Tillväxtrubbningar hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R62.8 Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling

Primärvård

 • Bedömning av tillväxtkurva och pubertet för att identifiera eventuella avvikelser

Barnmottagning

 • Vidare utredning av tillväxt- och pubertetsrubbningar

Denna rekommendation ger vägledning i bedömning och utredning av avvikelser i längd och vikt på tillväxtkurvan hos barn. Vid obesitas hos barn hänvisas till separat rekommendation.

Gränsvärden för barnhälsovård

Vid följande avvikelser i tillväxttempo eller position på tillväxtkurvan bör BHV-sjuksköterska konsultera läkare:

 • Barn < 1 år som avviker > 1 SDS (standard deviation score) på 3 månader.
 • Barn 1–2 år som avviker > 1 SDS på 6 månader.
 • Barn > 2 år som avviker > 1 SDS/år.
 • Barn som växer med en längdposition under -2,0 SDS.
 • Barn som växer med en längdposition > 1,5 SDS över eller under medelföräldralängd.

Definition

Normal tillväxt

 • Neonatal viktnedgång – en minskning på i medeltal 6 % (max 8 %) är normalt de första dagarna, de flesta är ikapp efter 14 dagar.
 • Tidig tillväxtpuckel – normalt sker en viktspurt de första 3–4 levnadsmånaderna, ofta med en viss avplaning under det andra halvåret (förekommer lika ofta hos icke-ammande).
 • Vid 2 års ålder har de flesta barn hittat sin kanal på tillväxtkurvan, som de sedan följer.
 • Den svenska tillväxtkurvan skiljer sig något från WHO:s, som används som standard i många länder.

Medelföräldralängd

Om föräldralängder läggs till i tillväxtkurvan räknas medelföräldralängden ut automatiskt. Den kan annars räknas ut enligt följande:

 • Pojkar – (mammas + pappas längd i cm + 13 cm)/2.
 • Flickor – (mammas + pappas längd i cm – 13 cm)/2.

Normal pubertet

 • Pojkar – pubertetsstart vid 9–14 års ålder vid testikelvolym ≥ 4 ml (Tanner G2).
 • Flickor – pubertetsstart vid 8–13 års ålder med bröstutveckling (Tanner B2), medelålder för menarche är 13 år.

Etiologi

Kortvuxenhet

Exempel på orsaker till att barn följer sin tillväxtkurva men är kortvuxna:

 • Familjär kortvuxenhet – vanligaste orsaken.
 • Svår sjukdom tidigt i livet.
 • Prematuritet.
 • Syndrom – Turners, Noonans eller Downs syndrom.
 • Skelettdysplasi – ger avvikande kroppsproportioner (korta ben och armar i förhållande till bålen).

Minskad tillväxthastighet

Exempel på orsaker till att barn tappar i position i längd eller vikt efter att tidigare ha följt sin tillväxtkurva:

 • Kost – otillräckligt födointag, vegankost, selektivt ätande, ideologiska skäl, ätstörning eller rädsla för allergier.
 • Extrem fysisk aktivitet.
 • Sjukdom – celiaki, IBD, hjärtsjukdom, njursvikt, leversjukdomar, cystisk fibros, upprepade infektioner, grav D-vitaminbrist.
 • Hormonbrist – hypotyreos, brist på tillväxthormon eller könshormon.
 • Hormonöverskott – kortisonbehandling, Cushings syndrom (sällsynt).
 • Försenad pubertet – ingen egentlig minskning, barnet växer vidare på den prepubertala kurvan.
 • Psykosociala faktorer – viktigt att beakta exempelvis bristande anknytning, missbruk eller psykisk ohälsa hos förälder, vårdnadstvister, våld och övergrepp, omsorgssvikt.

