Lungcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C34-P Lungcancer).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Lungcancer

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid remiss för DT, ange patientens längd och vikt.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Uppföljning av solitär pulmonell nodulus (SPN), se Klinisk uppföljning

Lungmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Viss uppföljning av solitär pulmonell nodulus (SPN), se Klinisk uppföljning

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Epidemiologi

Vid diagnos har över 90 % symtom och över 50 % spridd sjukdom. Runt 95 % av alla nyupptäckta lungcancerfall har patologiska fynd på lungröntgen. Ungefär hälften remitteras från primärvården.

5-årsöverlevnaden är cirka 15 %. Vid DT hittas ibland accidentellt solitära pulmonella noduli (SPN) som bör följas upp med tanke på eventuell cancer.

Riskfaktorer

 • Tobaksrökning – cirka 90 % av patienter med lungcancer är eller har varit rökare och ungefär 10 % av storrökare drabbas
 • Yrkesexponering – asbest, klormetyleter, sexvärt krom, arsenik, nickelföreningar samt vissa tungmetaller (kadmium)
 • Radon – även bostadsradon ger viss ökad risk, främst hos rökare
 • Hereditet – ökad risk om en förstagradssläkting (mor, far, syskon) har lungcancer 

Symtom som ger misstanke

 • Nytillkomna luftvägssymtom (som hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare/före detta rökare > 40 år
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • Blodig hosta

Andra symtom

Följande symtom kan vara tecken på spridning:

 • Regionala symtom – dysfagi, Horners syndrom, svår smärta i ansikte
 • Extrathorakala symtom – vanligast CNS (huvudvärk), kotor/bäcken (skelettsmärta), lever (smärta, förhöjt ALP) och binjurar (hypofunktion)
 • Paramaligna syndrom – cirka 10 %, exempelvis SIADH, hyperkalcemi, smärtsam gynekomasti, neuropati, proximal muskelsvaghet/smärta, trombos
 • Allmänna – trötthet/aptitlöshet (cirka 50 %), kakexi, feber (toppar 38-38,5), depression (runt 20 %)

Anamnes

 • Aktuella symtom och riskfaktorer ovan (främst tobak)
 • Tidigare/aktuell tumörsjukdom
 • Andra allvarliga sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta
 • Lungor – asymmetriska andningsljud, lokaliserade ronki, ensidig dämpning
 • Buk
 • Lymfkörtlar – supraklavikulärt, hals, axiller

Laboratorieprover

 • Överväg Hb, leukocyter, trombocyter, CRP, Na, K, kreatinin, PK-INR, ALP, GT, ALAT

Handläggning vid misstanke

 • Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för lungröntgen.
 • Märk remissen "SVF lungcancer".
 • Remiss bör innehålla anamnes, frågeställning (välgrundad misstanke lungcancer?), uppgifter för direktkontakt med inremitterande.
 • Vid behov kompletterar röntgen med en DT, informera patienten om detta.

Åtgärd vid lungröntgensvar

 • Primärvården ska informera patienten om röntgensvaret (omgående vid cancermisstanke).
 • Vid oklart fynd på lungröntgen ska DT utföras (kan initieras av röntgenavdelningen).
 • Vid fynd som inger cancermisstanke föreligger välgrundad misstanke.
 • Vid fynd av solitär pulmonell nodulus (SPN), se Klinisk uppföljning.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • vena cava superior-syndrom (svullnad av huvud, hals, armar, mest på morgonen)
 • recurrenspares
 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer
 • upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen (ska vara utförd)
 • metastasfynd som ger misstanke om lungcancer.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

 • Vid symtom på spridning, utred omgående med bilddiagnostik eller enligt Allvarliga ospecifika symtom (AOS).
 • Vid symtom eller fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke, överväg fortsatt utredning.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till lungmottagning
 • Märk remissen "SVF lungcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)
 • Röntgenbilder ska finnas tillgängliga

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 28 18, Ystad 0411-99 52 76
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 80 33
 • Skånes universitetssjukvård: 046-17 72 66, Landskrona 046-17 72 66, Trelleborg 0410-551 22

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Solitär pulmonell nodulus (SPN)

 • Förändring vid lungröntgen som ska följas upp enligt schema
 • Riskfaktorer – rökare/tidigare rökare, ålder ≥ 50 år, annan malignitet

Solid SPN

 • < 5 mm – inga ytterligare kontroller
 • 5-8 mm utan riskfaktor – ny DT om 6, 12 och 24 månader (vid storleksökning remiss till lungmottagning)
 • 5-8 mm med riskfaktor – ny DT om 4, 8 och 24 månader (vid storleksökning remiss till lungmottagning)
 • > 8 mm – remiss till lungmottagning

Subsolid SPN

 • Ren GGO (ground glass opacity) – remiss till lungmottagning
 • Semisolid (GGO med solid komponent) – remiss till lungmottagning

Rehabilitering vid cancer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Lungcancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp lungcancer, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram lungcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2019-01-01
Giltigt till: 2022-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter