Huvudvärk hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R51.9 Huvudvärk

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Huvudvärk hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning, behandling i vissa fall

Akutmottagning

 • Akuta symtom enligt akut handläggning

Barn- och ungdomsmottagning

 • Symtom enligt skyndsam handläggning (gärna kontakt med barnläkare)
 • Svår huvudvärk, särskilt hos barn < 6 år
 • Oklar diagnos eller terapisvikt

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av oklar huvudvärk hos barn.

Epidemiologi

Huvudvärk är ett stort hälsoproblem hos skolbarn. Både migrän och spänningshuvudvärk är vanligt och kan debutera i tidig ålder.

Migrän förkommer minst 1 gång/vecka hos runt 5 % av alla barn och ungdomar.

Spänningshuvudvärk hos mindre barn är lika vanligt hos pojkar som hos flickor, men från 12 års ålder blir det vanligare hos flickor. Det förekommer minst 1 gång/vecka hos upp till 20-30 % av alla tonåringar och nästan dagligen hos 1-2 %.

Symtom

 • Smärtkaraktär – tryckande/pressande eller pulserande
 • Intensitet – mild, måttlig eller uttalad
 • Lokalisation – uni- eller bilateralt, vid migrän ofta frontotemporal (occipital förekommer, men bör utredas vidare)
 • Fysisk aktivitet – försämring av huvudvärk vid exempelvis promenad eller trappgång
 • Associerade symtom – illamående och kräkning, överkänslighet för ljus eller ljud
 • Aurasymtom – exempelvis flimmerskotom, stickningar eller domningar, motoriska symtom, afasi, tinnitus, yrsel, dubbelseende

Anamnes

 • Aktuella symtom inklusive debut, frekvens och duration
 • Påverkan på vardagsaktiviteter och fysisk aktivitet
 • Tidpunkt (efter skolan, under natten, vid uppvaknande)
 • Utlösande eller försämrande faktorer
 • Ärftlighet
 • Utveckling och tillväxt
 • Problematik kring skola (inlärnings- eller koncentrationssvårigheter, stökig miljö), mobbing, mat, skärmtid, arbetsställning
 • Sömnproblem som snarkningar, tandgnisslande, uppvaknanden, mardrömmar, insomningssvårigheter
 • Andra sjukdomar, tidigare trauma (mot nacke eller huvud)
 • Läkemedel (dosering, tidpunkt, effekt av analgetika)

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive nackstelhet, petekier
 • Hjärta, blodtryck
 • Neurologstatus
 • Nacke, käkled – rörlighet och palpation över muskelfäste
 • Ögon – visus
 • Överväg längd, vikt, temp

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning av barnläkare rekommenderas vid:

 • allmänpåverkan med omtöckning, feber, nackstelhet, kräkningar, dehydrering
 • urakut, intensiv huvudvärk
 • progredierande huvudvärk som väcker barnet, med eller utan kräkningar
 • neurologiska bortfallssymtom eller avvikelser i neurologstatus
 • förlängt aurasymtom (> 1 timme)
 • status migränosus (> 72 timmars duration trots behandling)
 • försämring av huvudvärken i liggande, vid hosta eller krystning (Valsalva).

Skyndsam handläggning

Skyndsam utredning via barnläkare rekommenderas vid:

 • intermittent huvudvärk som väcker barnet
 • morgonhuvudvärk med kräkningar
 • nytillkommen beteendeförändring
 • avvikelse i utvecklingen
 • mycket stark oro hos föräldrarna.

Elektiv handläggning

Många barn kan behöva bedömning via:

 • optiker (> 8 år) eller ögonläkare (yngre barn) – för att bedöma synstörning
 • tandläkare – för att bedöma bettdysfunktion, tandgnissling
 • fysioterapi – för att bedöma muskelspänningar.

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt orsak, exempelvis Hb, CRP, järn- och tyreoideaprov.

Orsaker till huvudvärk hos barn

Spänningshuvudvärk

 • Ofta mild till måttlig, bilateral, tryckande/pressande smärta
 • Försämras inte av fysisk aktivitet
 • Har sällan associerade symtom

Migrän med eller utan aura

 • Ofta uttalad, frontotemporal (uni- eller bilateral hos barn) pulserande smärta
 • Försämras av fysisk aktivitet
 • Har associerade symtom

Andra orsaker

 • Infektion eller inflammation i CNS som neuroborrelios, TBE, meningit
 • Intrakraniell orsak som hjärntumör, intrakraniell tryckökning eller blödning (ovanligt men kan förekomma)
 • Trauma mot huvud eller nacke
 • Synstörning som myopi och strabism
 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)
 • ÖNH-orsakad huvudvärk, exempelvis sinuit, otit, herpes zoster oticus

Behandla utifrån aktuell diagnos.

Remissindikation akutmottagning

 • Akuta symtom enligt akut handläggning

Remissindikation barn- och ungdomsmottagning

 • Symtom enligt skyndsam handläggning (gärna kontakt med barnläkare)
 • Svår huvudvärk, särskilt hos barn < 6 år
 • Huvudvärk hos äldre barn med långvariga uttalade besvär (trots livsstilsåtgärder och adekvat behandling)
 • Oklar diagnos
 • Hög skolfrånvaro eller annan påverkan på vardagen till följd av huvudvärk
 • Samsjuklighet som kan försvåra bedömning eller behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes, särskilt vardagsproblematik
 • Ärftlighet för migrän
 • Andra sjukdomar
 • Status med blodtryck, neurologstatus, tillväxtkurva (om tillgänglig)
 • Eventuell utredning och behandling (effekt)
 • Telefonnummer till föräldrar, tolkbehov

Huvudvärk hos barn och tonåringar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-05-02
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter