Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Migrän hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

G43.0 Migrän utan aura [vanlig migrän]
G43.1 Migrän med aura [klassisk migrän]
G43.3 Komplicerad migrän
G43.9 Migrän, ospecificerad
G43.8 Annan specificerad migrän

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Migrän hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling i flertalet fall

Akutmottagning

 • Huvudvärk med allmänpåverkan eller neurologiska bortfallssymtom (ej aurasymtom)
 • Aurasymtom > 1 timme eller migränanfall > 72 timmar trots behandling

Barn- och ungdomsmottagning

 • Misstänkt migrän hos barn < 6 år
 • Svårbehandlad eller frekvent återkommande migrän hos barn > 6 år

Epidemiologi

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både migrän och spänningshuvudvärk är vanligt, kan förekomma hos samma barn och debutera i tidig ålder. Migrän förkommer minst 1 gång/vecka hos runt 5 % av alla barn och ungdomar.

Utlösande faktorer

 • Stress, exempelvis i skola, på fritidsaktiviteter och sociala medier
 • Trötthet, exempelvis dålig sömn eller sena kvällar
 • Fysisk aktivitet
 • Kost som choklad och ost
 • Fasta
 • Flimrande ljus
 • Starka dofter
 • Hormonförändring (relaterat till menstruationscykel)

Symtom

Huvudvärkssymtom

 • Smärtkaraktär – pulserande huvudvärk
 • Intensitet – måttlig till uttalad
 • Lokalisation – uni- eller bilateralt, oftast frontotemporal (occipital förekommer, men bör utredas vidare)
 • Fysisk aktivitet – försämring av huvudvärk vid exempelvis promenad eller trappgång

Associerade symtom

 • Illamående och/eller kräkning
 • Överkänslighet för ljus och ljud

Aurasymtom

 • Visuella – ensidigt sågtandsliknande flimmerskotom vanligaste symtomet, men barn kan ibland ha mer atypiska och bilaterala synfenomen
 • Sensoriska – stickningar och domningar i en hand, arm, ansiktshalva eller tunga
 • Motoriska – ibland på samma sida som smärtan
 • Afasi
 • Hjärnstamssymtom – som tinnitus, yrsel, dubbelseende, ataxi, medvetandesänkning
 • Retinala – som monokulärt skotom eller blindhet (ska bekräftas vara monokulärt)

Anamnes

 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration
 • Utlösande faktorer
 • Ärftlighet (mycket vanligt)
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter), mobbing, sömn, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Migränvarianter som cykliska kräkningar, bukmigrän, vestibulär migrän
 • Andra sjukdomar och läkemedel, inklusive effekt av analgetika

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfästen
 • Överväg längd, vikt

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid:

 • huvudvärk med allmänpåverkan
 • känt aurasymtom > 1 timme
 • neurologiska bortfallssymtom (inklusive misstänkt nydebuterade aurasymtom, utom typiska flimmerskotom).

Elektiv handläggning

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (barn > 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att utesluta synstörning
 • tandläkare – för att utesluta bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att utesluta muskelspänningar.

Diagnoskriterier

Migrän utan aura

För diagnos ska alla följande punkter vara uppfyllda:

 • minst 5 attacker med huvudvärk
 • duration 2-72 timmar (obehandlad), om barnet somnar under pågående attack räknas tiden vid uppvaknandet (om barnet är smärtfritt då)
 • minst 2 (av 4) huvudvärkssymtom
 • minst 1 (av 2) associerade symtom
 • ingen annan sjukdom är mer sannolik (observera att barn ofta har omväxlande migrän och spänningshuvudvärk).

Migrän med aura

För diagnos ska barnet ha haft minst 2 attacker med minst 1 (av 6) aurasymtom som inte orsakas av annan sjukdom och som uppfyller minst 2 av följande:

 • ett eller flera aurasymtom som utvecklas under minst 5 minuter eller uppträder efter varandra
 • varje aurasymtom varar 5-60 minuter (ska vara helt reversibelt)
 • minst ett aurasymtom är unilateralt (afasi räknas som unilateralt)
 • huvudvärk under eller inom 60 minuter efter auran.

Differentialdiagnoser

 • Spänningshuvudvärk
 • Synstörning som myopi eller strabism
 • Infektion eller inflammation i CNS, exempelvis neuroborrelios, TBE, meningit
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning eller blödning (ovanligt men kan förekomma)
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Handläggning vid behandling

 • Uppmuntra till regelbundna mat- och sömnvanor.
 • Rekommendera fysisk aktivitet (viktigt med samtidig dryck).
 • Undvik rökning, alkohol och energidrycker.
 • Se över stressorer, som sociala medier och dator- eller mobilspel.
 • Fysioterapi bör initieras tidigt.

Läkemedelsbehandling

Anfallsbehandling

 • Paracetamol – 20 mg/kg x 4 (40 mg/kg kan ges som första dos vid migrän), ge inte mer än 1 g per tillfälle.
 • NSAID – dosera enligt FASS.
 • Triptaner – kan prövas när paracetamol och NSAID ej hjälper (vid behov via barnläkare).
 • Profylaktisk behandling – kan vara indicerat till barn med 2-4 svåra attacker per månad och/eller frekvent migränorsakad skolfrånvaro (ofta via barnläkare).

Läkemedelsval

 • Imigran nässpray 10 mg/dos
 • Zomig Nasal 2,5-5 mg/dos

Remissindikation akutmottagning

 • Huvudvärk med allmänpåverkan
 • Aurasymtom > 1 timme
 • Migränanfall > 72 timmar trots behandling (status migränosus)
 • Andra neurologiska bortfallssymtom (ej aurasymtom)

Remissindikation barnmottagning

 • Misstänkt migrän hos barn < 6 år
 • Svårbehandlad eller frekvent återkommande migrän hos barn > 6 år
 • Ställningstagande till profylax
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes – särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status – blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrarna, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-05-02
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!