Huvudvärk hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och utredning, behandling i vissa fall
 • Akuta symtom enligt akut handläggning
 • Symtom enligt skyndsam handläggning (gärna kontakt med barnläkare)
 • Svår huvudvärk, särskilt hos barn < 6 år
 • Oklar diagnos eller terapisvikt

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av oklar huvudvärk hos barn.

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både migrän och spänningshuvudvärk är vanligt och kan debutera i tidig ålder.

Migrän förkommer minst 1 gång/vecka hos runt 5 % av alla barn och ungdomar.

Spänningshuvudvärk hos mindre barn är lika vanligt hos pojkar som hos flickor, men från 12 års ålder blir det vanligare hos flickor. Det förekommer minst 1 gång/vecka hos upp till 20-30 % av alla tonåringar och nästan dagligen hos 1-2 %.

 • Smärtkaraktär – tryckande/pressande eller pulserande
 • Intensitet – mild, måttlig eller uttalad
 • Lokalisation – uni- eller bilateralt, vid migrän ofta frontotemporal (occipital förekommer, men bör utredas vidare)
 • Fysisk aktivitet – försämring av huvudvärk vid exempelvis promenad eller trappgång
 • Associerade symtom – illamående och kräkning, överkänslighet för ljus eller ljud
 • Aurasymtom – exempelvis flimmerskotom, stickningar eller domningar, motoriska symtom, afasi, tinnitus, yrsel, dubbelseende
 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration
 • Påverkan på vardagsaktiviteter och fysisk aktivitet
 • Tidpunkt (efter skolan, under natten, vid uppvaknande)
 • Utlösande eller försämrande faktorer
 • Ärftlighet
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter, stökig miljö), mobbing, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Sömnproblem som snarkningar, tandgnisslande, uppvaknanden, mardrömmar, insomningssvårigheter
 • Andra sjukdomar, tidigare trauma (mot nacke eller huvud)
 • Läkemedel (dosering, tidpunkt, effekt av analgetika)
 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfäste
 • Ögon – visus
 • Överväg längd, vikt, temp

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid:

 • allmänpåverkan med omtöckning, feber, nackstelhet, kräkningar, dehydrering
 • urakut, intensiv huvudvärk
 • progredierande huvudvärk som väcker barnet, med eller utan kräkningar
 • neurologiska bortfallssymtom eller avvikelser i neurologstatus
 • förlängt aurasymtom (> 1 timme)
 • status migränosus (> 72 timmars duration trots behandling)
 • försämring av huvudvärken i liggande, vid hosta eller krystning (Valsalva).

Skyndsam utredning via barnläkare rekommenderas vid:

 • intermittent huvudvärk som väcker barnet
 • morgonhuvudvärk med kräkningar
 • nytillkommen beteendeförändring
 • avvikelse i utvecklingen
 • mycket stark oro hos föräldrarna.

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (> 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att bedöma synstörning
 • tandläkare – för att bedöma bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att bedöma muskelspänningar.

Ta prover utifrån misstänkt orsak, exempelvis Hb, CRP, järn- och tyreoideaprov.

 • Ofta mild till måttlig, bilateral, tryckande/pressande smärta
 • Försämras inte av fysisk aktivitet
 • Har sällan associerade symtom
 • Ofta uttalad, frontotemporal (uni- eller bilateral hos barn) pulserande smärta
 • Försämras av fysisk aktivitet
 • Har associerade symtom
 • Infektion eller inflammation i CNS som neuroborrelios, TBE, meningit
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning eller blödning (ovanligt men kan förekomma)
 • Trauma mot huvud eller nacke
 • Synstörning som myopi och strabism
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)
 • ÖNH-orsakad huvudvärk, exempelvis sinuit, otit, herpes zoster oticus

Behandla utifrån aktuell diagnos.

 • Akuta symtom enligt akut handläggning (ring gärna först)
 • Symtom enligt skyndsam handläggning (gärna kontakt med barnläkare)
 • Svår huvudvärk, särskilt hos barn < 6 år
 • Huvudvärk hos äldre barn med långvariga uttalade besvär (trots livsstilsåtgärder och adekvat behandling)
 • Oklar diagnos
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling
 • Anamnes, särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status med blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrar, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-06-11
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne