Blåsljud hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat

Primärvård

 • Primär bedömning av blåsljud.

Barnakutmottagning

 • Kliniskt påverkade barn.

Barnmottagning

 • Utredning av blåsljud.
 • Omhändertagande av barn med hjärtfel.

Denna rekommendation ger vägledning vid primär utredning av nyupptäckt blåsljud hos barn. Vid andra hjärtsymtom hänvisas till separat rekommendation om bröstsmärta eller hjärtklappning hos barn.

Epidemiologi

Fysiologiska blåsljud förekommer hos 50–75 % av förskolebarn och kan finnas kvar hos vissa upp i vuxen ålder.

Patologiska blåsljud, som tecken på ett bakomliggande hjärtfel, är ofta kraftigare och finns hos cirka 1 % av alla barn. De flesta av dessa upptäcks redan i spädbarnsåldern.

Riskfaktorer

Risken att det finns ett bakomliggande hjärtfel vid nyupptäckt blåsljud ökar om barnet har något av följande:

 • Andra samtidiga hjärtrelaterade symtom.
 • Medfött syndrom.
 • Ålder under 6 månader.
 • Hereditet av betydelse.

Symtom

Majoriteten av alla barn med blåsljud är symtomfria och hjärtfriska.

Anamnes

 • Tecken på hjärtsvikt – trötthet, andfåddhet, svettighet, cyanos, blekhet, perifer kyla, uppfödningssvårigheter, dålig viktökning.
 • Tidigare svimningar.
 • Tidigare opererat hjärtfel.
 • Andra sjukdomar eller kända syndrom.
 • Hereditet – särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (< 40 år) eller medfödda hjärtfel.

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive vikt, längd, temp, saturation.
 • Hjärta – frekvens, rytm.
 • Lungor – andningsfrekvens.
 • Kärl – femoralispulsar.
 • Hud – hudturgor, färg, fuktighet, perifer temperatur.
 • Överväg EKG.

Bedömning av blåsljud

 • Auskultera över hela prekordiet och ryggen samt i sittande och liggande.
 • Bedöm blåsljudets styrka och om det är systoliskt eller diastoliskt.
 • Bedöm förekomst av fremissement (blåsljud som kan palperas på bröstkorgen).

Handläggning vid utredning

Akut bedömning inom specialiserad vård rekommenderas vid blåsljud och någon av följande:

 • Allmänpåverkan.
 • Saturation < 95 %.
 • Tecken på hjärtsvikt.
 • Takykardi.
 • Femoralispulsar svaga eller inte palpabla.

Vid upplevd arytmi, bröstsmärta eller svimningar hänvisas till separat rekommendation om bröstsmärta och hjärtklappning hos barn.

Vid nyupptäckt blåsljud utan andra symtom eller fynd rekommenderas följande:

 • Barn < 6 månader – utredning via specialiserad vård.
 • Barn > 6 månader – omkontroll i infektionsfritt intervall. Vid kvarstående blåsljud rekommenderas fortsatt utredning inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

Överväg kontroll av Hb.

Behandling ges via specialiserad vård utifrån misstänkt bakomliggande orsak.

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Kliniskt påverkade barn. Ring gärna barnjour först

Remissindikation till barnmottagning

 • Barn < 6 månader utan andra symtom med tydligt blåsljud.
 • Barn > 6 månader med kvarstående misstänkt patologiskt blåsljud efter omkontroll i infektionsfritt intervall.

Remissinnehåll

 • Symtom, anamnes och status enligt ovan.
 • Tillväxtkurva hos förskolebarn.
 • Telefonnummer till föräldrarna, tolkbehov.
 • Bifogat EKG underlättar remisshanteringen.

Blåsljud från hjärtat (1177.se)

Publicerat: 2022-11-02
Giltigt till: 2025-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.