Viruskrupp hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

J05.0 Akut obstruktiv laryngit

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Viruskrupp hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Epidemiologi

Viruskrupp är vanligast under höst och vinter och förekommer oftast hos barn i åldern 3 månader till 3 år.

Etiologi

Viruskrupp eller krupp (tidigare benämningar är pseudokrupp och falsk krupp), orsakas av en svullnad av slemhinnor i larynx och trakea i samband med virusinfektion. Vanliga agens är parainfluensa-, influensa- eller RS-virus. Viruskrupp ska skiljas från difterisk krupp.

Symtom

 • Skällande hosta och heshet, ofta debut efter några timmars sömn
 • Andnöd
 • Ibland förkylningssymtom med snuva, hosta och halsont några dagar före debut

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion, feber
 • Andra sjukdomar, exempelvis astma eller allergi
 • Läkemedel
 • Vaccinerad enligt vaccinationsprogrammet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor – andningsfrekvens, inspiratorisk stridor, indragningar, saturation
 • Hjärta – frekvens

Handläggning vid utredning

Viruskrupp kan delas in i olika svårighetsgrad som styr handläggningen:

 • svår – inspiratorisk stridor i vila (sternum), slött eller mycket oroligt barn
 • måttlig – inspiratorisk stridor vid ansträngning (subcostalt eller jugulärt)
 • lindrig – ingen stridor, inga eller endast lindriga indragningar.

Differentialdiagnoser

 • Epiglottit – plötslig debut, halsont, sväljningssvårigheter, hög feber, barnet dreglar, ingen hosta, akut transport till sjukhus med följeslagare (sjukvårdspersonal)
 • Obstruktiv bronkit eller astma – andnöd och expiratoriska ronki
 • Främmande kropp – plötslig debut, inga infektionssymtom, ofta dagtid
 • Bakteriell laryngotrakeit – försämring efter några dagar med hög feber och tilltagande andningssvårigheter
 • Retrofaryngeal abscess – försämring med halsont, sväljningssvårigheter, dreglar ibland
 • Difterisk krupp – halsont, utvecklar tjocka beläggningar i svalg och luftrör som kan leda till kvävning, mycket ovanligt

Handläggning vid behandling

 • Vid svår viruskrupp – ge akutbehandling och överväg att larma ambulans.
 • Vid måttlig viruskrupp – ge akutbehandling.
 • Vid lindrig viruskrupp – överväg en dos steroid för att förebygga symtom kommande natt.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls.
 • Lugna barnet och håll det upprätt.
 • Avvakta behandlingsresultat och bedöm om barnet behöver skickas till akutmottagning.

Syrgas

Ge syrgas vid saturation ≤ 92 %, 5 liter/min på näsgrimma eller 10 liter/min på mask, mål > 92 %.

Adrenalin

Vid besvärlig stridor eller hosta där omedelbar effekt önskas, ge adrenalin som inhalation i nebulisator. Upprepa efter 1-2 timmar vid behov (tidigare om svår dyspné). Kontrollera puls regelbundet.

 • Inhalation i nebulisator – lösning Adrenalin (1 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9%)
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion

Steroider

Ge steroid för en mer långvarig effekt, peroralt eller som inhalation.

 • T Betametason (0,5 mg) – 4-6 tabletter till barn < 10 kg, 8-10 tabletter till barn > 10 kg, som engångsdos (max 3 gånger/år)

Behandling i hemmet

 • Ge råd om att lugna barnet och hålla det upprätt, sval luft hjälper ofta.
 • Ge inhalationssteroid (ICS) – 125 µg/dos, 4 x 1 i 1-3 dagar (behövs sällan om peroral steroid givits).
 • Hostmedicin med efedrin kan övervägas (avsvällande effekt).

Remissindikation

 • Inspiratorisk stridor i vila
 • Saturation < 92%
 • Agitation eller trötthet

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes
 • Given behandling

Krupp, 1177 Vårdguiden

Falsk krupp (pseudokrupp), Rikshandboken barnhälsovård

Andningssvårigheter, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-01-08
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter