Hyperglykemi hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E10.9 Diabetes mellitus typ 1 utan komplikationer
  E10.1A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos
  E11.9 Diabetes mellitus typ 2 utan komplikationer
  R73.9 Hyperglykemi, ospecificerad

Primärvård

 • Akut bedömning av patient som söker i primärvården.

Akutmottagning

 • Akut bedömning av patient som söker i specialiserad vård.
 • Fortsatt omhändertagande och behandling.

Denna rekommendation handlar om akut omhändertagande av barn med hyperglykemi samt barn med känd diabetes med diabetesketoacidos.

Etiologi

 • Hyperglykemi hos barn innebär alltid misstänkt diabetes och ska handläggas akut.
 • Diabetesketoacidos (DKA) är ett mycket allvarligt akut tillstånd orsakad av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos.

Utlösande faktorer

 • Nydebuterad diabetes – ungefär 1/3 debuterar med ketoacidos.
 • Känd diabetes – infektion, otillräcklig insulinbehandling (havererad insulinpump, missade insulindoser, högt sockerintag), kortisonbehandling, alkohol.

Symtom

Symtomen kan variera utifrån grad av hyperglykemi och ketoacidos:

 • Allmänpåverkan, konfusion, trötthet.
 • Törst, polyuri.
 • Viktnedgång.
 • Buksmärta, illamående, kräkningar.
 • Hyperventilation, acetondoft.

Misstänk alltid diabetesketoacidos vid buksmärta eller kräkningar hos barn med känd diabetes.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration.
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel.

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive hydreringsgrad.
 • Hjärta – puls, blodtryck.
 • Lungor – andningsfrekvens.
 • Bukpalpation.

Handläggning vid utredning

Vid hyperglykemi eller diabetesketoacidos ska akuta laboratorieprover kontrolleras.

Akut handläggning

Akut bedömning inom specialiserad vård rekommenderas vid någon av följande:

 • Faste-glukos ≥ 7 mmol/L.
 • Icke-fastande glukos ≥ 10 mmol/L, särskilt vid glukosuri.
 • Blodketoner > 0,5 mmol/L (larma ambulans om ≥ 3 mmol/L).

Vid icke-fastande glukos 7–10 mmol/L hos barn som nyss har ätit rekommenderas nytt faste-glukos inom ett dygn.

Laboratorieprover

Vid hyperglykemi eller misstänkt diabetesketoacidos rekommenderas följande:

 • P-glukos.
 • Blodketoner (barn med känd diabetes har oftast egen mätare).
 • U-sticka.

Observera att diabetesketoacidos i enstaka fall kan föreligga trots normalt glukos (icke-fastande upp till 10 mmol/L). Var därför frikostig med blodketoner (urinketoner räcker inte då dessa kan vara falskt negativa).

Diabetesketoacidos och hyperglykemi hos vuxna och barn, akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

Kontakta alltid specialiserad vård för akut handläggning vid misstänkt nydebuterad diabetes eller känd diabetes med ketoacidos.

Larma ambulans vid:

 • Allmänpåverkan.
 • Blodketoner ≥ 3 mmol/L.

Vid allmänpåverkan

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Överväg vätska intravenöst efter ordination av specialiserad vård.
 • Observera – ge inte insulin på vårdcentral till barn med nyupptäckt diabetes.

Applicera gärna lokalbedövande plåster vid behov inför transport.

Remissindikation till barnakutmottagning

Ring gärna barnakutmottagningen inför remiss vid följande:

 • Misstänkt ketoacidos vid känd diabetes.
 • Misstänkt nydebuterad diabetes (med eller utan blodketoner).

Publicerat: 2023-04-17
Giltigt till: 2026-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.