Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R00.2 Hjärtklappning
R07.1 Bröstsmärtor vid andning
R07.2 Prekordiala smärtor
R07.3 Andra bröstsmärtor
R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning

Akutmottagning

 • Akut bedömning av bröstsmärta eller hjärtklappning med allmänpåverkan

Barnmottagning

 • Vidare utredning och behandling vid misstänkt kardiell genes (barnläkare/barnkardiolog)

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Vid fynd av blåsljud, se rekommendationerna för blåsljud hos barn.

Etiologi

Majoriteten av alla barn med bröstsmärta har en icke-kardiell orsak. Upplevda enstaka extraslag är i de flesta fall normalvariant.

Symtom

 • Bröstsmärta – lokalisation, debut, duration, intervaller, utstrålning, smärtkaraktär
 • Hjärtklappning – debut, duration, intervaller
 • Andra symtom – andningssvårigheter, yrsel, svimning

Anamnes

 • Pågående infektion, feber
 • Symtomkorrelation, som påverkan av ansträngning, visst kroppsläge, andning, måltid, andra situationer
 • Uppfödningsproblem, avplanande viktkurva eller viktnedgång
 • Om barnet tränar, bedöm intensitet (antal timmar/vecka) och återhämtning (vila, mat, sömn)
 • Hereditet, särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (<40 år), medfödda hjärtsjukdomar eller syndrom (exempelvis kardiomyopati, Marfans syndrom)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag), blåsljud
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar
 • Kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • Hud – turgor, färg, torr eller svettig, varm eller kall perifert
 • Överväg EKG
 • Överväg längd, vikt, temp, saturation

Alarmerande vitalparametrar

Status Fynd
Allmäntillstånd Nedsatt reaktion, svårväckt eller somnar igen, skriker svagt, gällt eller gnyr kontinuerligt
Andning Takypné >60 slag/min, kraftiga indragningar
Saturation <92 % (ge syrgas)
Puls Ihållande takykardi
Temp >41 ⁰C hos barn över 3 månader (>38 ⁰C eller <36 ⁰C hos spädbarn under 3 månader)
Svår dehydrering Viktnedgång >10 %, kapillär återfyllnad >3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt miktionsfrekvens

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut utredning rekommenderas vid minst en av följande:

 • alarmerande vitalparametrar (minst en)
 • svår eller ihållande (timmar) bröstsmärta, särskilt vid feber
 • bröstsmärta med samtidig hjärtklappning
 • bröstsmärta och/eller hjärtklappning med samtidig svimning, yrsel eller andningspåverkan
 • ansträngningsutlöst bröstsmärta och/eller hjärtklappning
 • spädbarn som blir svettiga och/eller påverkade vid amning eller flaskmatning
 • saturation <95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • patologiskt EKG.

Elektiv handläggning

Vidare utredning via specialiserad vård rekommenderas vid:

 • återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • opåverkat barn med avsaknad av femoralispulsar.

Kardiella orsaker till bröstsmärta eller hjärtklappning hos barn

Perimyokardit

Perimyokardit orsakas oftast av virus, men även av bakterier, autoimmun sjukdom, toxiner eller läkemedel. Typiska symtom och fynd är:

 • stark huggande bröstsmärta med utstrålning mot vänster axel som förvärras vid inandning, hosta och ryggläge och ibland minskar vid framåtlutning
 • ofta feber och förkylningssymtom
 • ibland hjärtklappning, trötthet, andnöd, led- och muskelsmärta, mag-tarmsymtom, ödem
 • gnidningsljud vid auskultation
 • EKG med generella ST-höjningar under några dagar.

Andra kardiella orsaker

 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi som WPW-syndrom och AV-nodal återkopplingstakykardi
 • Hjärtsjukdomar som långt QT-syndrom och Brugadas syndrom
 • Kranskärlsmissbildningar
 • Tidigare opererade hjärtfel
 • Hjärttamponad (post-operativt, trauma, infektion)

Tillstånd som kan ge kardiella problem

 • Kawasakis syndrom
 • Klamydiainfektion
 • Familjär hyperkolesterolemi
 • Vaskuliter, SLE
 • Syndrom som Marfans, Downs och Noonans syndrom
 • Muskelsjukdomar

Muskuloskeletala orsaker till bröstsmärta hos barn

Bröstsmärta hos barn har oftast en muskuloskeletal genes. Typiska symtom är:

 • en skarp, brännande, stickande smärta som är lätt att peka ut
 • att smärtan kan provoceras fram vid palpation eller djupandning
 • att smärtan endast varar sekunder till minuter.

Muskelrelaterad orsak

 • Träningsvärk vid ny sport eller rörelse, även hos vältränad
 • Trauma med muskelbristning eller kontusion
 • Viros (ger generellt ömma muskler)

Ledrelaterad orsak

 • Kostokondrit ger inflammation med smärta över kostokondral led, ofta på vänster sida
 • Vid samtidig svullnad och rodnad kallas kostokondrit ofta Tietzes syndrom
 • Artrit eller artralgi i sternoklavikulär eller sternokostal led ger smärta, ömhet och ibland svullnad

Nervrelaterad orsak

 • Interkostalneurit är en nervinklämning som ofta orsakas av dålig hållning eller låsning/upphakning av facettled
 • Nervrotskompression till följd av skolios, andra deformiteter eller trauma

Skelettrelaterad orsak

 • Revbensdislokation, oftast i de nedre revbenen (smärtan kan provoceras om man hakar in fingrarna under revbensbågen)
 • Revbensfraktur efter trauma
 • Xiphodyni (smärta över processus xiphoideus), triggas av stora måltider, hosta, framåtböjning och rotation

Andra icke-kardiella orsaker till bröstsmärta hos barn

 • Panikångest, stress eller prestationsångest, vanligast hos tonåringar
 • Hyperventilation
 • Fibroadenos i ena eller båda brösten, ger cyklisk smärta
 • Herpes zoster
 • Intoxikation

Lungrelaterade orsaker

 • Bornholmssjukan (Coxsackie B-infektion), ger intensiv attackvis smärta i nedre bröstkorgen och övre buken med feber och huvudvärk, lokala utbrott ses främst sensommar/höst
 • Andra infektioner som pneumoni, pleurit, bronkit
 • Ansträngningsutlöst astma, kan ge bröstsmärta även om ronki saknas
 • Lungemboli
 • Spontanpneumothorax

Gastrointestinala orsaker

 • Gastroesofageal reflux (GERD), esofagit eller spasm i esofagus
 • Ulkus, gastrit, dyspepsi
 • Kolecystit (mycket ovanligt)

Behandling bestäms utifrån misstänkt underliggande orsak.

Informera om att:

 • inte träna med infektion i kroppen
 • inte använda (receptbelagda) läkemedel utan läkarordination
 • inte använda droger.

Vid normal undersökning är det viktigt att samtala kring barnets träning.

 • Hög intensitet – smärta i bröstet och kroppen kan vara kroppens sätt att säga ifrån.
 • Motivation – vem driver på träningen, barnet eller föräldrarna?

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Påverkade vitalparametrar och akuta symtom enligt Handläggning vid utredning

Remissindikation till barnmottagning

 • Återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • Opåverkat barn med avsaknad av femoralispulsar
 • Nyupptäckt misstänkt patologiskt blåsljud som kvarstår efter omkontroll i infektionsfritt intervall
 • Patologiskt EKG

Remissinnehåll

 • Frågeställning, vid stark misstanke om kardiell genes bör detta betonas i remissen
 • Anamnes och status
 • Hereditet
 • Tillväxtkurva på förskolebarn
 • Telefonnummer till föräldrarna
 • Bifoga vilo-EKG om det ej ligger i databasen

Konsultation

 • EKG – vid behov av tolkningshjälp, kontakta barnjour/barnbakjour eller klinisk fysiolog

Medfödda hjärtfel hos barn, 1177 Vårdguiden

Förändrad hjärtrytm hos barn, arytmi, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-08-27
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter