Bukspottkörtelcancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C25- Pankreascancer).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Bukspottkörtelcancer

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid remiss för DT, ange patientens längd och vikt.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Detta är en preliminär AKO Skåne-riktlinje. 

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – klinisk gulsot
 • Kirurgmottagning – vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp eller ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Epidemiologi

Cirka 1 500 personer per år får i Sverige cancer i bukspottsproducerande exokrina pankreas eller periampullärt. Pankreascancer utgör > 80 % av dessa tumörer.

Diagnosen ställs ofta sent, 80 % har en obotbar sjukdom vid diagnos. Pankreas- och periampullär cancer har dålig prognos som grupp. 3-årsöverlevnaden är vid pankreascancer 37 % och periampulär cancer 57 %.

IPMN (intraductal papillary mucinous neoplasm) är en form av pankreascysta och betraktas som en premalign förändring.

Tidig debut verkar öka risken för ärftlig pankreascancer. Familjer där det i samma släktgren finns två individer med pankreascancer kan erbjudas remiss till en onkogenetisk mottagning.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Rökning, snusning
 • Fetma
 • Typ 2 diabetes
 • Alkoholmissbruk
 • Kronisk pankreatit
 • Viss hereditet

Symtom som ger misstanke

 • Gulsot eller gallstas
 • Palpabel knöl i övre delen av buken
 • Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré

Andra symtom

Symtomen vid bukspottkörtelcancer är ofta vaga och ospecifika, som:

 • illamående, matleda eller viktnedgång
 • extrem trötthet, kräkningar och ascites (särskilt vid spridd sjukdom).

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer, särskilt nydebuterad diabetes

Status

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av hud och sklera – gulsot
 • Bukstatus

Laboratorieprover

Kontrollera njurfunktion inför bilddiagnostik. Överväg provtagning utifrån klinisk bild, särskilt blodstatus, utvidgat leverstatus, blodsocker och alkoholprov.

 • Kreatinin/eGFR
 • Hb, leukocyter, trombocyter, CRP
 • ALP, ASAT, ALAT, GT, PK, bilirubin, pankreasamylas
 • Glukos, PEth

Gallstas påvisas med förhöjt bilirubin och ALP/GT.

Handläggning vid misstanke

Misstanke ska föranleda:

 • anamnes och status
 • relevanta laboratorieprover
 • remiss till diagnostisk undersökning utifrån symtom.

Remissen bör innehålla relevant anamnes samt kontaktuppgifter till patient och inremitterande. Hantera remissvar skyndsamt.

Gulsot eller gallstas

Vid gulsot eller gallstas bör akut ultraljud lever, gallvägar och pankreas göras inom 24 timmar och akut omhändertagande övervägas.

Skicka patienten med remiss till akutmottagningen, som gör en bedömning och ombesörjer ultraljud.

Övriga symtom som ger misstanke

Skicka remiss märkt SVF för:

 • Gastroskopi – vid smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång
 • DT buk – vid palpabel knöl i övre delen av buken eller nydiagnostiserad diabetes i kombination med ett symtom som ger misstanke (MR om DT inte finns att tillgå)

DT-buk bör även göras vid kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud eller gastroskopi.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring (inklusive IPMN och vidgad pankreasgång) i pankreas eller periampullärt
 • gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

 • Misstanke om levercancer, matstrups- och magsäckscancer eller gallblåse- och gallvägscancer, bör utredas enligt respektive vårdförlopp.
 • Vid symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för standardiserat vårdförlopp bör fortsatt utredning övervägas.

Differentialdiagnoser

Kronisk eller autoimmun pankreatit kan vara svårt att differentialdiagnostisera från cancer.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till kirurgmottagning
 • Märk remissen "SVF bukspottkörtelcancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF 

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 39 50, Trelleborg 0410-551 62
 • Skånes universitetssjukvård: Lund 046-17 11 78, Landskrona 042-406 39 50 

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Bukspottkörtelcancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-08-06
Giltigt till: 2023-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter