Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Spänningshuvudvärk hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

G44.2 Spänningshuvudvärk

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Spänningshuvudvärk hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling i de flesta fall

Barn- och ungdomsmottagning

 • Svår huvudvärk, särskilt hos barn < 6 år
 • Långvarig eller återkommande uttalad huvudvärk
 • Oklar diagnos eller terapisvikt

Epidemiologi

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både spänningshuvudvärk och migrän är vanligt och kan debutera i tidig ålder.

Spänningshuvudvärk hos mindre barn är lika vanligt hos pojkar som hos flickor, men från 12 års ålder är det vanligare hos flickor. Det förekommer minst 1 gång/vecka hos upp till 20-30 % av alla tonåringar och nästan dagligen hos 1-2 %.

Symtom

 • Smärtkaraktär – tryckande/pressande huvudvärk
 • Intensitet – mild, måttlig
 • Lokalisation – bilateralt
 • Fysisk aktivitet – ingen försämring vid exempelvis promenad eller trappgång
 • Associerade symtom – överkänslighet för ljus eller ljud kan förekomma, men inte illamående eller kräkningar

Anamnes

 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration (ofta värre på eftermiddag och bättre på helger)
 • Ärftlighet
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter), mobbing, sömn, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Andra sjukdomar och läkemedel, inklusive effekt av analgetika

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfästen
 • Ögon – visus
 • Överväg längd, vikt

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid huvudvärk med allmänpåverkan eller neurologiska bortfallssymtom (utom känd migränaura).

Elektiv handläggning

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (barn > 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att utesluta synstörning
 • tandläkare – för att utesluta bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att utesluta muskelspänningar.

Diagnoskriterier

För diagnos ska alla följande punkter vara uppfyllda:

 • minst 10 episoder med huvudvärk som förekommer 1-14 dagar/månad under minst 3 månader
 • huvudvärken varar mellan 30 minuter och 7 dagar
 • minst 2 (av 4) huvudvärkssymtom – tryckande/pressande, mild till måttlig intensitet, bilateral, ingen försämring av fysisk aktivitet
 • inga associerade symtom eller enbart överkänslighet för ljus eller ljud
 • ingen annan sjukdom är mer sannolik (observera att barn ofta har omväxlande migrän och spänningshuvudvärk).

Differentialdiagnoser

 • Migrän med eller utan aura
 • Synstörning som myopi, strabism
 • Infektion eller inflammation i CNS som neuroborrelios, TBE
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning
 • Trauma mot huvud eller nacke
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Handläggning vid behandling

 • Uppmuntra till regelbundna mat- och sömnvanor.
 • Rekommendera fysisk aktivitet (viktigt med samtidig dryck).
 • Undvik rökning, alkohol och energidrycker.
 • Se över stressorer, som sociala medier och dator- eller mobilspel.
 • Fysioterapi bör initieras tidigt.
 • Undvik stora mängder smärtstillande.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol – 20 mg/kg x 4, max 1 g per tillfälle
 • NSAID – dosering enligt FASS

Remissindikation akutmottagning

 • Huvudvärk med allmänsymtom eller neurologiska bortfallssymtom

Remissindikation barnmottagning

 • Svår huvudvärk hos barn < 6 år
 • Huvudvärk hos äldre barn med långvariga uttalade symtom (trots livsstilsåtgärder och adekvat behandling)
 • Oklar diagnos eller terapisvikt
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Nytillkommen beteendeförändring eller avvikelse i utvecklingen som inte bara kan förklaras av huvudvärken
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes, särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status med blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrar, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-05-02
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!