Trombocytopeni

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (D47-P Trombocytopeni).

Akutmottagning

 • Generella blödningar eller utbredda hematom
 • Nyupptäckt trombocytopeni med pågående blödning
 • Blödning vid blödningssjukdom, antikoagulantia eller cytostatika 

Akut kontakt med koagulationsjour i Malmö

 • Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT) – Sätt eventuellt ut heparin (även lågmolekylärt) 

Akut hematologkontakt

 • Nyupptäckta mycket låga trombocyter < 20 x 109/L
 • Avvikande koagulationsprover och blodstatus
 • Anemi och trombocytopeni utan annan förklaring
 • TTP – Anemi, trombocytopeni, njursvikt, neurologiska symtom 

Hematologmottagning

 • Trombocyter 20 – 90 x 10 9/L utan pågående blödning
 • Vid oklar orsak (som misstänkt läkemedelsbiverkan)
 • Kronisk trombocytopeni med trombocyter i sjunkande 

Allmänt

 • Trombocytopeni kan uppstå genom minskad produktion, ökad destruktion eller ökad nedbrytning av trombocyter
 • Tillfälligt låga värden kan ses vid exempelvis virusinfektion 

Orsaker

 • ITP (immunologisk trombocytopen purpura) – Ofta efter infektion
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura) – Med anemi och njursvikt/neurologiska symtom
 • DIC (disseminerad intravasal koagulation)
 • Hematologisk malignitet
 • Mjältförstoring
 • Autoimmuna sjukdomar, infektioner
 • HELLP (preeklampsi)
 • B12-/folatbrist, strålning eller alkoholmissbruk
 • Läkemedel, som Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT)
 • Okända faktorer 

Anamnes

 • Infektion? Autoimmuna sjukdomar?
 • Alkohol? Läkemedel?
 • Tendens att blöda länge vid menstruation, efter tandextraktion, operation/förlossning? 

Status

 • Hud – Synlig blödning i hud/slemhinnor?
 • Buk – Palpation lever, mjälte (förstoring?)
 • Ytliga lymfkörtlar – Körtelförstoring? 

Laboratorieprover

 • Låga trombocyter – Ta Hb, leukocyter, trombocyter och differentialräkning efter 1 vecka
 • Fortsatt låga trombocyter – Ta Hb, leukocyter, trombocyter, differentialräkning, SR, CRP, ALP, ALAT, GT, bilirubin, B12, folat och S-proteinprofil
 • Överväg PK, APT-tid, ANA, graviditetstest, serologi (avseende EBV, hepatit, HIV)
 • Överväg F-helicobakter pylori-antigen (studier tyder på samband HP-infektion – ITP) 

Bilddiagnostik

 • Ultraljud/CT buk vid avvikande palpationsfynd
 • Riktade undersökningar vid malignitetsmisstanke 

Prevention

 • Kontroll av blodstatus – Vid vissa läkemedel som cytostatika, en del antiepileptika och neuroleptika
 • Åtgärda/behandla orsaker – Som alkohol, rökning, hepatit C, vitamin B12-/folatbrist 

Läkemedel vid trombocytopeni

 • ASA/NSAID – Bör undvikas
 • ASA – Vid stark indikation (ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer, stroke) är nog nyttan större än risken om trombocyter ≥ 50 x 109/L
 • NSAID – Vid stark indikation och trombocyter ≥ 50 x 109/L kan NSAID ges med stor försiktighet (eventuellt med skydd av protonpumpshämmare), vid trombocyter < 50 x 109/L bör COX-2-hämmare ges
 • Antikoagulantia – Bör kunna ges med försiktighet/dosreducerat vid trombocyter > 30 x 109/L, seponeras vid värden < 30 x 109/L (vid behov kontakt med Koagulationscentrum i Malmö) 

Specialistbehandling

 • Kortison, trombocyttransfusion, gammaglobulin
 • Vid ITP – Om möjligt orsaksbehandling, eventuellt kortison, immunmodulering, TPO-analog
 • Splenektomi kan komma ifråga vid ITP med behandlingsresistens 

Kontroll vid trombocytopeni

 • Stabil, lindrig, utredd trombocytopeni med trombocyter > 100 x 109/L bör kontrolleras var 3:e månad första året
 • Därefter kontroll 1 gång/år, inklusive tyreoideastatus (8-14 % med kronisk ITP utvecklar hyper-/hypotyreos)
 • Stabil, kronisk ITP med trombocyter 40-100 x 109/L kontrolleras initialt via hematolog, efter stabila förhållanden i flera år kan ibland uppföljning ske i primärvården
 • Trombocyter i sjunkande – Ny kontakt med hematolog 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter