Lungcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C340 Malign tumör i huvudbronk
  C341 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
  C342 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
  C349 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga
  C343 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
  C348 Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt
  Z801 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i familjeanamnesen

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Viss uppföljning av små nodulära förändringar
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Viss uppföljning av små nodulära förändringar

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet för lungcancer gäller för alla patienter över 18 år.

Över 4 000 nya fall av lungcancer diagnostiseras varje år i Sverige.

Risken för lungcancer ökar med stigande ålder. De flesta som insjuknar är mellan 60 och 80 år med en medianålder kring 69 år. Lungcancer är ovanlig före 40 års ålder men enstaka fall i åldrarna 20–30 år förekommer.

Incidensen är högre hos kvinnor vid insjuknande < 70 år, därefter är den högre hos män. Prognosen vid lungcancer är generellt sämre än vid andra cancersjukdomar. 5-årsöverlevnaden är cirka 20 %, (17 % hos kvinnor och 24 % hos män).

Lungcancer delas in i två huvudgrupper:

 • småcellig lungcancer
 • icke småcellig lungcancer – utgörs av adenocarcinom, skivepitelcancer och storcellig lungcancer.

Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer (särskilt skivepitelcancer och småcellig lungcancer), men även aldrig-rökare kan få lungcancer (oftast adenocarcinom).

 • Tobaksrökning – cirka 90 % av alla med lungcancer är eller har varit rökare och ungefär 10 % av storrökare får lungcancer
 • Yrkesexponering – asbest, klormetyleter, kadmium, nickel, krom, arsenik
 • Radon – även bostadsradon ger viss ökad risk, främst hos rökare
 • Hereditet – förstagradssläkting med lungcancer ger ökad risk
 • Hög ålder
 • Kvinnligt kön
 • Komorbiditet som KOL och lungfibros
 • Nytillkomna luftvägssymtom, som hosta eller andnöd, med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare > 40 år
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • Blodig hosta

Symtom som kan vara tecken på spridning är:

 • regionala – sväljningssvårigheter, diafragmapares, Horners syndrom, svår smärta i ansikte, heshet
 • extrathorakala – CNS-symtom (som huvudvärk, kramper, förvirring), skelettsmärta i främst kotor och bäcken
 • paramaligna – smärtsam gynekomasti, neuropati, myopati, trombos
 • allmänna – trötthet, aptitlöshet, ofrivillig viktnedgång, nattliga svettningar, feber (38-38,5 grader), depression.
 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer, främst tobaksanamnes
 • Tidigare eller aktuell tumörsjukdom
 • Andra allvarliga sjukdomar
 • Allmäntillstånd
 • Lungor – asymmetriska andningsljud, lokaliserade ronki, ensidig dämpning
 • Hjärta
 • Lymfkörtlar – supraklavikulärt, hals, axiller
 • Buk

Överväg kontroll av blodstatus, inflammation, njurfunktion och leverfunktion.

 • Vid symtom som ger misstanke rekommenderas omgående remiss till bilddiagnostik.
 • Remissen bör innehålla anamnes, frågeställning och kontaktuppgifter till inremitterande.
 • Märk remissen "SVF lungcancer".
 • Informera patienten om att röntgen vid behov kompletterar med en DT, .
 • Primärvården informerar patienten om röntgensvaret, omgående vid cancermisstanke.
 • Oklart fynd på lungröntgen utreds med DT, vilket kan initieras av röntgenavdelningen.
 • Fynd som inger cancermisstanke ska handläggas som välgrundad misstanke.
 • Fynd av små nodulära förändringar bör följas enligt Klinisk uppföljning.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer
 • metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
 • upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
 • obstruktion av vena cava superior
 • recurrenspares.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Vid andra misstänkt allvarliga symtom eller fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke för lungcancer, bör fortsatt utredning övervägas.

 • Skicka omgående SVF-remiss till Lungmottagning
 • Märk remissen ”SVF Lungcancer”
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 044-309 28 18, Ystad 0411-99 52 76
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 80 33
 • Skånes universitetssjukvård – Lund 046-17 72 66, Landskrona 046-17 72 66, Trelleborg 0410-551 22

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Uppföljning av lungcancer görs inom specialiserad vård.

Uppföljningen gäller incidentella fynd av små nodulära förändringar på DT lungor hos patient 35 år eller äldre. Patient med känd malignitet eller immunsuppression kräver särskild uppföljning.

Låg risk för malignitet föreligger vid:

 • lägre ålder
 • mindre rökning, ingen tidigare cancer
 • nodulär förändring med liten storlek, jämna kanter, lokalisation i mellan- eller underlob.

Hög risk för malignitet föreligger vid:

 • högre ålder
 • tyngre rökning, tidigare cancer
 • nodulär förändring med större storlek, ojämna kanter, lokalisation i överlob.

Rekommenderat uppföljningsintervall baseras på lungförändring, malignitetsrisk och stabilitet över tid. Vid storleksökning bör patienten remitteras till lungmottagning.

 • Solitär eller multipla med låg risk – ingen rutinmässig uppföljning
 • Solitär eller multipla med hög risk – överväg ny DT efter 12 månader
 • Solitär med låg risk – ny DT efter 6–12 månader, överväg även efter 18–24 månader
 • Solitär med hög risk – ny DT efter 6–12 månader samt efter 18–24 månader
 • Multipla med låg risk – ny DT efter 3–6 månader, överväg även efter 18–24 månader
 • Multipla med hög risk – ny DT efter 3–6 månader samt efter 18–24 månader
 • Solitär med låg eller hög risk – remiss till lungmottagning
 • Multipla med låg risk – ny DT efter 3–6 månader, överväg även efter 18–24 månader
 • Multipla med hög risk – ny DT efter 3–6 månader samt efter 18–24 månader

Subsolida nodulära förändringar kan indelas i rena groundglass-förändringar och semisolida förändringar som har en solid komponent med omgivande groundglass-komponent.

 • Solitär eller multipla med låg eller hög risk – remiss till lungmottagning

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Lungcancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp lungcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram lungcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2021-03-23
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne