Gallblåse- och gallvägscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • Z85.0G Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C23, C24)
  C24.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna
  C23.9 Malign tumör i gallblåsan

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – klinisk gulsot
 • Kirurgmottagning – vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp eller ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Detta vårdförlopp gäller för gallblåsecancer och perihilär gallgångscancer. Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste barnklinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF).

Epidemiologi

Intrahepatisk och perihilär gallgångscancer står tillsammans med gallblåsecancer för 6 promille av alla nya cancerfall i Sverige. Cancer i gallblåsa är vanligare än i gallgång. 95 % är personer > 50 år.

Etiologi

Gallgångscancer är en heterogen cancer. Gallblåsecancer har en stark association med gallsten.

Prognos

En av fem som insjuknar planeras för potentiellt botande behandling i Sverige. 5-årsöverlevnaden är bättre för gallblåsecancer än för gallgångscancer. Återfall är vanligt.

Riskfaktorer

Gallgångscancer

 • Levercirros
 • Skleroserande kolangit och hepatit C i västländer
 • Leverbandmask och hepatit B i Asien

Gallblåsecancer

 • Gallsten
 • Kronisk inflammation och bakterienärvaro
 • Familjär riskökning (ärftlighet och/eller miljö)

Symtom som ger misstanke

 • Gulsot eller gallstas
 • Palpabel knöl i övre delen av buken

Andra symtom

Symtomen vid gallblåse- och gallvägscancer är ofta vaga och ospecifika, som:

 • illamående, matleda eller viktnedgång
 • buksmärta.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av hud och sklera – gulsot
 • Bukstatus – ibland palperas utspänd gallblåsa 

Laboratorieprover

Kontrollera njurfunktion inför bilddiagnostik. Överväg provtagning utifrån klinisk bild, särskilt blodstatus, utvidgat leverstatus, blodsocker och alkoholprov.

 • Kreatinin/eGFR
 • Hb, leukocyter, trombocyter, CRP
 • ALP, ASAT, ALAT, GT, PK, bilirubin, pankreasamylas
 • Glukos, PEth

Handläggning vid misstanke

Misstanke ska föranleda:

 • anamnes och status
 • laboratorieprover
 • remiss till diagnostisk undersökning utifrån symtom.

Remissen bör innehålla relevant anamnes samt kontaktuppgifter till patient och inremitterande. Svar ska hanteras skyndsamt.

Akut undersökning

Vid gulsot eller gallstas bör akut ultraljud lever, gallvägar och pankreas göras inom 24 timmar och akut omhändertagande övervägas.

Skicka omgående remiss till akutmottagningen för klinisk bedömning och beställning av ultraljud.

Bilddiagnostik

Bilddiagnostik (DT eller MR buk) bör göras vid:

 • palpabel knöl i övre delen av buken
 • kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud.

Skicka omgående remiss för DT-buk i första hand. Märk remissen SVF.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång, (oavsett bilddiagnostisk metod)
 • gallstas ej kopplad till gallstens-, pankreas- eller leversjukdom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till kirurgmottagning
 • Märk remissen "SVF gallblåse- och gallgångscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 39 50
 • Skånes universitetssjukvård – Lund 046-17 13 32, Landskrona 042-406 39 50, Trelleborg 0410-551 62

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Gallvägscancer, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-11-12
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.