Tillväxtökning

Exempel på orsaker till att barn ligger högt eller ökar i position efter att tidigare ha följt sin tillväxtkurva:

 • Övervikt (ISO-BMI 25–29) eller obesitas (ISO-BMI ≥ 30) – ger samtidig längdtillväxt.
 • Familjär långvuxenhet.
 • Tidig pubertet – tillväxtspurten kommer tidigare.
 • Hypertyreos.
 • Syndrom – exempelvis Klinefelters eller Marfans.
 • Hypofys- eller binjurebarkstumör – kan ge gigantism (extremt sällsynt).

Anamnes

 • Symtom på bakomliggande sjukdom – bukbesvär, huvudvärk, återkommande infektioner.
 • Andra sjukdomar.
 • Kostanamnes – amning, ersättning, välling, frukost, skolmat, speciell diet.
 • Fysisk aktivitet – träning, stillasittande.
 • Psykosocial problematik.
 • Pubertet – tidig, sen eller avstannad. Förälders och syskons pubertetsstart och tillväxttempo.
 • Hereditet – lång- eller kortvuxenhet.
 • Metabol sjukdom – som hypertoni, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS).
 • Läkemedelsbehandling.
 • Graviditet och förlossning.

Status

 • Vikt och längd, beräkning av iso-BMI.
 • Dysmorfa drag, onormala kroppsproportioner.
 • Pubertetsbedömning (använd Tannerskalan).
 • Allmänt status – hjärta, lungor, buk.

Handläggning vid utredning

Bedömning av tillväxtkurva

 • Bedöm barnets tillväxt i förhållande till ålder, medelföräldralängd och pubertetsutveckling.
 • Jämför längd- och viktkurva och bedöm vilken avvikelse som kom först.
 • Bedöm om barnet följer sin egen längd- och viktkurva.

Tolkning av tillväxtavvikelser

 • Vid oregelbundna perioder med viktstagnation eller vikttapp – misstänk psykosocial problematik, omsorgssvikt eller ätstörning.
 • Vid snabba oväntade avvikelser – uteslut felregistrering eller felmätning.
 • Vid bröstutveckling sedan 1 år utan tillväxtspurt – misstänkt avvikelse.

Laboratorieprover

Överväg prover för att hitta eventuell bakomliggande orsak, exempelvis:

 • TSH, transglutaminasantikroppar och urinsticka.
 • Ytterligare prover utifrån anamnes och status.

Behandling ges utifrån diagnos, i de flesta fall via specialiserad vård.

Remissindikation 

Vid låg eller minskande position på tillväxtkurvan

 • Barn med avvikelse enligt gränsvärde för BHV utan annan uppenbar förklaring vid utredning.
 • Kontinuerlig isolerad (icke-planerad) viktnedgång.
 • Misstänkt bakomliggande sjukdom eller syndrom.
 • Misstänkt ätstörning.
 • Utebliven pubertet – vid 13 års ålder hos flickor och 14 års ålder hos pojkar.
 • Avstannad pubertet eller befarad uttalad kortvuxenhet.

Vid ökad position på tillväxtkurvan

 • Ökande längdtillväxt (efter 1 års ålder) utan motsvarande viktspurt.
 • Längd 180 cm (pojkar) eller 165 cm (flickor) innan puberteten startat.
 • Långvuxenhet som är atypisk för familjen eller befarad extrem slutlängd.
 • Tidig pubertetsstart – flickor före 8 års ålder, pojkar före 9–10 års ålder.
 • Ökande vikt med samtidigt avtagande längdtillväxt.
 • Obesitas senast vid 4 års ålder (ISO-BMI ≥ 30).

Remissinnehåll

 • Tillväxtkurva (inklusive mätvärden) med föräldralängder, födelseuppgifter samt pubertetsuppgifter (be gärna sekreterare eller föräldrar ordna).
 • Frågeställning samt
 • Anamnes och status.
 • Provtagningsresultat.
 • Eventuell medicinering.

Publicerat: 2023-01-25
Giltigt till: 2026-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.