Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Viruskrupp hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

J05.0 Akut obstruktiv laryngit

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Viruskrupp hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Epidemiologi

Viruskrupp är vanligast under höst och vinter och förekommer oftast hos barn i åldern 3 månader till 3 år.

Etiologi

Viruskrupp eller krupp (tidigare benämningar är pseudokrupp och falsk krupp), orsakas av en svullnad av slemhinnor i larynx och trakea i samband med virusinfektion. Vanliga agens är parainfluensa-, influensa- eller RS-virus. Viruskrupp ska skiljas från difterisk krupp.

Symtom

 • Skällande hosta och heshet, ofta debut efter några timmars sömn
 • Andnöd
 • Ibland förkylningssymtom med snuva, hosta och halsont några dagar före debut

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion, feber
 • Andra sjukdomar, exempelvis astma eller allergi
 • Läkemedel
 • Vaccinerad enligt vaccinationsprogrammet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor – andningsfrekvens, inspiratorisk stridor, indragningar, saturation
 • Hjärta – frekvens

Handläggning vid utredning

Viruskrupp kan delas in i olika svårighetsgrad som styr handläggningen:

 • svår – inspiratorisk stridor i vila (sternum), slött eller mycket oroligt barn
 • måttlig – inspiratorisk stridor vid ansträngning (subcostalt eller jugulärt)
 • lindrig – ingen stridor, inga eller endast lindriga indragningar.

Differentialdiagnoser

 • Epiglottit – plötslig debut, halsont, sväljningssvårigheter, hög feber, barnet dreglar, ingen hosta, akut transport till sjukhus med följeslagare (sjukvårdspersonal)
 • Obstruktiv bronkit eller astma – andnöd och expiratoriska ronki
 • Främmande kropp – plötslig debut, inga infektionssymtom, ofta dagtid
 • Bakteriell laryngotrakeit – försämring efter några dagar med hög feber och tilltagande andningssvårigheter
 • Retrofaryngeal abscess – försämring med halsont, sväljningssvårigheter, dreglar ibland
 • Difterisk krupp – halsont, utvecklar tjocka beläggningar i svalg och luftrör som kan leda till kvävning, mycket ovanligt

Handläggning vid behandling

 • Vid svår viruskrupp – ge akutbehandling och överväg att larma ambulans.
 • Vid måttlig viruskrupp – ge akutbehandling.
 • Vid lindrig viruskrupp – överväg en dos steroid för att förebygga symtom kommande natt.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls.
 • Lugna barnet och håll det upprätt.
 • Avvakta behandlingsresultat och bedöm om barnet behöver skickas till akutmottagning.

Syrgas

Ge syrgas vid saturation ≤ 92 %, 5 liter/min på näsgrimma eller 10 liter/min på mask, mål > 92 %.

Adrenalin

Vid besvärlig stridor eller hosta där omedelbar effekt önskas, ge adrenalin som inhalation i nebulisator. Upprepa efter 1-2 timmar vid behov (tidigare om svår dyspné). Kontrollera puls regelbundet.

 • Inhalation i nebulisator – lösning Adrenalin (1 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9%)
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion

Steroider

Ge steroid för en mer långvarig effekt, peroralt eller som inhalation.

 • T Betametason (0,5 mg) – 4-6 tabletter till barn < 10 kg, 8-10 tabletter till barn > 10 kg, som engångsdos (max 3 gånger/år)

Behandling i hemmet

 • Ge råd om att lugna barnet och hålla det upprätt, sval luft hjälper ofta.
 • Ge inhalationssteroid (ICS) – 125 µg/dos, 4 x 1 i 1-3 dagar (behövs sällan om peroral steroid givits).
 • Hostmedicin med efedrin kan övervägas (avsvällande effekt).

Remissindikation

 • Inspiratorisk stridor i vila
 • Saturation < 92%
 • Agitation eller trötthet

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes
 • Given behandling

Krupp, 1177 Vårdguiden

Falsk krupp (pseudokrupp), Rikshandboken barnhälsovård

Andningssvårigheter, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-01-08
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!