Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • R073 Andra bröstsmärtor
  R002 Hjärtklappning
  R071 Bröstsmärtor vid andning
  R072 Prekordiala smärtor
  R074 Bröstsmärtor, ospecificerade

 • Primär bedömning
 • Akut bedömning av bröstsmärta eller hjärtklappning med allmänpåverkan
 • Vidare utredning och behandling vid misstänkt kardiell genes (barnläkare/barnkardiolog)

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Vid fynd av blåsljud, se rekommendationerna för blåsljud hos barn.

Majoriteten av alla barn med bröstsmärta har en icke-kardiell orsak. Upplevda enstaka extraslag är i de flesta fall normalvariant.

 • Bröstsmärta – lokalisation, debut, duration, intervaller, utstrålning, smärtkaraktär
 • Hjärtklappning – debut, duration, intervaller
 • Andra symtom – andningssvårigheter, yrsel, svimning
 • Pågående infektion, feber
 • Symtomkorrelation, som påverkan av ansträngning, visst kroppsläge, andning, måltid, andra situationer
 • Uppfödningsproblem, avplanande viktkurva eller viktnedgång
 • Om barnet tränar, bedöm intensitet (antal timmar/vecka) och återhämtning (vila, mat, sömn)
 • Hereditet, särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (<40 år), medfödda hjärtsjukdomar eller syndrom (exempelvis kardiomyopati, Marfans syndrom)
 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag), blåsljud
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar
 • Kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • Hud – turgor, färg, torr eller svettig, varm eller kall perifert
 • Överväg EKG
 • Överväg längd, vikt, temp, saturation
Status Fynd
Allmäntillstånd Nedsatt reaktion, svårväckt eller somnar igen, skriker svagt, gällt eller gnyr kontinuerligt
Andning Takypné >60/min, kraftiga indragningar
Saturation <92 % (ge syrgas)
Puls Ihållande takykardi
Temp >41 ⁰C hos barn över 3 månader (>38 ⁰C eller <36 ⁰C hos spädbarn under 3 månader)
Svår dehydrering Viktnedgång >10 %, kapillär återfyllnad >3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt miktionsfrekvens

Akut utredning rekommenderas vid minst en av följande:

 • alarmerande vitalparametrar (minst en)
 • svår eller ihållande (timmar) bröstsmärta, särskilt vid feber
 • bröstsmärta med samtidig hjärtklappning
 • bröstsmärta och/eller hjärtklappning med samtidig svimning, yrsel eller andningspåverkan
 • ansträngningsutlöst bröstsmärta och/eller hjärtklappning
 • spädbarn som blir svettiga och/eller påverkade vid amning eller flaskmatning
 • saturation <95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • patologiskt EKG.

Vidare utredning via specialiserad vård rekommenderas vid:

 • återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • opåverkat barn med avsaknad av femoralispulsar.

Perimyokardit orsakas oftast av virus, men även av bakterier, autoimmun sjukdom, toxiner eller läkemedel. Typiska symtom och fynd är:

 • stark huggande bröstsmärta med utstrålning mot vänster axel som förvärras vid inandning, hosta och ryggläge och ibland minskar vid framåtlutning
 • ofta feber och förkylningssymtom
 • ibland hjärtklappning, trötthet, andnöd, led- och muskelsmärta, mag-tarmsymtom, ödem
 • gnidningsljud vid auskultation
 • EKG med generella ST-höjningar under några dagar.
 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi som WPW-syndrom och AV-nodal återkopplingstakykardi
 • Hjärtsjukdomar som långt QT-syndrom och Brugadas syndrom
 • Kranskärlsmissbildningar
 • Tidigare opererade hjärtfel
 • Hjärttamponad (post-operativt, trauma, infektion)
 • Kawasakis syndrom
 • Klamydiainfektion
 • Familjär hyperkolesterolemi
 • Vaskuliter, SLE
 • Syndrom som Marfans, Downs och Noonans syndrom
 • Muskelsjukdomar

Bröstsmärta hos barn har oftast en muskuloskeletal genes. Typiska symtom är:

 • en skarp, brännande, stickande smärta som är lätt att peka ut
 • att smärtan kan provoceras fram vid palpation eller djupandning
 • att smärtan endast varar sekunder till minuter.
 • Träningsvärk vid ny sport eller rörelse, även hos vältränad
 • Trauma med muskelbristning eller kontusion
 • Viros (ger generellt ömma muskler)
 • Kostokondrit ger inflammation med smärta över kostokondral led, ofta på vänster sida
 • Vid samtidig svullnad och rodnad kallas kostokondrit ofta Tietzes syndrom
 • Artrit eller artralgi i sternoklavikulär eller sternokostal led ger smärta, ömhet och ibland svullnad
 • Interkostalneurit är en nervinklämning som ofta orsakas av dålig hållning eller låsning/upphakning av facettled
 • Nervrotskompression till följd av skolios, andra deformiteter eller trauma
 • Revbensdislokation, oftast i de nedre revbenen (smärtan kan provoceras om man hakar in fingrarna under revbensbågen)
 • Revbensfraktur efter trauma
 • Xiphodyni (smärta över processus xiphoideus), triggas av stora måltider, hosta, framåtböjning och rotation
 • Panikångest, stress eller prestationsångest, vanligast hos tonåringar
 • Hyperventilation
 • Fibroadenos i ena eller båda brösten, ger cyklisk smärta
 • Herpes zoster
 • Intoxikation
 • Bornholmssjukan (Coxsackie B-infektion), ger intensiv attackvis smärta i nedre bröstkorgen och övre buken med feber och huvudvärk, lokala utbrott ses främst sensommar/höst
 • Andra infektioner som pneumoni, pleurit, bronkit
 • Ansträngningsutlöst astma, kan ge bröstsmärta även om ronki saknas
 • Lungemboli
 • Spontanpneumothorax
 • Gastroesofageal reflux (GERD), esofagit eller spasm i esofagus
 • Ulkus, gastrit, dyspepsi
 • Kolecystit (mycket ovanligt)

Behandling bestäms utifrån misstänkt underliggande orsak.

Informera om att:

 • inte träna med infektion i kroppen
 • inte använda (receptbelagda) läkemedel utan läkarordination
 • inte använda droger.

Vid normal undersökning är det viktigt att samtala kring barnets träning.

 • Hög intensitet – smärta i bröstet och kroppen kan vara kroppens sätt att säga ifrån.
 • Motivation – vem driver på träningen, barnet eller föräldrarna?
 • Påverkade vitalparametrar och akuta symtom enligt Handläggning vid utredning
 • Återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • Opåverkat barn med avsaknad av femoralispulsar
 • Nyupptäckt misstänkt patologiskt blåsljud som kvarstår efter omkontroll i infektionsfritt intervall
 • Patologiskt EKG
 • Frågeställning, vid stark misstanke om kardiell genes bör detta betonas i remissen
 • Anamnes och status
 • Hereditet
 • Tillväxtkurva på förskolebarn
 • Telefonnummer till föräldrarna
 • Bifoga vilo-EKG om det ej ligger i databasen
 • EKG – vid behov av tolkningshjälp, kontakta barnjour/barnbakjour eller klinisk fysiolog

Medfödda hjärtfel hos barn, 1177 Vårdguiden

Förändrad hjärtrytm hos barn, arytmi, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-08-27
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne