Hypoglykemi hos barn med diabetes

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E10.0C Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma
  E10.6A Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande av barn som söker i primärvård.

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling.

Denna rekommendation beskriver akut handläggning vid hypoglykemi hos barn med känd diabetes.

Hypoglykemi innebär P-glukos < 4,0 mmol/l, men symtom uppkommer oftast först vid P-glukos < 3,5 mmol/l.

Utlösande faktorer

 • För stora insulindoser.
 • För lite mat.
 • För hög fysisk aktivitet.
 • Infektioner, exempelvis gastroenterit.
 • Alkoholintag.

Symtom

Symtomen kan variera och ibland vara svårtolkade:

 • Skakningar, blekhet, hjärtklappning, svettning.
 • Trötthet, svaghet, huvudvärk, yrsel.
 • Illamående, hunger.
 • Dimsyn, dubbelseende.
 • Oro, irritabilitet, aggression, förvirring, tystnad, avvikande beteende.
 • Medvetandepåverkan, sluddrigt tal, krampanfall, koma.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration.
 • Förekomst av glukossensor och insulinpump.
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Hjärta – puls, blodtryck, kapillär återfyllnad.
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation.

Laboratorieprover

Följ P-Glukos vid misstanke.

Hypoglykemi vid diabetes hos barn, akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

 • Vid medvetslöshet – larma ambulans och ge akutbehandling.
 • Vid allmänpåverkan och/eller P-glukos < 2,6 mmol/l – ge akutbehandling, barnet ska därefter bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Vid full vakenhet men P-glukos < 4 mmol/l – ge peroral behandling, vilket oftast är tillräckligt.

Insulinpumpar är ofta självreglerande och bör endast stängas av i samråd med specialiserad vård, annars risk för efterföljande diabetesketoacidos.

Akutbehandling

 • Ge omedelbart glukos eller glukagon.
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls och blodtryck.
 • Följ P-glukos var 15:e minut och utvärdera effekten (mål > 4 mmol/l).
 • Vid kvarstående medvetslöshet trots behandling – överväg andra orsaker.

Glukos

Ge i första hand glukos intravenöst vid allmänpåverkan:

 • Injektion glukos 30 % (300 mg/ml) – 1 ml/kg som bolusdos under 5–10 minuter (kan vara vävnadsretande).

Glukagon

Ge glukagon intramuskulärt som tillägg till glukos eller om inte iv-nål kan sättas omedelbart, effekt nås efter 10–15 minuter:

 • Barn < 25 kg (under 6–8 år) – injektion glukagon (1 mg/ml), 0,5 ml.
 • Barn > 25 kg (över 6–8 år) – injektion glukagon (1 mg/ml), 1 ml.

Peroral behandling

Ge i första hand druvsocker eller söt dryck till vaken patient som kan svälja säkert, upprepa vid behov:

 • Druvsocker (dextros) – 1 tablett (3 g)/10 kg (med vatten för snabbare effekt).
 • Söt dryck (saft, juice eller läsk med socker, ej sötningsmedel) – 0,5 dl per 20 kg.

Undvik mjölk som akutbehandling då fettet kan fördröja tömning av magsäcken.

Fortsatt behandling

Vid normaliserat P-glukos rekommenderas mjölk och smörgås vid behov för mer långvarig effekt, men beakta risk för hyperglykemi.

Efter glukos- eller glukagonbehandling rekommenderas alltid fortsatt akut observation och ordination inom specialiserad vård.

Egenvård

Barn med insulinbehandling rekommenderas ha tillgång till glukagonbehandling i hemmet.

Remissindikation 

 • Hypoglykemi som krävt glukos iv eller glukagon im – remiss till akutmottagning, om möjligt telefonkontakt innan.
 • Täta hypoglykemier – remiss till barnklinik/diabetesbarnmottagning.

Publicerat: 2023-04-14
Giltigt till: 2026-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.