Migrän hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • G430 Migrän utan aura [vanlig migrän]
  G431 Migrän med aura [klassisk migrän]
  G433 Komplicerad migrän
  G439 Migrän, ospecificerad
  G438 Annan specificerad migrän

 • Primär bedömning, utredning och behandling i flertalet fall
 • Huvudvärk med allmänpåverkan eller neurologiska bortfallssymtom (ej aurasymtom)
 • Aurasymtom > 1 timme eller migränanfall > 72 timmar trots behandling
 • Misstänkt migrän hos barn < 6 år
 • Svårbehandlad eller frekvent återkommande migrän hos barn > 6 år

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både migrän och spänningshuvudvärk är vanligt, kan förekomma hos samma barn och debutera i tidig ålder. Migrän förkommer minst 1 gång/vecka hos runt 5 % av alla barn och ungdomar.

 • Stress, exempelvis i skola, på fritidsaktiviteter och sociala medier
 • Trötthet, exempelvis dålig sömn eller sena kvällar
 • Fysisk aktivitet
 • Kost som choklad och ost
 • Fasta
 • Flimrande ljus
 • Starka dofter
 • Hormonförändring (relaterat till menstruationscykel)
 • Smärtkaraktär – pulserande huvudvärk
 • Intensitet – måttlig till uttalad
 • Lokalisation – uni- eller bilateralt, oftast frontotemporal (occipital förekommer, men bör utredas vidare)
 • Fysisk aktivitet – försämring av huvudvärk vid exempelvis promenad eller trappgång
 • Illamående och/eller kräkning
 • Överkänslighet för ljus och ljud
 • Visuella – ensidigt sågtandsliknande flimmerskotom vanligaste symtomet, men barn kan ibland ha mer atypiska och bilaterala synfenomen
 • Sensoriska – stickningar och domningar i en hand, arm, ansiktshalva eller tunga
 • Motoriska – ibland på samma sida som smärtan
 • Afasi
 • Hjärnstamssymtom – som tinnitus, yrsel, dubbelseende, ataxi, medvetandesänkning
 • Retinala – som monokulärt skotom eller blindhet (ska bekräftas vara monokulärt)
 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration
 • Utlösande faktorer
 • Ärftlighet (mycket vanligt)
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter), mobbing, sömn, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Migränvarianter som cykliska kräkningar, bukmigrän, vestibulär migrän
 • Andra sjukdomar och läkemedel, inklusive effekt av analgetika
 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfästen
 • Överväg längd, vikt

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid:

 • huvudvärk med allmänpåverkan
 • känt aurasymtom > 1 timme
 • neurologiska bortfallssymtom (inklusive misstänkt nydebuterade aurasymtom, utom typiska flimmerskotom).

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (barn > 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att utesluta synstörning
 • tandläkare – för att utesluta bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att utesluta muskelspänningar.

För diagnos ska alla följande punkter vara uppfyllda:

 • minst 5 attacker med huvudvärk
 • duration 2-72 timmar (obehandlad), om barnet somnar under pågående attack räknas tiden vid uppvaknandet (om barnet är smärtfritt då)
 • minst 2 (av 4) huvudvärkssymtom 
 • minst 1 (av 2) associerade symtom
 • ingen annan sjukdom är mer sannolik (observera att barn ofta har omväxlande migrän och spänningshuvudvärk).

För diagnos ska barnet ha haft minst 2 attacker med minst 1 (av 6) aurasymtom som inte orsakas av annan sjukdom och som uppfyller minst 2 av följande:

 • ett eller flera aurasymtom som utvecklas under minst 5 minuter eller uppträder efter varandra
 • varje aurasymtom varar 5-60 minuter (ska vara helt reversibelt)
 • minst ett aurasymtom är unilateralt (afasi räknas som unilateralt)
 • huvudvärk under eller inom 60 minuter efter auran.
 • Spänningshuvudvärk
 • Synstörning som myopi eller strabism
 • Infektion eller inflammation i CNS, exempelvis neuroborrelios, TBE, meningit
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning eller blödning (ovanligt men kan förekomma)
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)
 • Uppmuntra till regelbundna mat- och sömnvanor.
 • Rekommendera fysisk aktivitet (viktigt med samtidig dryck).
 • Undvik rökning, alkohol och energidrycker.
 • Se över stressorer, som sociala medier och dator- eller mobilspel.
 • Fysioterapi bör initieras tidigt.
 • Paracetamol – 20 mg/kg x 4 (40 mg/kg kan ges som första dos vid migrän), ge inte mer än 1 g per tillfälle.
 • NSAID – dosera enligt FASS.
 • Triptaner – kan prövas när paracetamol och NSAID ej hjälper (vid behov via barnläkare).
 • Profylaktisk behandling – kan vara indicerat till barn med 2-4 svåra attacker per månad och/eller frekvent migränorsakad skolfrånvaro (ofta via barnläkare).
 • Imigran nässpray 10 mg/dos
 • Zomig Nasal 2,5-5 mg/dos
 • Huvudvärk med allmänpåverkan
 • Aurasymtom > 1 timme
 • Migränanfall > 72 timmar trots behandling (status migränosus)
 • Andra neurologiska bortfallssymtom (ej aurasymtom)

Ring gärna barnakutmottagningen inför remiss.

 • Misstänkt migrän hos barn < 6 år
 • Svårbehandlad eller frekvent återkommande migrän hos barn > 6 år
 • Ställningstagande till profylax
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling
 • Anamnes – särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status – blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrarna, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-06-11
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne