Viruskrupp hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Epidemiologi

Viruskrupp är vanligast under höst och vinter och förekommer oftast hos barn i åldern 3 månader till 3 år, men kan förekomma i högre åldrar.  

Etiologi

Viruskrupp eller krupp (tidigare pseudokrupp eller falsk krupp), orsakas av en svullnad av slemhinnor i larynx och trakea i samband med virusinfektion. Vanliga agens är parainfluensa-, influensa- eller RS-virus. Viruskrupp ska skiljas från difterisk krupp.

Symtom

 • Skällande hosta och heshet, ofta debut efter några timmars sömn.
 • Andnöd.
 • Ibland förkylningssymtom med snuva, hosta och halsont några dagar före debut.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration.
 • Pågående infektion eller feber.
 • Andra sjukdomar, exempelvis astma eller allergi.
 • Läkemedel.
 • Vaccinationsstatus.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Mun och svalg.
 • Lungor – andningsfrekvens, inspiratorisk stridor, indragningar.
 • Hjärta – frekvens.
 • Temp, saturation.

Tecken på allvarlig infektion

Allvarlig infektion kan misstänkas vid allmänpåverkan, hög feber, takykardi och ökad andningsfrekvens. Följande tabell, baserad på Stramas rekommendationer, kan användas som stöd:

Tecken på allvarlig infektion hos barn (pdf)

Handläggning vid utredning

Bedöm barnet utifrån klinisk bild. Viruskrupp kan delas in i olika svårighetsgrad som styr handläggningen:

 • Svår – inspiratorisk stridor i vila (sternum), slött eller mycket oroligt barn.
 • Måttlig – inspiratorisk stridor vid ansträngning (subkostalt/jugulärt).
 • Lindrig – ingen stridor, inga eller endast lindriga indragningar.

Överväg akut bedömning inom specialiserad vård vid:

 • Svår viruskrupp.
 • Tecken på allvarlig infektion hos barn – vid medelhög eller hög risk.
 • Upprepad saturation ≤ 92 %.

Samtidiga ronki och nedsatt saturation kan tala för samtidig obstruktiv bronkit eller astma. Detta bör prioriteras i handläggningen, se separat rekommendation om akut astma hos barn.

Differentialdiagnoser

 • Obstruktiv bronkit eller astma.
 • Epiglottit.
 • Främmande kropp.
 • Bakteriell laryngotrakeit.
 • Retrofaryngeal abscess.
 • Difterisk krupp (mycket ovanligt).
 • Allergisk reaktion med ödem.

Viruskrupp hos barn, akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

 • Vid svår viruskrupp – ge akutbehandling och överväg att larma ambulans.
 • Vid måttlig viruskrupp – ge akutbehandling.
 • Vid lindrig viruskrupp – överväg en dos steroid för att förebygga symtom kommande natt.
 • Vid samtidig akut obstruktivitet – se separat rekommendation om akut astma hos barn då denna behandling ska prioriteras.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls.
 • Lugna barnet och håll det upprätt.
 • Avvakta behandlingsresultat och bedöm om barnet behöver skickas till akutmottagning.

Syrgas

Vid saturation ≤ 92 % – ge syrgas 2 liter/min på näsgrimma eller 5 liter/min på mask.

Adrenalin

Vid besvärlig stridor eller hosta där omedelbar effekt önskas – ge adrenalin som inhalation i nebulisator. Upprepa efter 20–30 minuter första timmen vid behov. Kontrollera puls regelbundet.

 • < 2 år – Adrenalin lösning (1 mg/ml) – 1 mg (1 ml + 1 ml NaCl).
 • ≥ 2 år – Adrenalin lösning (1 mg/ml) – 2 mg (2 ml).
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion.

Steroider

Vid behov av mer långvarig effekt (förebyggande inför kommande natt) – ge en engångsdos steroid, peroralt eller som inhalation (max 3 gånger per år).

Tablett betametason 0,5 mg ges i dos 0,12 mg/kg, maxdos 8 mg, lösta i lite vatten. Utifrån vikt:

 • Barn < 8 kg – 2 tabletter (1 mg).
 • Barn 8–12 kg – 3 tabletter (1,5 mg).
 • Barn 13–16 kg – 4 tabletter (2 mg).
 • Barn 17–20 kg – 5 tabletter (2,5 mg).
 • Barn > 20 kg – 6 tabletter (3 mg).

Behandling i hemmet

Om symtomen förbättras kan barnet åka hem. Ge råd om att lugna barnet och hålla det upprätt vid nya symtom i hemmet. Sval luft hjälper ofta.

Remissindikation barnakutmottagning

 • Svår viruskrupp.
 • Tecken på allvarlig infektion hos barn – vid medelhög eller hög risk.
 • Upprepad saturation ≤ 92 %.

Ring gärna barnakutmottagningen inför remiss.

Publicerat: 2023-01-27
Giltigt till: 2026-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.