Viruskrupp hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

  • Akut omhändertagande

Akutmottagning

  • Fortsatt omhändertagande vid behov

Epidemiologi

Viruskrupp är vanligast under höst och vinter och förekommer oftast hos barn i åldern 3 månader till 3 år, men kan förekomma i högre åldrar.  

Etiologi

Viruskrupp eller krupp (tidigare pseudokrupp eller falsk krupp), orsakas av en svullnad av slemhinnor i larynx och trakea i samband med virusinfektion. Vanliga agens är parainfluensa-, influensa- eller RS-virus. Viruskrupp ska skiljas från difterisk krupp.

Symtom

  • Skällande hosta och heshet, ofta debut efter några timmars sömn.
  • Andnöd.
  • Ibland förkylningssymtom med snuva, hosta och halsont några dagar före debut.

Anamnes

  • Aktuella symtom, debut och duration.
  • Pågående infektion eller feber.
  • Andra sjukdomar, exempelvis astma eller allergi.
  • Läkemedel.
  • Vaccinationsstatus.

Status

  • Allmäntillstånd.
  • Lungor – andningsfrekvens, inspiratorisk stridor, indragningar.
  • Hjärta – frekvens.
  • Temp, saturation.

Tecken på allvarlig infektion

Allvarlig infektion kan misstänkas vid allmänpåverkan, hög feber, takykardi och ökad andningsfrekvens. Följande tabell, baserad på Stramas rekommendationer, kan användas som stöd:

Handläggning vid utredning

Bedöm barnet utifrån klinisk bild. Viruskrupp kan delas in i olika svårighetsgrad som styr handläggningen:

  • Svår – inspiratorisk stridor i vila (sternum), slött eller mycket oroligt barn.
  • Måttlig – inspiratorisk stridor vid ansträngning (subkostalt/jugulärt).
  • Lindrig – ingen stridor, inga eller endast lindriga indragningar.

Överväg akut bedömning inom specialiserad vård vid:

  • Svår viruskrupp.
  • Tecken på allvarlig infektion hos barn – vid medelhög eller hög risk.
  • Upprepad saturation ≤ 92 %.

Samtidiga ronki och nedsatt saturation kan tala för samtidig obstruktiv bronkit eller astma. Detta bör prioriteras i handläggningen, se separat rekommendation om akut astma hos barn.

Differentialdiagnoser

  • Obstruktiv bronkit eller astma.
  • Epiglottit.
  • Främmande kropp.
  • Bakteriell laryngotrakeit.
  • Retrofaryngeal abscess.
  • Difterisk krupp (mycket ovanligt).
  • Allergisk reaktion med ödem.

Handläggning vid behandling

  • Vid svår viruskrupp – ge akutbehandling och överväg att larma ambulans.
  • Vid måttlig viruskrupp – ge akutbehandling.
  • Vid lindrig viruskrupp – överväg en dos steroid för att förebygga symtom kommande natt.
  • Vid samtidig akut obstruktivitet – se separat rekommendation om akut astma hos barn då denna behandling ska prioriteras.

Akutbehandling

  • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls.
  • Lugna barnet och håll det upprätt.
  • Avvakta behandlingsresultat och bedöm om barnet behöver skickas till akutmottagning.

Syrgas

Vid saturation ≤ 92 % – ge syrgas 5 liter/min på näsgrimma eller 10 liter/min på mask.

Adrenalin

Vid besvärlig stridor eller hosta där omedelbar effekt önskas – ge adrenalin som inhalation i nebulisator. Upprepa efter 20–30 minuter första timmen vid behov. Kontrollera puls regelbundet.

  • För inhalation i nebulisator – lösning Adrenalin (1 mg/ml), 2 ml.
  • För Maxin – följ tillverkarens instruktion.

Steroider

Vid behov av mer långvarig effekt – ge en engångsdos steroid, peroralt eller som inhalation (max 3 gånger per år).

Tablett betametason 0,5 mg ges i dos 0,12 mg/kg, maxdos 8 mg, lösta i lite vatten. Utifrån ålder:

  • Barn < 8 kg – 2 tabletter (1 mg).
  • Barn 8–12 kg – 3 tabletter (1,5 mg).
  • Barn 13–16 kg – 4 tabletter (2 mg).
  • Barn 17–20 kg – 5 tabletter (2,5 mg).
  • Barn > 20 kg – 6 tabletter (3 mg).

Behandling i hemmet

Om symtomen förbättras kan barnet åka hem. Ge råd om att lugna barnet och hålla det upprätt vid nya symtom i hemmet. Sval luft hjälper ofta.

Remissindikation barnakutmottagning

  • Svår viruskrupp.
  • Tecken på allvarlig infektion hos barn – vid medelhög eller hög risk.
  • Upprepad saturation ≤ 92 %.

Ring gärna barnakutmottagningen inför remiss.

Publicerat: 2023-01-27
Giltigt till: 2026-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.