Trombocytopeni

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • D694 Annan primär trombocytopeni
  D693 Idiopatisk trombocytopen purpura
  D695 Sekundär trombocytopeni
  D696 Trombocytopeni, ospecificerad

 • Primär utredning hos patient som söker i primärvård
 • Akutmottagning – nyupptäckt uttalad trombocytopeni (< 20 x 10⁹/L) eller trombocytopeni med pågående blödning
 • Hematologmottagning – utredning och behandling i vissa fall

Denna rekommendation gäller trombocytopeni hos vuxna.

Trombocytopeni, lågt antal trombocyter, föreligger när koncentrationen av trombocyter i blodet är mindre än 150 x 10⁹/L.

Trombocytopeni kan orsakas av minskad produktion eller ökad konsumtion (ökat behov eller kortare överlevnadstid) samt en kombination av de två.

 • Virusinfektion – tillfälligt lågt värde
 • ITP (immunologisk trombocytopen purpura) – debut efter tillstånd som påverkar immunförsvaret, ibland kroniskt (> 12 månader)
 • HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura) – även anemi, ibland njursvikt och neurologiska symtom
 • DIC (disseminerad intravasal koagulation)
 • Autoimmun sjukdom
 • Preeklampsi, eklampsi eller HELLP
 • Förstorad mjälte
 • Mekanisk hjärtklaff eller dialys
 • Vitamin B12- eller folsyrebrist
 • Malignitet – särskilt hematologisk
 • Alkoholöverkonsumtion
 • Läkemedel – exempelvis ASA, NSAID, clopidogrel, tiazider, cytostatika, antiepileptika, neuroleptika, heparin (Heparin inducerad trombocytopeni, HIT)
 • Okänd orsak

Vid trombocytopeni med lägre värden, särskilt vid högre ålder, förekommer:

 • hematom eller petekier
 • blödning eller blödningstendens från slemhinna
 • allmänpåverkan.

Trombocyter > 30 x 10⁹/L ger sällan symtom.

 • Aktuella symtom – debut, duration
 • Ymnig blödning – vid menstruation, tandextraktion, operation, förlossning
 • Infektion – nyligen genomgången
 • Orsaker som kan ge trombocytopeni
 • Allmäntillstånd
 • Hud, mun och näsa – petekier, blödning
 • Bukpalpation – förstorad lever, mjälte
 • Lymfkörtelpalpation – förstorade körtlar
 • Vid uttalad trombocytopeni eller trombocytopeni med symtom, rekommenderas omgående kontakt med specialiserad vård för fortsatt handläggning.
 • Vid trombocytopeni med samtidig anemi eller avvikande leukocyt- eller koagulationsprov, bör akut leukemi utredas.

Hos patienter med trombocytopeni utan symtom kan pseudotrombocytopeni föreligga. Kontrollera blodstatus inklusive trombocyter i citratrör (för att utesluta pseudotrombocytopeni). Överväg kompletterande prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak.

 • Om trombocytvärdet är normalt behövs ingen ytterligare åtgärd.
 • Vid sjunkande trombocyter rekommenderas kontakt med specialiserad vård.
 • Vid fortsatt lindrig till måttlig isolerad trombocytopeni, se över patientens läkemedel och åtgärda misstänkta bakomliggande orsaker. Planera för klinisk uppföljning.
 • Blodstatus – Hb, leukocyter, trombocyter, differentialräkning, retikulocyter
 • Kompletterande prover – SR, CRP, ALP, ALAT, GT, bilirubin, kobalaminer, folat, S-proteinprofil
 • Överväg även – PK, APT-tid, ANA, graviditetstest, serologi (EBV, hepatit, HIV), feces-Helicobacter
 • Nyupptäckt uttalad trombocytopeni (< 20 x 10⁹/L)
 • Trombocytopeni med pågående blödning
 • Generella blödningar eller utbredda hematom
 • Trombocyter 20-90 x 10⁹/L utan pågående blödning
 • Kronisk trombocytopeni med trombocyter i sjunkande

Stabil och utredd lindrig trombocytopeni bör följas utifrån provsvar och patientens individuella behov.

 • Ta blodstatus ungefär var 3:e månad första året och därefter årligen
 • Planera ytterligare provtagning vid behov utifrån klinisk bild
 • Kontakta specialiserad vård vid sjunkande trombocyter.

Patient med blodförtunnande läkemedel kan ibland fortsätta med behandlingen med försiktighet. Kontakt med hematolog kan övervägas.

 • ASA – bedöms sannolikt göra större nytta än risk vid kardiovaskulär sjukdom och trombocyter ≥ 50 x 10⁹/L.
 • NSAID – kan ges vid trombocyter ≥ 50 x 10⁹/L, vid behov med tillägg av protonpumpshämmare.
 • Antikoagulantia – bör dosreduceras vid trombocyter ner mot 30 x 10⁹/L och sättas ut vid lägre värde.

Publicerat: 2020-12-01
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne