Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Röda hund

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Röda hund

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

ICD-10-SE 2020

B06.9 Röda hund utan komplikation
Z27.4 Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund

Primärvård

 • Primär bedömning hos patient som söker i primärvården

Akutmottagning

 • Infektion – bedömning, utredning och behandling av vuxna
 • Barn – bedömning, utredning och behandling av barn

Epidemiologi

Röda hund (rubella) räknas till de klassiska barnsjukdomarna, men är sällsynt idag i Sverige då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 (för flickor sedan 1974). Det är fortfarande en vanlig sjukdom i utvecklingsländer med låg vaccinationstäckning.

Etiologi

Röda hund sprids som droppsmitta från luftvägarna och orsakas av rubellavirus. Inkubationstiden är vanligen 2-3 veckor.

Symtom

 • Ofta mycket lindriga symtom, ibland inga alls
 • Lindriga övre luftvägssymtom är vanligt vid debut
 • Hudutslag börjar i ansikte och sprider sig till bål och armar/ben
 • Klåda förekommer ibland
 • Lindrig artrit/artralgi, särskilt hos kvinnor, som kan kvarstå i flera månader

Anamnes

 • Utlandsvistelse
 • Kända fall i omgivningen
 • Vaccinationsstatus samt ovaccinerade i omgivningen
 • Graviditet eller gravid i omgivningen

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lymfkörtlar – typiskt är ömmande körtlar bakom öronen, i nacken eller på halsen
 • Hud – rodnat småfläckigt utslag som ej flyter samman

Handläggning vid utredning

 • Misstänkta fall ska verifieras med provtagning då sjukdomen är ovanlig i Sverige idag. Kontakta specialiserad vård eller smittskydd.
 • Immunitetstestning som screening bör erbjudas vid graviditet.
 • Att säkerställa diagnosen är extra viktigt under graviditet eftersom rubellavirus i tidig graviditet kan orsaka missfall eller svåra missbildningar.

Differentialdiagnoser

 • Viroser – exempelvis mässling, parvovirus
 • Allergi, läkemedelsreaktion

Handläggning vid behandling

 • Botande behandling – saknas
 • Symtomlindring – analgetika kan behövas
 • Anmälan till SmiNet – röda hund är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

SmiNet-anmälan, Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

 • MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 • Vaccinet består av levande försvagat virus och är mycket effektivt mot rubella.
 • Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.
 • Vid osäker immunitet under graviditet bör kvinnan erbjudas vaccination postpartum.

Remissindikation

 • Misstänkt fall – remittera till akut- eller barnakutmottagning för bedömning och provtagning, ring för hänvisning till isoleringsrum

Kongenitalt rubellasyndrom – barn som smittats under tidig graviditet löper bland annat risk att utveckla flertalet missbildningar samt bestående svår hörselnedsättning.

Röda hund, Rikshandboken barnhälsovård

Sjukdomsinformation om röda hund, Folkhälsomyndigheten

Publicerat: 2020-04-01
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!