Röda hund

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (B06- Rubella).

Detta är en preliminär AKO-riktlinje. 

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning

 • Infektion – bedömning, utredning och behandling av vuxna i de flesta fall
 • Barn – bedömning, utredning och behandling av barn i de flesta fall

Epidemiologi

Röda hund (rubella) räknas till de klassiska barnsjukdomarna, men är sällsynt idag i Sverige då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 (för flickor sedan 1974). Det är fortfarande en vanlig sjukdom i utvecklingsländer med låg vaccinationstäckning.

Etiologi

Röda hund är en luftburen sjukdom (droppsmitta) orsakad av rubellavirus. Inkubationstiden är vanligen 2-3 veckor.

Symtom

 • Ofta mycket lindriga symtom, ibland inga alls
 • Övre luftvägssymtom – vanligt vid debut
 • Hudutslag – börjar i ansikte och sprider sig till bål och armar/ben
 • Klåda – förekommer ibland
 • Lindrig artrit/artralgi – särskilt hos kvinnor, kan kvarstå i flera månader

Anamnes

 • Utlandsvistelse
 • Kända fall i omgivningen
 • Vaccinationsstatus
 • Graviditet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lymfkörtlar – typiskt är ömmande körtlar i nacken
 • Hud – rodnat småfläckigt utslag som ej flyter samman

Handläggning vid utredning

 • Serologi rekommenderas vid misstanke om röda hund för att bekräfta diagnos.
 • Immunitetstestning som screening bör erbjudas vid graviditet
 • Att säkerställa diagnosen är extra viktigt under graviditet eftersom rubellavirus i tidig graviditet kan orsaka missfall eller svåra missbildningar.

Differentialdiagnoser

 • Viroser – exempelvis mässling, parvovirus
 • Allergi, läkemedelsreaktion

Handläggning vid behandling

 • Förebyggande åtgärder – vaccination ger bra skydd
 • Symtomlindring – kan behövas, botande behandling saknas
 • Anmälan till SmiNet – röda hund är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

SmiNet-anmälan, Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

 • MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 • Vaccinet består av levande försvagat virus och är mycket effektivt mot rubella.
 • Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.
 • Vid osäker immunitet under graviditet bör kvinnan erbjudas vaccination postpartum.

Remissindikation

 • Misstänkta fall remitteras till akutmottagning eller barnakutmottagning för bedömning och provtagning, ring för hänvisning till isoleringsrum

Kongenitalt rubellasyndrom

Foster som smittas under tidig graviditet löper bland annat risk att utveckla flertalet missbildningar.

Röda hund, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-01-27
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter