Cervixcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån standardiserat vårdförlopp (C53- Livmoderhalscancer).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård 

Gynekologmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner 

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Epidemiologi

 • Medelåldern vid insjuknande är cirka 50 år med stor spridning mellan åldrarna.
 • Runt 90 % av patienterna behandlas med strålning eller kirurgi med kurativ intention.
 • Femårsöverlevnaden är cirka 73 %.

Riskfaktorer

Kvarvarande infektion med onkogent humant papillomvirus (HPV) är sällsynt men det är den viktigaste riskfaktorn idag. Förhoppningsvis kan vaccinering mot HPV på sikt minska incidensen.

Symtom som ger misstanke

 • Kontaktblödningar (som blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer
 • Uni-/bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer

Andra symtom

 • Nytillkomna menorragier eller methrorragier pre- eller perimenopausalt
 • Pyometra eller hematometra
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak peri- eller postmenopausalt 

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Gynekologisk anamnes
 • Följsamhet till screeningprogrammet 

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg gynekologisk undersökning – synliga förändringar?

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF. 

Fortsatt handläggning

 • Vid andra symtom, utred enligt SVF endometriecancer.
 • Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter fortsatt utredning av gynekolog.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till gynekologisk mottagning
 • Märk remissen "SVF cervixcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Screeninghistorik, om tillgängligt
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) 

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 13 42
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 22 81
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö, Lund, Trelleborg och Landskrona 046-17 24 45, 046-17 24 48, fax 046-211 92 76, Ystad 0411-99 57 27

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Livmoderhalscancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer, Regionala cancercentrum i samverkan
Endometriecancer

Publicerat: 2020-01-02
Giltigt till: 2022-01-31
Faktaägare: AKO Skåne 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter