Blödningsbenägenhet

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (D68-P Koagulationsrubbning)

Akutmottagning

 • Uttalad anemi och blödningsbenägenhet
 • Generella blödningar eller utbredda hematom
 • Nyupptäckt trombocytopeni med pågående blödning
 • Blödning vid blödningssjukdom, antikoagulantia eller cytostatika 

Akut kontakt med koagulationsjour i Malmö

 • Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT) – Sätt eventuellt ut heparin (även lågmolekylärt) 

Akut hematologkontakt

 • Nyupptäckta mycket låga trombocyter < 20 x 109/L
 • Avvikande koagulationsprover och blodstatus
 • Anemi och trombocytopeni utan annan förklaring
 • TTP – Anemi, trombocytopeni, njursvikt, neurologiska symtom 

Hematologmottagning

 • Trombocyter 20 – 90 x 10 9/L utan pågående blödning
 • Oklar orsak (som misstänkt läkemedelsbiverkan) 

Trombocytopeni

 • Autoimmun genes – ITP (immunologisk trombocytopen purpura, ofta efter infektion), TTP (trombotisk trombocytopen purpura med anemi och njursvikt/neurologiska symtom)
 • Malign blodsjukdom
 • Läkemedel – Som cytostatika, antibiotika, heparin (Heparin-inducerad trombocytopeni) 

Nedsatt trombocytfunktion

 • Primär trombocytfunktionsrubbning av läkemedel (ASA, NSAID)
 • Oftast normal trombocytnivå 

Blödarsjuka

 • Hemofili (inklusive von Willebrands sjukdom) – Ärftlig/förvärvad
 • Oftast ses förlängd APT-tid, men normal APT-tid utesluter inte hemofili A och B 

Andra orsaker

 • Nedsatt lever- och njurfunktion
 • Toxisk påverkan av alkohol
 • Lokal blödningsbenägenhet – Känsliga/ytliga kärl, lokalt kärlpåverkande sjukdom (som gynekologisk, gastrointestinal eller ÖNH) 

Risksituationer vid blödningsbenägenhet

 • Kirurgiska ingrepp, tandläkarbehandling
 • Trauma
 • Graviditet
 • Hemostaspåverkande läkemedel
 • Hög ålder, multisjuk 

Symtom

 • Blödningssymtom varierar med orsak
 • Petekier – Särskilt vid trombocytopeni
 • Hematom/slemhinneblödningar – Vanliga vid trombocytopeni/nedsatt trombocytfunktion
 • Spontana hematom/blödningar i led/muskel – Ses mer vid blödarsjuka
 • Ökad blödning vid skada/operativa ingrepp – Föreligger oavsett typ av hemostasdefekt 

Anamnes

 • Vid vilken ålder började blödningsbenägenheten?
 • Blöder det länge vid menstruation, efter tandextraktion, operation/förlossning (flera timmar)?
 • Hematom?
 • Led-/muskelblödningar?
 • Blödning från flera lokaler?
 • Blödningsbenägenhet i släkten?
 • Alkohol? Läkemedel? 

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, trombocyter, differentialräkning, kreatinin, PK-(INR), APT-tid
 • Misstänkt nedsatt leverfunktion – ALAT, ALP, GT, bilirubin, albumin 

Fortsatt handläggning

 • Trombocyter < 30 x 109/L har oftast ökad spontan blödningsrisk
 • Blödningsbenägenhet beror både på etiologi och trombocytnivå
 • Förhöjt APTT och normalt PK – Hemofili, lupus antikoagulans (ingen blödningsbenägenhet, snarare trombosrisk) 

Differentialdiagnoser

 • Lokal infektion (som i urinvägar, munhåla)
 • Polyp/sår/tumör/inflammation – Exempelvis gastrointestinalt, urogenitalt, i luftvägar/lungor eller i hud
 • Våldsutsatthet, särskilt vid våld i nära relationer 

Behandling vid lokal blödning

 • Lokal hemostas och behandling av eventuell grundsjukdom
 • Sätt ut läkemedel som påverkar hemostasen
 • Tranexamsyra lokalt – På tuss/som munsköljning vid blödning i näsa/mun
 • Tranexamsyra peroralt – Vid behov, ej vid blödning i urinvägar (kan ge koagel)
 • Vid blödningssjukdom – Kontakta koagulationsjour, specialistpreparat behövs ofta 

Komplikationer 

 • Anemi
 • Cirkulationssvikt vid allvarlig blödning
 • Organskada på grund av blödning 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter