Buksarkom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C494 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken
  C482 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum
  Z858D Malign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C45-C48)

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vårdförloppet gäller för vuxna ≥ 18 år med:

 • intraabdominella sarkom, inklusive gastrointestinal stromacellstumör (GIST) och bukväggssarkom
 • retroperitoneala tumörer
 • gynekologiska sarkom.

Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF).

I Sverige insjuknar cirka 300–400 patienter per år i mjukdelssarkom i retroperitoneum och buk (inklusive gynekologiska sarkom). Fördelningen mellan kön är lika.

Sarkom är en grupp av tumörer som utgår från bind- och stödjevävnad (mesenkymala tumörer). Buksarkom utgör cirka 20 % av alla sarkom.

Orsaken till sarkom är ofta okänd men tidigare strålbehandling kan bidra till utveckling av sarkom, liksom vissa ärftliga tillstånd.

 • Palpabel knöl i buken

Symtomen kommer ofta sent i förloppet och kan vara exempelvis:

 • buksmärtor
 • tyngdkänsla i buk.
 • Aktuella symtom
 • Andra cancerdiagnoser
 • Allmäntillstånd – inklusive vikt, längd
 • Bukstatus
 • Kreatinin/eGFR

Vid symtom som ger misstanke ska utredning med DT eller MR göras.

Skicka remiss för DT buk och märk remissen med SVF.

Remissen bör innehålla relevant anamnes samt kontaktuppgifter till patient och inremitterande. Hantera remissvar skyndsamt.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården då fynd vid bilddiagnostik, endoskopi eller cytologi ger misstanke om intraabdominella, retroperitoneala eller gynekologiska sarkom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Vid fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke, överväg fortsatt utredning.

 • Lipom
 • Leiomyom
 • Schwannom
 • Skicka omgående SVF-remiss till Endokrin- och sarkomteamet, Kirurgmottagningen, SUS Lund
 • Märk remissen "SVF buksarkom"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia, metformin) samt överkänslighet
 • Kreatinin/eGFR, längd, vikt
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF).

 • Skånes sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst, Skånes universitetssjukvård - Lund, Endokrin- och sarkomteamet 046-17 77 28

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, Region Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp buksarkom, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-09-25
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne