Spänningshuvudvärk hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning, utredning och behandling i de flesta fall
 • Svår huvudvärk, särskilt hos barn < 6 år
 • Långvarig eller återkommande uttalad huvudvärk
 • Oklar diagnos eller terapisvikt

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både spänningshuvudvärk och migrän är vanligt och kan debutera i tidig ålder.

Spänningshuvudvärk hos mindre barn är lika vanligt hos pojkar som hos flickor, men från 12 års ålder är det vanligare hos flickor. Det förekommer minst 1 gång/vecka hos upp till 20-30 % av alla tonåringar och nästan dagligen hos 1-2 %.

 • Smärtkaraktär – tryckande/pressande huvudvärk
 • Intensitet – mild, måttlig
 • Lokalisation – bilateralt
 • Fysisk aktivitet – ingen försämring vid exempelvis promenad eller trappgång
 • Associerade symtom – överkänslighet för ljus eller ljud kan förekomma, men inte illamående eller kräkningar
 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration (ofta värre på eftermiddag och bättre på helger)
 • Ärftlighet
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter), mobbing, sömn, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Andra sjukdomar och läkemedel, inklusive effekt av analgetika
 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfästen
 • Ögon – visus
 • Överväg längd, vikt

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid huvudvärk med allmänpåverkan eller neurologiska bortfallssymtom (utom känd migränaura).

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (barn > 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att utesluta synstörning
 • tandläkare – för att utesluta bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att utesluta muskelspänningar.

För diagnos ska alla följande punkter vara uppfyllda:

 • minst 10 episoder med huvudvärk som förekommer 1-14 dagar/månad under minst 3 månader
 • huvudvärken varar mellan 30 minuter och 7 dagar
 • minst 2 (av 4) huvudvärkssymtom – tryckande/pressande, mild till måttlig intensitet, bilateral, ingen försämring av fysisk aktivitet
 • inga associerade symtom eller enbart överkänslighet för ljus eller ljud
 • ingen annan sjukdom är mer sannolik (observera att barn ofta har omväxlande migrän och spänningshuvudvärk).
 • Migrän med eller utan aura
 • Synstörning som myopi, strabism
 • Infektion eller inflammation i CNS som neuroborrelios, TBE
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning
 • Trauma mot huvud eller nacke
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)
 • Uppmuntra till regelbundna mat- och sömnvanor.
 • Rekommendera fysisk aktivitet (viktigt med samtidig dryck).
 • Undvik rökning, alkohol och energidrycker.
 • Se över stressorer, som sociala medier och dator- eller mobilspel. 
 • Fysioterapi bör initieras tidigt.
 • Undvik stora mängder smärtstillande.
 • Paracetamol – 20 mg/kg x 4, max 1 g per tillfälle
 • NSAID – dosering enligt FASS
 • Huvudvärk med allmänsymtom eller neurologiska bortfallssymtom (ring gärna först)
 • Svår huvudvärk hos barn < 6 år
 • Huvudvärk hos äldre barn med långvariga uttalade symtom (trots livsstilsåtgärder och adekvat behandling)
 • Oklar diagnos eller terapisvikt
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Nytillkommen beteendeförändring eller avvikelse i utvecklingen som inte bara kan förklaras av huvudvärken
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling
 • Anamnes, särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status med blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrar, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-06-11
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne