Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Purpura hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
D65.9 Disseminerad intravasal koagulation [defibrineringssyndrom]
D69.0 Allergisk purpura
D69.3 Idiopatisk trombocytopen purpura
D69.6 Trombocytopeni, ospecificerad
D69.9 Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Purpura hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning

Barnakutmottagning

 • Allmänpåverkan och/eller feber vid misstänkt allvarlig blödning, infektion/sepsis, DIC
 • Svårt trauma/misshandel
 • Låga trombocyter (< 30 x 10⁹/L)

Barnmottagning

 • Vidare utredning vid behov

Definition

Purpura är en blödning under huden eller i slemhinnor som inte bleknar vid tryck (som erytem och kärldilatationer gör). Petekier definieras som purpura som är < 2 mm, ofta röd-lila. Ekkymoser är purpura som är större och ibland ömmande.

Anamnes

 • Feber – svår infektion är en viktig orsak till purpura hos barn
 • Ärftlighet – allvarliga medfödda blödningssjukdomar (visar sig ofta första levnadsåret)
 • Debut och duration – efter mild infektion, ofta återkommande (medfödd sjukdom)
 • Intoxikation – läkemedel, gift
 • Malnutrition
 • Andra sjukdomar
 • Misstanke om misshandel – återkommande ekkymoser, petekier (vid strypning)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – lokalisation och typ av purpura (petekier, ekkymoser, slemhinneblödningar)
 • Ledstatus – svullnad (blödning i leder vid hemofili)
 • Perifera lymfkörtlar – förstorade (leukemi, CMV, mononukleos)
 • Buk – lever- eller mjältförstoring

Laboratorieprover

Uteslut infektion och hematuri. Överväg kontroll av blodbild och njurfunktion.

Prover

 • Temp, Hb, CRP, urinsticka
 • Överväg trombocyter, leukocyter, retikulocyter, differentialräkning, kreatinin

Handläggning vid utredning

 • Purpura fulminans ska handläggas urakut.
 • Purpura hos barn kräver ofta handläggning i samråd med specialiserad vård.

Bilddiagnostik

Röntgen bör övervägas vid misstänkt misshandel.

Orsaker till purpura

Purpura fulminans (PF)

 • Definition – akut mycket snabbt livshotande tillstånd med mikrovaskulära tromboser som ger hudinfarkt och -blödning
 • Orsak – främst meningokocker men även varicella zoster, grupp A streptokocker, pneumokocker
 • Hudsymtom – karaktäristiska erytem med central blåsvart nekros, ofta smärtsamma och indurerade
 • Andra symtom – ofta kraftig allmänpåverkan, feber, hypotoni, blödningar

Henoch-Schönleins purpura

 • Definition – IgA vaskulit som drabbar hud, leder, tarmar och njurar
 • Förekomst – vanligaste vaskuliten hos barn, medelåldern är 6 år
 • Hudsymtom – palpabel purpura, vanligen 2-10 mm, ofta på ben och skinkor
 • Andra symtom – artrit (ofta knän och vrister), buksmärta (med eller utan tarmblödningar), invagination, nefrit (hematuri, proteinuri)

Primär immunologisk trombocytopeni (ITP)

 • Definition – autoimmun sjukdom som är den vanligaste orsaken till trombocytopeni hos barn, läker ofta spontant
 • Förekomst – vanligast i åldern 1-5 år, men även större barn och vuxna drabbas
 • Orsak – ofta föregången av mild virusinfektion (exempelvis CMV, EBV, parvovirus)
 • Symtom – plötslig debut av petekier och ekkymoser hos ett i övrigt friskt barn, näsblödning (10-20 %), sällan allvarliga blödningar
 • Lab – lågt antal trombocyter, i övrigt normal blodbild

Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

 • Förekomst – vanligast hos vuxna men förekommer hos barn
 • Symtom – feber och neurologisk påverkan
 • Lab – trombocytopeni, hemolytisk anemi, njurpåverkan

Trauma

 • Förekomst – vanlig orsak till purpura
 • Orsak – tänk på misshandel, vid misstanke föreligger skyldighet att göra orosanmälan!

Läkemedel

 • Läkemedelsorsakad vaskulit – penicilliner, sulfonamider, fenytoin (ofta 1-3 veckor efter insättning)
 • Läkemedelsorsakad trombocytopeni – sulfa, valproat, fenytoin, karbamazepin, kloramfenikol
 • Läkemedelsorsakad trombocytdysfunktion – ASA (vanligast), NSAID, antihistamin

Hemolytiskt-uremisk syndrom (HUS)

 • Förekomst – sällsynt, oftast hos barn < 5 år
 • Orsak – ovanlig komplikation till gastroenterit (oftast EHEC)
 • Symtom – ibland petekier
 • Lab – trombocytopeni, hemolytisk anemi och akut njursvikt

Malignitet

 • Orsak – akut leukemi (ALL, AML) och neuroblastom
 • Lab – ger benmärgspåverkan

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

 • Orsak – hos barn oftast infektioner
 • Symtom – feber och petekier, kan vara de enda symtomen på en allvarlig bakteriell sjukdom hos barn (som meningit)

Andra blodsjukdomar

 • Nedärvd trombocytopeni – finns olika former, ofta tidig diagnos
 • Nedärvd vitamin K-brist – klassisk form (debut första veckan), sen form (från 2 veckor till 6 månaders ålder)
 • Aplastisk anemi – sällsynt hematopoessjukdom med autoimmun eller postinfektiös (virus) genes, ger pancytopeni
 • Nedärvd trombocytdysfunktion – ovanligt tillstånd
 • von Willebrands sjukdom – vanligaste medfödda blödningssjukdomen (prevalens 1 %), barnet får många blåmärken, näsblödningar, menorragi eller lång blödning efter operation
 • Hemofili – nedärvd X-bunden blödarsjuka som främst drabbar pojkar och ger blödningar, ofta i leder och muskler

Övriga orsaker

 • Uremi – ger nedsatt trombocytfunktion
 • Leversjukdom – ger påverkan på koagulationsfaktorer
 • Splenomegali – kan ge ökad nedbrytning av trombocyter, är oftast > 40 x 10⁹/L
 • Vitamin C-brist – kan förekomma vid anorexia och speciella dieter, ger blödningar i tandkött, petekier och ekkymoser med blek halo runt, nedsatt hårkvalitet
 • Förvärvad vitamin K-brist – förekommer vid malabsorption, kronisk diarré, intag av warfarin eller råttgift (långverkande warfarin)
 • Ehler-Danlos syndrom

Behandling ges utifrån aktuell diagnos.

Publicerat: 2018-12-18
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!