Levercancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C22- Levercancer).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Levercancer

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid remiss för DT, ange patientens längd och vikt.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Detta är en preliminär AKO Skåne-riktlinje. 

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – klinisk gulsot
 • Kirurgmottagning – vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp eller ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste barnklinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF).

Epidemiologi

I Sverige diagnostiseras cirka 500 fall levercellscancer (HCC) årligen. Levercancer ökar bland män i åldern 50-65 år.

Etiologi

Mer än 2/3 av HCC-tumörer uppstår i en cirrotisk lever. Underliggande virushepatit, alkohol eller fettlever kan påvisas i > 2/3 av fallen. Andelen levercirros till följd av kronisk hepatit C eller fettleverhepatit associerad till metabolt syndrom förväntas öka.

Vid kurativ behandling i tidigt stadium är 5-årsöverlevnaden 40–75 %. Palliativ behandling ger en medianöverlevnad på 1–3 år. Metastaser förekommer främst lymfkörtlar, lungor och skelett.

Riskfaktorer

Huvudsaklig riskfaktor är levercirros. Etiologiska riskfaktorer är främst:

 • virus – hepatit B och C
 • toxisk leverskada – alkohol och aflatoxin
 • metabola sjukdomar – diabetes, fettleverhepatit, hemokromatos, porfyri

Symtom som ger misstanke

 • Palpabel knöl i övre delen av buken
 • Hastig försämring av kronisk leversjukdom
 • Fynd vid utredning av leversjukdom
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger cancermisstanke vid annan utredning eller kontroll

Andra symtom

Symtom vid levercancer är ofta ospecifika och relaterar till underliggande leversjukdom och leverfunktion:

 • trötthet, viktförlust, aptitlöshet och buksmärtor
 • förstorad lever (84 %)
 • ascites, benödem, ikterus och mag-/tarmblödning (särskilt vid levercirros).

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Bukstatus

Laboratorieprover

Kontrollera njurfunktion inför bilddiagnostik. Överväg provtagning utifrån klinisk bild, särskilt blodstatus, utvidgat leverstatus, blodsocker och alkoholprov.

 • Kreatinin/eGFR
 • Hb, leukocyter, trombocyter, CRP
 • ALP, ASAT, ALAT, GT, PK, bilirubin, pankreasamylas
 • Glukos, PEth
 • Överväg ytterligare prover efter behov, till exempel AFP

Handläggning vid misstanke

Misstanke ska föranleda:

 • anamnes och status
 • relevanta laboratorieprover
 • remiss till bilddiagnostik (DT eller MR).

Skicka remiss för DT buk i första hand. Märk remissen SVF.

Remissen bör innehålla relevant anamnes samt kontaktuppgifter till patient och inremitterande. Hantera remissvar skyndsamt.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt fynd talande för malignitet i levern utan annan känd aktuell malign sjukdom (oavsett bilddiagnostisk metod)
 • kronisk leversjukdom med nytillkommen fokal leverlesion > 1 cm (oavsett bilddiagnostisk metod)

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

Klinisk gulsot eller annan misstanke om bukspottkörtelcancer eller gallblåse- och gallvägscancer, bör utredas enligt respektive vårdförlopp.

Vid kvarvarande symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för standardiserat vårdförlopp bör fortsatt utredning övervägas.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till kirurgmottagning
 • Märk remissen "SVF levercancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt hepatit)
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 39 50
 • Skånes universitetssjukvård: Lund 046-17 13 32, Landskrona 042-406 39 50, Trelleborg 0410-551 62

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Levercancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-08-06
Giltigt till: 2023-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter