Hälta hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • M224 Chondromalacia patellae
  M258F Snapping hip i höftled/lårben
  M911 Juvenil osteokondros i femurhuvudet
  M912 Coxa plana
  M925 Juvenil osteokondros i tibia och fibula
  M929 Juvenil osteokondros, ospecificerad
  M089 Juvenil artrit, ospecificerad
  R262 Gångsvårigheter som ej klassificeras på annan plats

 • Barn över 1 år handläggs primärt på vårdcentral
 • Barn under 1 år handläggs primärt på barn- eller ortopedklinik

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av oklar hälta hos barn.

 • Debut – akut eller smygande, efter trauma
 • Duration
 • Infektion – pågående eller tidigare, feber, utlandsresa, fästingbett
 • Smärta – belastningsrelaterad, i vila, nattlig
 • Hud – svullnad, utslag
 • Morgonstelhet
 • Trauma
 • Hereditet
 • Allmäntillstånd – smärtpåverkan
 • Lokalstatus fot, knä och höft (i den ordningen) – palpationsömhet, rörelseinskränkning, sträckdefekt, avvikande rörelsemönster (observera barnet i rörelse)
 • Rygg – asymmetri, skolios
 • Hud – svullnad, utslag, värmeökning, blåmärken (tecken på misshandel)

Kontrollera temp och CRP, vid behov även blodstatus och differentialräkning.

Vid högt CRP och feber bör barnet handläggas akut i samråd med specialiserad vård.

Röntgen eller ultraljud bör göras vid avvikande status, påtaglig palpationsömhet eller rörelseinskränkning.

 • Förekomst – vanligt tillstånd hos barn i åldern 3-8 år, oftast pojkar
 • Orsak – ledvätska i höften som vanligen kommer efter en viros eller överansträngning
 • Symtom – snabb debut, ensidig smärta och hälta, ibland lätt feber
 • Status – smärta och ibland rörelseinskränkning vid rotation i höftled
 • Lab – CRP ofta normalt eller lätt förhöjt
 • Röntgen eller ultraljud – kan visa ledvätska, är ej nödvändigt för diagnos, men kan göras för att utesluta andra diagnoser
 • Förekomst – vanligt, även ringa trauma kan ge fraktur hos barn
 • Status – smärta vid palpation, inte alltid svullnad
 • Röntgen – vid misstanke för att utesluta fraktur
 • Handläggning – beakta misshandel (särskilt vid fraktur på långa rörben och tecken till skada på flera ställen, vid misstanke föreligger skyldighet att göra orosanmälan)
 • Symtom – smärta som uppkommer utan föregående trauma, oftast efter ett par veckors träning (ofta löpning eller hoppträning) hos otränad patient
 • Status – lokaliserad smärta på underbenet, mer diffus i foten
 • Röntgen – vid misstanke, kan vara negativ i tidigt skede
 • Definition – glidning i epifysen mellan lårbenshuvudet och -halsen (finns akut och kronisk form) 
 • Förekomst – drabbar prepubertala barn i 10-16 årsåldern, något vanligare hos överviktiga pojkar
 • Symtom – hälta, värk i ljumske och lår anteromedialt ner till knäet (ibland enbart knäsmärta), ofta symtom i flera månader
 • Status – positivt Trendelenburgs tecken, smärta vid inåtrotation
 • Röntgen – akut (inklusive Lauensteins projektion)
 • Definition – aseptisk bennekros av caput femoris
 • Förekomst – vanligast hos pojkar 5-10 år
 • Symtom – oftast ett mer smygande förlopp, ibland episodvis
 • Röntgen – förändringar syns inte säkert förrän efter ett par månader
 • Definition – tensor fascia lata hoppar över trochanter major, kan knäppa högt vid gång
 • Förekomst – vanligast hos långa, smala tonårsflickor
 • Symtom – ger sällan smärta
 • Definition – osteokondrit i patellarsenans fäste med ömhet över tuberositas tibiae, ofta orsakat av överbelastning
 • Förekomst – ses främst hos aktiva pojkar runt 10-15 år
 • Symtom – smärta som förvärras vid fysisk aktivitet, knästående, trappgång
 • Status – smärta vid palpation över tuberositas tibiae och vid sträckning av knäleden mot motstånd
 • Röntgen eller ultraljud – överväg för att utesluta differentialdiagnoser (som osteomyelit och malignitet) 
 • Förekomst – mycket vanligt hos idrottsaktiva ungdomar
 • Symtom – smärta vid trappgång, huksittande och cykling samt känsla av upphakning
 • Status – smärta vid nedpressning av patella (Clevelands test), ibland krepitationer vid flexion/extension i knäled
 • Förekomst – vanligast i förskoleåldern, men kan förekomma upp till 12 års ålder
 • Symtom – oftast bilateral diffus värk nattetid, ingen hälta eller andra besvär dagtid, avklingar snabbt spontant eller efter massage
 • Septisk artrit – ofta stafylokocker, främst höft/knä, allmänpåverkan med feber, kraftig ledsmärta, förhöjt CRP, akut handläggning
 • Tuberkulös artrit – sällsynt (men får inte missas), mindre allmänpåverkan
 • Juvenil artrit – kronisk ledinflammation med morgonstelhet och hälta i > 6 veckor
 • Reaktiv artrit – specifik utlösande orsak (som infektion i tarmar, urinvägar, luftvägar), ledsmärta och -svullnad
 • Definition – infektion i benvävnad
 • Symtom – feber och påverkat allmäntillstånd
 • Lab – CRP förhöjt
 • Handläggning – akut
 • Överväg orsaker som diskit, osteomyelit i kotpelaren eller malignitet
 • Överväg röntgen
 • Förekomst – drabbar oftast unga, vanligast i åldrarna 5-20 år
 • Symtom – varningstecken är nattlig ensidig smärta
 • Status – ibland föreligger ömmande lokal svullnad och allmänpåverkan med trötthet och feber
 • Lab – ibland anemi
 • Förekomst – vanligast vid 2-5 års ålder
 • Symtom – allmänsymtom, men även lokal svullnad och smärta i ben och leder, ibland hälta
 • Lab – anemi och låga eller höga leukocyter

Behandling ges utifrån aktuell diagnos.

Ordinera smärtstillande vid behov och följ upp efter 2-3 dagar. Läker oftast spontant, om utebliven förbättring konsulteras specialist.

Läker oftast spontant och ger sällan smärta, men vid besvär kan stretchövningar och NSAID provas. I enstaka fall operation med klyvning av tensor fascia lata.

Läker oftast spontant, men kan ta lång tid (flera år). Byte av sport eller minskning av intensitet kan ibland vara nödvändigt. NSAID och fysioterapi kan provas. Knäskydd kan hjälpa om smärta vid tryck mot svullnaden är det största problemet. I sällsynta fall kan operation bli aktuellt.

God prognos med spontanläkning, men det kan ta lång tid. Fysioterapi i form av knästabiliserande träning har mycket god effekt. NSAID kan provas vid behov.

 • Allmänpåverkat barn med akut ledsmärta (feber och/eller CRP-stegring)
 • Misstänkt fraktur, epifyseolys, septisk artrit eller tumör
 • Misstänkt exsudat i knä- eller höftled
 • Misstänkt sent upptäckt höftledsluxation (abduktionsinskränkning)
 • Höft- och/eller knäbesvär med hälta längre tid
 • Rörelseinskränkning i höftled eller låsning
 • Missbildningar

Höftbesvär hos barn, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-18
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne