Påssjuka

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (B26- Parotitis epidemica).

Detta är en preliminär AKO-riktlinje. 

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning eller barnakutmottagning

 • Bedömning, utredning och behandling vid misstänkt komplikation

Epidemiologi

Påssjuka (parotit) ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och är därför sällsynt idag i Sverige. I andra delar av världen är sjukdomen fortfarande vanlig, framför allt hos barn, men sjukdomen förekommer i alla åldrar.

Etiologi

Påssjuka orsakas av parotitvirus (ett paramyxovirus) och smittar via droppsmitta eller direktkontakt. Inkubationstiden är 16-18 dygn (kan vara 2-4 veckor). Viruset är mycket smittsamt och smittar upp till 6 dagar före till 9 dagar efter symtomdebut.

Parotisviruset angriper framför allt parotis, men även andra körtlar submandibulärt och sublingualt, även testis, ovarier och pankreas kan bli inflammerade.

Symtom

 • Hälften av alla patienter är asymtomatiska, men smittsamma
 • Feber är ofta debutsymtom
 • Huvudvärk och trötthet
 • Smärta i öronen vid tuggning
 • Tilltagande svullnad och ömhet av parotis, ofta bilateralt
 • I okomplicerade fall klingar symtomen av inom 1 vecka

Anamnes

 • Kända fall i omgivningen
 • Utlandsvistelse
 • Vaccinationsstatus

Status

 • Allmäntillstånd – feber, nackstelhet
 • Ansikte – ömmande, synlig svullnad över parotis
 • Lymfkörtelpalpation i huvud-halsregionen
 • Mage – ömhet i övre delen (vid pankreatit)
 • Yttre genitalia – skrotal smärta

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen kan ställas kliniskt, men misstänkta fall bör verifieras med serologi då sjukdomen är ovanlig i Sverige idag.
 • Vid hög feber och smärta kan komplikation misstänkas.

Differentialdiagnoser

 • Parotit orsakad av andra virus
 • Bakteriell parotit
 • Lymfadenit
 • Erysipelas
 • Spottsten

Handläggning vid behandling

 • Förebyggande åtgärder – vaccination ger bra skydd
 • Symtomlindring – kan behövas, kyla kan lindra, botande behandling saknas
 • Råd om isolering – bör ges för att hindra smittspridning
 • SmiNet-anmälan – påssjuka är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

SmiNet-anmälan, Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

 • MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 • Vaccinet består av ett levande försvagat virus.
 • Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.

Remissindikation

 • Misstänkta komplikationer remitteras till akutmottagning eller barnakutmottagning för bedömning.
 • Meningit – vanlig komplikation, ofta lindrigt och snabbt övergående
 • Hörselnedsättning – sällsynt komplikation till meningiten, kan vara bestående, ofta ensidig
 • Akut pankreatit – ovanligt
 • Orkit – kan vid bilateralt engagemang efter puberteten ge sterilitet

Påssjuka, 1177 Vårdguiden

Vaccinationsprogrammet för barn, 1177 Vårdguiden

Påssjuka, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-01-27
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter