Migrän hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

G43.0 Migrän utan aura [vanlig migrän]
G43.1 Migrän med aura [klassisk migrän]
G43.3 Komplicerad migrän
G43.9 Migrän, ospecificerad
G43.8 Annan specificerad migrän

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Migrän hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling i flertalet fall

Akutmottagning

 • Huvudvärk med allmänpåverkan eller neurologiska bortfallssymtom (ej aurasymtom)
 • Aurasymtom > 1 timme eller migränanfall > 72 timmar trots behandling

Barn- och ungdomsmottagning

 • Misstänkt migrän hos barn < 6 år
 • Svårbehandlad eller frekvent återkommande migrän hos barn > 6 år

Epidemiologi

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både migrän och spänningshuvudvärk är vanligt, kan förekomma hos samma barn och debutera i tidig ålder. Migrän förkommer minst 1 gång/vecka hos runt 5 % av alla barn och ungdomar.

Utlösande faktorer

 • Stress, exempelvis i skola, på fritidsaktiviteter och sociala medier
 • Trötthet, exempelvis dålig sömn eller sena kvällar
 • Fysisk aktivitet
 • Kost som choklad och ost
 • Fasta
 • Flimrande ljus
 • Starka dofter
 • Hormonförändring (relaterat till menstruationscykel)

Symtom

Huvudvärkssymtom

 • Smärtkaraktär – pulserande huvudvärk
 • Intensitet – måttlig till uttalad
 • Lokalisation – uni- eller bilateralt, oftast frontotemporal (occipital förekommer, men bör utredas vidare)
 • Fysisk aktivitet – försämring av huvudvärk vid exempelvis promenad eller trappgång

Associerade symtom

 • Illamående och/eller kräkning
 • Överkänslighet för ljus och ljud

Aurasymtom

 • Visuella – ensidigt sågtandsliknande flimmerskotom vanligaste symtomet, men barn kan ibland ha mer atypiska och bilaterala synfenomen
 • Sensoriska – stickningar och domningar i en hand, arm, ansiktshalva eller tunga
 • Motoriska – ibland på samma sida som smärtan
 • Afasi
 • Hjärnstamssymtom – som tinnitus, yrsel, dubbelseende, ataxi, medvetandesänkning
 • Retinala – som monokulärt skotom eller blindhet (ska bekräftas vara monokulärt)

Anamnes

 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration
 • Utlösande faktorer
 • Ärftlighet (mycket vanligt)
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter), mobbing, sömn, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Migränvarianter som cykliska kräkningar, bukmigrän, vestibulär migrän
 • Andra sjukdomar och läkemedel, inklusive effekt av analgetika

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfästen
 • Överväg längd, vikt

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid:

 • huvudvärk med allmänpåverkan
 • känt aurasymtom > 1 timme
 • neurologiska bortfallssymtom (inklusive misstänkt nydebuterade aurasymtom, utom typiska flimmerskotom).

Elektiv handläggning

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (barn > 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att utesluta synstörning
 • tandläkare – för att utesluta bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att utesluta muskelspänningar.

Diagnoskriterier

Migrän utan aura

För diagnos ska alla följande punkter vara uppfyllda:

 • minst 5 attacker med huvudvärk
 • duration 2-72 timmar (obehandlad), om barnet somnar under pågående attack räknas tiden vid uppvaknandet (om barnet är smärtfritt då)
 • minst 2 (av 4) huvudvärkssymtom
 • minst 1 (av 2) associerade symtom
 • ingen annan sjukdom är mer sannolik (observera att barn ofta har omväxlande migrän och spänningshuvudvärk).

Migrän med aura

För diagnos ska barnet ha haft minst 2 attacker med minst 1 (av 6) aurasymtom som inte orsakas av annan sjukdom och som uppfyller minst 2 av följande:

 • ett eller flera aurasymtom som utvecklas under minst 5 minuter eller uppträder efter varandra
 • varje aurasymtom varar 5-60 minuter (ska vara helt reversibelt)
 • minst ett aurasymtom är unilateralt (afasi räknas som unilateralt)
 • huvudvärk under eller inom 60 minuter efter auran.

Differentialdiagnoser

 • Spänningshuvudvärk
 • Synstörning som myopi eller strabism
 • Infektion eller inflammation i CNS, exempelvis neuroborrelios, TBE, meningit
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning eller blödning (ovanligt men kan förekomma)
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Handläggning vid behandling

 • Uppmuntra till regelbundna mat- och sömnvanor.
 • Rekommendera fysisk aktivitet (viktigt med samtidig dryck).
 • Undvik rökning, alkohol och energidrycker.
 • Se över stressorer, som sociala medier och dator- eller mobilspel.
 • Fysioterapi bör initieras tidigt.

Läkemedelsbehandling

Anfallsbehandling

 • Paracetamol – 20 mg/kg x 4 (40 mg/kg kan ges som första dos vid migrän), ge inte mer än 1 g per tillfälle.
 • NSAID – dosera enligt FASS.
 • Triptaner – kan prövas när paracetamol och NSAID ej hjälper (vid behov via barnläkare).
 • Profylaktisk behandling – kan vara indicerat till barn med 2-4 svåra attacker per månad och/eller frekvent migränorsakad skolfrånvaro (ofta via barnläkare).

Läkemedelsval

 • Imigran nässpray 10 mg/dos
 • Zomig Nasal 2,5-5 mg/dos

Remissindikation akutmottagning

 • Huvudvärk med allmänpåverkan
 • Aurasymtom > 1 timme
 • Migränanfall > 72 timmar trots behandling (status migränosus)
 • Andra neurologiska bortfallssymtom (ej aurasymtom)

Remissindikation barnmottagning

 • Misstänkt migrän hos barn < 6 år
 • Svårbehandlad eller frekvent återkommande migrän hos barn > 6 år
 • Ställningstagande till profylax
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes – särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status – blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrarna, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-05-02
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter