Cancer utan känd primärtumör

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C80.0 Malign tumör, primär lokalisation angiven som okänd

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Ställningstagande till om ytterligare utredning behövs

Diagnostiskt centrum

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för cancer utan känd primärtumör hos patienter ≥ 18 år.

Epidemiologi

Cancer utan känd primärtumör (CUP) omfattar 2–3 procent av all malignitet. Medianåldern vid diagnos är 60–70 år.

Definition

CUP definieras som en metastatisk cancer där primärtumören inte går att fastställa trots adekvat utredning.

Multipla metastaser är vanligast. CUP lokaliseras i 75 procent av alla fall under diafragman.

Prognosen är i regel dålig.

 • Rökning
 • Fetala organanlagsrester
 • Tidigare malignitet

Symtom som ger välgrundad misstanke

En eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören är okänd och där inga kliniska symtom eller fynd tyder på en organspecifik cancertyp.

Andra symtom

 • Skelettrelaterade symtom som smärtor och patologiska frakturer  
 • Allmänna symtom som trötthet, matleda och viktnedgång
 • Paramaligna symtom, till exempel hyperkalcemi
 • Lokala symtom från en metastas

Anamnes

 • Ärftlighet
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar (särskilt cancersjukdomar)
 • Alkohol- och tobaksanamnes
 • Kontraindikation mot MR eller DT med kontrast

Status

 • Allmäntillstånd 
 • Palpation av buk, lymfkörtlar (hals, supraklavikulärt, axiller), bröstkörtlar, testiklar, rektum, prostata
 • Hjärt- och lungstatus
 • Inspektion av munhåla och hud

Komplettera med status utifrån symtom.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Vid symtom och fynd som ger välgrundad misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF.

Innan remiss skickas beakta om patienten önskar, har nytta av och kan klara av utredning samt potentiell behandling. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuellt närstående om patienten önskar det.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till Diagnostiskt centrum
 • Märk remissen "SVF CUP"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom och fynd som föranleder remissen samt vilka utredningar som gjorts
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar (särskilt maligniteter)
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia eller metformin) och överkänslighet
 • Social situation, inklusive rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: 044-309 28 14
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 10 59
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö 040-33 24 92, Landskrona 042-406 10 59

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering av cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177.se

Cancer utan känd primärtumör, 1177.se

Standardiserat vårdförlopp cancer med okänd primärtumör (CUP), Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram cancer med okänd primärtumör (CUP), Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-01-20
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.