Endometriecancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C55-P Livmoderkroppscancer).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Gynekologmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller vuxna patienter.

Epidemiologi

 • Livmoderkroppscancer är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen i Sverige.
 • Medianåldern vid insjuknande är 69 år, mycket få kvinnor drabbas före 50 års ålder.
 • Prognosen är förhållandevis god.

Riskfaktorer

 • Fetma och övervikt
 • Långvarig östrogenbehandling (utan progesterontillägg)
 • Nullparitet
 • Sjukdomar som höjer östrogennivån (som PCO)
 • Ärftlighet

Definition

En postmenopausal blödning är en blödning mer än 12 månader efter menopaus.

Symtom som ger misstanke

 • Postmenopausal blödning
 • Nytillkomna menorragier/methrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna
 • Pyometra/hematometra
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos pre-/perimenopausal kvinna

Andra symtom

 • Kontaktblödningar
 • Blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer
 • Gynekologisk anamnes

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg gynekologisk undersökning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Fortsatt handläggning

 • Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter fortsatt utredning av gynekolog.
 • Vid andra symtom, utred enligt cervixcancer.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till gynekologmottagning
 • Märk remissen "SVF Endometriecancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 13 42, Ystad 0411-99 57 27
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 22 81
 • Skånes universitetssjukvård: 046-17 24 48, 046-17 24 45, fax 046-211 92 76,  Landskrona och Trelleborg
  046-17 24 45 eller 046-17 24 48, fax 046-211 92 76 

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Livmodercancer, 1177 Vårdguiden

Cervixcancer
Standardiserat vårdförlopp livmoderkroppscancer, Regionala cancercercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2019-02-11
Giltigt till: 2022-02-28
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter