Röda hund

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B06.9 Röda hund utan komplikation
  Z27.4 Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund

Primärvård

 • Primär bedömning hos patient som söker i primärvården

Akutmottagning

 • Infektion – bedömning, utredning och behandling av vuxna
 • Barn – bedömning, utredning och behandling av barn

Epidemiologi

Röda hund (rubella) räknas till de klassiska barnsjukdomarna, men är sällsynt idag i Sverige då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 (för flickor sedan 1974). Det är fortfarande en vanlig sjukdom i utvecklingsländer med låg vaccinationstäckning.

Etiologi

Röda hund sprids som droppsmitta från luftvägarna och orsakas av rubellavirus. Inkubationstiden är vanligen 2-3 veckor.

Symtom

 • Ofta mycket lindriga symtom, ibland inga alls
 • Lindriga övre luftvägssymtom är vanligt vid debut
 • Hudutslag börjar i ansikte och sprider sig till bål och armar/ben
 • Klåda förekommer ibland
 • Lindrig artrit/artralgi, särskilt hos kvinnor, som kan kvarstå i flera månader

Anamnes

 • Utlandsvistelse
 • Kända fall i omgivningen
 • Vaccinationsstatus samt ovaccinerade i omgivningen
 • Graviditet eller gravid i omgivningen

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lymfkörtlar – typiskt är ömmande körtlar bakom öronen, i nacken eller på halsen
 • Hud – rodnat småfläckigt utslag som ej flyter samman

Handläggning vid utredning

 • Misstänkta fall ska verifieras med provtagning då sjukdomen är ovanlig i Sverige idag. Kontakta specialiserad vård eller smittskydd.
 • Immunitetstestning som screening bör erbjudas vid graviditet.
 • Att säkerställa diagnosen är extra viktigt under graviditet eftersom rubellavirus i tidig graviditet kan orsaka missfall eller svåra missbildningar.

Differentialdiagnoser

 • Viroser – exempelvis mässling, parvovirus
 • Allergi, läkemedelsreaktion

Handläggning vid behandling

 • Botande behandling – saknas
 • Symtomlindring – analgetika kan behövas
 • Anmälan till SmiNet – röda hund är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

SmiNet-anmälan, Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

 • MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 • Vaccinet består av levande försvagat virus och är mycket effektivt mot rubella.
 • Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.
 • Vid osäker immunitet under graviditet bör kvinnan erbjudas vaccination postpartum.

Remissindikation 

 • Misstänkt fall – remittera till akut- eller barnakutmottagning för bedömning och provtagning, ring för hänvisning till isoleringsrum

Kongenitalt rubellasyndrom – barn som smittats under tidig graviditet löper bland annat risk att utveckla flertalet missbildningar samt bestående svår hörselnedsättning.

Röda hund, 1177

Vaccinationsprogrammet för barn, 1177

Röda hund, Rikshandboken barnhälsovård

Sjukdomsinformation om röda hund, Folkhälsomyndigheten

Publicerat: 2020-04-01
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.