Tillväxtrubbningar hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R62.8 Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Tillväxtrubbningar hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Bedömning av tillväxtkurva och pubertet för att identifiera eventuella avvikelser

Barnmottagning

 • Vidare utredning av tillväxt- och pubertetsrubbningar

Rekommendationen ger vägledning i bedömning och utredning av oklara avvikelser i längd och vikt på tillväxtkurvan hos barn.

Gränsvärden för barnhälsovården

Vid följande avvikelser i tillväxttempo eller position på tillväxtkurvan bör barnet bedömas av läkare:

 • barn <1 år som avviker >1 SDS (standard deviation score) på 3 månader
 • barn 1-2 år som avviker >1 SDS på 6 månader
 • barn >2 år som avviker >0,5 SDS/ år eller >1 SDS oavsett tidsperiod
 • barn som växer med en längdposition under -2,5 SDS
 • barn som växer med en längdposition >1,5 SDS över eller under medelföräldralängd.

Definition

Normal tillväxt

 • Neonatal viktnedgång – en minskning på 5 % (max 10 %) är normalt de första dagarna, de flesta är ikapp efter 14 dagar.
 • Amningspuckel – normalt sker en tillväxtspurt de första 3-4 levnadsmånaderna, ofta med en viss avplaning under det andra halvåret (förekommer lika ofta hos icke-ammande).
 • Vid 2 års ålder har de flesta barn hittat sin kanal på tillväxtkurvan, som de sedan följer.
 • Den svenska tillväxtkurvan skiljer sig något från WHO:s, som används som standard i många länder.

Medelföräldralängd

Om föräldralängder läggs till i tillväxtkurvan räknas medelföräldralängden ut automatiskt. Den kan annars räknas ut enligt följande:

 • pojkar: (mammas + pappas längd i cm + 13 cm)/2
 • flickor: (mammas + pappas längd i cm – 13 cm)/2.

Normal pubertet

 • Pojkar – pubertetsstart vid 9-14 års ålder vid testikelvolym > 4 ml (Tanner G2).
 • Flickor – pubertetsstart med bröstutveckling vid 8-13 års ålder, medelålder för menarche är 13 år.

Anamnes

 • Symtom på bakomliggande sjukdom – bukbesvär, huvudvärk, återkommande infektioner
 • Andra sjukdomar
 • Kostanamnes – amning, ersättning, välling, frukost, skolmat, speciell diet
 • Fysisk aktivitet – träning, stillasittande
 • Psykosocial problematik
 • Pubertet – tidig, sen eller avstannad, förälders och syskons pubertetsstart och tillväxttempo
 • Hereditet – lång- eller kortvuxenhet, metabol sjukdom som hypertoni, hjärt-kärl-sjukdom, typ 2 diabetes och polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)
 • Läkemedelsbehandling

Status

 • Vikt och längd, ISO-BMI
 • Dysmorfa drag, onormala kroppsproportioner
 • Pubertetsbedömning (använd Tannerskalan)
 • Hjärta, lungor, buk

Handläggning vid utredning

Bedömning av tillväxtkurva

 • Bedöm barnets tillväxt i förhållande till medelföräldralängd.
 • Jämför längd och viktkurva. Vilken avvikelse kom först?
 • Följer barnet sin egen kurva?

Tolkning av tillväxtavvikelser

 • Bröstutveckling sedan 1 år utan tillväxtspurt är avvikande.
 • Vid oregelbundna perioder med viktstagnation eller vikttapp – misstänk psykosocial problematik, omsorgssvikt eller ätstörning.
 • Vid snabba oväntade avvikelser – uteslut felregistrering eller felmätning.

Laboratorieprover

Överväg TSH, fritt T4, transglutaminasantikroppar och urinsticka för att hitta eventuell bakomliggande orsak. Ta ytterligare prover vid behov utifrån anamnes och status.

Orsaker till tillväxtrubbningar hos barn

Kortvuxenhet

Orsaker till att barn följer sin tillväxtkurva men ligger under den kan vara:

 • familjär kortvuxenhet – vanligaste orsaken
 • svår sjukdom tidigt i livet
 • prematuritet
 • syndrom – Turners, Noonans eller Downs syndrom
 • skelettdysplasi – ger avvikande kroppsproportioner (korta ben och armar i förhållande till bålen).

Minskad tillväxthastighet

Orsaker till att barn tappar i position i längd eller vikt efter att tidigare ha följt sin tillväxtkurva kan vara:

 • psykosociala faktorer – viktigt att beakta exempelvis bristande anknytning, missbruk eller psykisk ohälsa hos förälder, vårdnadstvister, våld och övergrepp
 • kost – otillräckligt födointag, vegankost, rädsla för allergier, ätstörning, anorexi hos förälder
 • extrem fysisk aktivitet
 • sjukdom – celiaki, IBD, hjärtsjukdom, njursvikt, leversjukdomar, cystisk fibros, upprepade infektioner
 • hormonbrist – som hypotyreos, brist på tillväxthormon eller könshormon
 • hormonöverskott – kortisonbehandling, Cushing syndrom (sällsynt)
 • försenad pubertet – ingen egentlig minskning, barnet växer vidare på den prepubertala kurvan.

Tillväxtökning

Orsaker till att barn ligger högt eller ökar i position efter att tidigare följt sin kurva kan vara:

 • familjär långvuxenhet
 • övervikt (ISO-BMI 25-29) och fetma (ISO-BMI ≥ 30) – ger samtidig längdtillväxt
 • tidig pubertet
 • hypertyreos
 • syndrom – exempelvis Klinefelters eller Marfans
 • hypofystumör – kan ge gigantism (extremt sällsynt).

Remissindikation

Vid låg eller minskande position på tillväxtkurvan

 • Barn med avvikelse enligt gränsvärde för BHV utan annan uppenbar förklaring vid utredning
 • Kontinuerlig isolerad (icke-planerad) viktnedgång
 • Misstänkt bakomliggande sjukdom eller syndrom
 • Misstänkt ätstörning
 • Utebliven pubertet – vid 13 års ålder hos flickor och 14 års ålder hos pojkar
 • Avstannad pubertet samt icke tillfredsställande pubertetstillväxt hos färdigvuxen individ

Vid ökad position på tillväxtkurvan

 • Ökande längdtillväxt (efter 1 års ålder) utan motsvarande viktspurt
 • Längd 180 cm (pojkar) eller 165 cm (flickor) innan puberteten startat
 • Långvuxenhet som är atypisk för familjen eller befarad extrem slutlängd
 • Tidig pubertetsstart – flickor före 8 års ålder, pojkar före 9-10 års ålder
 • Ökande vikt med samtidigt avtagande längdtillväxt
 • Fetma från 4 års ålder (ISO-BMI ≥ 30)

Remissinnehåll

 • Tillväxtkurva med föräldralängder, födelseuppgifter samt pubertetsuppgifter (be gärna sekreterare eller föräldrar ordna)
 • Frågeställning samt anamnes inklusive hereditet
 • Provtagningsresultat
 • Eventuell medicinering
 • Tidigare sjukdomar

Så växer barn, 1177 Vårdguiden

Bedömning av barns tillväxt, Rikshandboken Barnhälsovård

Tillväxtkurvor för nedladdning, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes

WHO:s tillväxtkurvor, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes

Pubertetsutveckling, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes

Kortversion - Vårdprogram för barn och ungdom med övervikt eller fetma, Region Skåne

Publicerat: 2019-11-05
Giltigt till: 2022-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter