

 • Endoskopienheten ansvarar för fortsatt handläggning enligt SVF om undersökningsfynd vid gastroskopi eller PAD-svar (från gastroskopi) ingett misstanke om cancer.
 • Endoskopienheten informerar patienten om PAD-svar.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss för gastroskopi till endoskopimottagning
 • Märk remissen "SVFmatstrups- och magsäckscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 29 20, Ängelholm 0431-818 34
 • Skånes universitetssjukvård – Lund 046-17 77 29, Trelleborg 0410-551 62, Landskrona 042-406 29 20

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Magcancer - magsäckscancer, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-11-12
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.