Djup ventrombos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • 80.2 Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna
  O87.1 Djup ventrombos under barnsängstiden
  O22.3 Djup ventrombos under graviditeten
  Z86.7B Djup ventrombos i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under I80.2)

Primärvård

 • Initialt omhändertagande och utredning

Specialiserad vård  

 • Fortsatt handläggning och behandling

Definition

Djup ventrombos (DVT) innebär en trombos i de stora djupt liggande venerna i en extremitet.

Epidemiologi

Mellan 60–200 per 100 000 invånare och år uppskattas insjukna i DVT.

Riskfaktorer

För att utveckla trombos krävs ofta en kombination av två eller tre av följande komponenter ur Virchows triad – hyperkoagulation, kärlskada och/eller venstas.

Hyperkoagulation

 • Tidigare venös tromboembolism 
 • Ålder, fetma 
 • Koagulationsrubbning 
 • Malignitet 
 • Östrogen – p-piller, hormonbehandling vid menopaus, graviditet 
 • Autoimmun sjukdom, inflammatorisk systemsjukdom
 • Hjärtsvikt och KOL 
 • Infektion
 • Nefrotiskt syndrom 
 • Rökning

Kärlskada

 • Operation, trauma, blödning
 • Central venkateter

Venstas

 • Immobilisering – bentrauma, gipsat ben, benpares

Symtom

 • Smärta och ömhet
 • Nedsatt funktion

Anamnes

 • Aktuella symtom, inklusive andningsbesvär
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor
 • Lokalstatus ben

Vanliga fynd är:

 • svullnad, konsistensökning, ökat vadomfång, ödem
 • värmeökning, rodnad
 • ökad venteckning
 • palpationsömhet.

Handläggning vid utredning

Den kliniska sannolikheten för DVT kan värderas med hjälp av Wells score.

Wells score

Observera att Wells diagnostikstöd inte är utvärderat för patient under graviditet eller behandling med p-piller eller östrogen.

Symtom eller fynd 

Poäng

Aktuell malignitet (behandlad senaste halvåret eller palliation) 1
Benpares eller nyligen gipsat ben 1
Immobilisering ≥ 3 dygn eller stor kirurgi senaste 12 veckorna 1
Lokaliserad ömhet längs kärlsträngen 1
Ensidig helbenssvullnad 1
Vadsvullnad (≥ 3 cm skillnad i omfång) 1
Ensidigt pittingödem 1
Dilaterade vener (ensidigt, ej enbart varicer) 1
Tidigare DVT 1
Annan diagnos än DVT minst lika trolig -2

0–1 poäng: DVT osannolik
≥ 2 poäng: DVT sannolik

Osannolik DVT

Om DVT är osannolik rekommenderas utredning med D-dimer om symtomen pågått i mindre än en vecka.

 • Ta D-dimer (måste analyseras inom 4 timmar) och planera för uppföljning nästa dag.
 • Om uppföljning med svar på D-dimer inte kan ombesörjas påföljande förmiddag, remittera istället direkt till akutmottagning för utredning.

En negativ D-dimer hos patient utan andra komplicerande sjukdomar eller graviditet utesluter med hög sannolikhet behandlingskrävande DVT.

Sannolik DVT

Om DVT är sannolik rekommenderas omgående utredning med bilddiagnostik.

Vid sannolik DVT eller högt D-dimer:

 • utred med ultraljud samma dag
 • om detta ej kan ombesörjas, skicka patienten istället direkt till akutmottagning.
 • Om ultraljud påvisar djup ventrombos, remitteras patienten till akutmottagning för insättning av behandling.

Venös tromboembolism – Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Laboratorieprover

Inför behandling rekommenderas kontroll av blod- och koagulationsstatus, njurfunktion och inflammation.

Differentialdiagnoser

 • Posttrombotiskt syndrom
 • Varicer, venös insufficiens, tromboflebit
 • Kontusion, blödning, muskelruptur, hälseneruptur, fraktur
 • Bakercysta, artrit, synovit
 • Erysipelas
 • Neuropati
 • Lymfödem
 • Arteriell insufficiens
 • Hjärtsvikt

Remissindikation till akutmottagning

 • Om akut utredning inte kan ombesörjas enligt ovan.
 • Insättning av behandling vid påvisad DVT
 • Lungemboli
 • Posttrombotiskt syndrom

Vid konstaterad DVT bör följande faktorer beaktas:

 • behov av utredning av bakomliggande orsak, exempelvis
 • koagulationssjukdom
 • kompressionsstrumpa
 • behandlingstid.

Blodpropp i benet (1177.se)

Vårdriktlinje Venös tromboembolism (sodrasjukvardsregionen.se)

Publicerat: 2021-05-10
Uppdaterat: 2024-01-03
Giltigt till: 2026-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.