Blåsljud hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning av blåsljud
 • Kliniskt påverkade barn
 • Utredning av blåsljud
 • Omhändertagande av barn med hjärtfel

Fysiologiska blåsljud förekommer hos 50-75 % av förskolebarn och kan i enstaka fall finnas kvar upp i vuxen ålder. Patologiska blåsljud, som tecken på ett bakomliggande hjärtfel, finns hos ca 1 % av alla barn. De flesta av dessa upptäcks redan på BB.

Risken att det finns ett bakomliggande hjärtfel vid nyupptäckt blåsljud ökar vid något av följande:

 • andra samtidiga hjärtrelaterade symtom (exempelvis bröstsmärta eller hjärtklappning)
 • medfött syndrom
 • ålder under 6 månader
 • hereditet av betydelse (särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall <40 år eller medfödda hjärtfel).
 • Majoriteten är symtomfria
 • Alarmerande symtom kan vara andfåddhet, svettning, uppfödningssvårigheter, dålig viktökning
 • Andra sjukdomar
 • Tidigare opererat hjärtfel
 • Riskfaktorer 
 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag)
 • Blåsljud – systoliskt/diastoliskt, fremissement, förändring vid kroppslägesändring (auskultera över hela precordiet och ryggen)
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar
 • Kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • Hud – turgor, färg (cyanos, blekhet), torr eller svettig, varm eller kall perifert
 • Överväg EKG
 • Överväg vikt, längd, temp, saturation
Status Fynd
Allmäntillstånd Nedsatt reaktion, svårväckt eller somnar igen, skriker svagt, gällt eller gnyr kontinuerligt
Andning Takypné >60/min, kraftiga indragningar
Saturation <92 % (ge syrgas)
Puls Ihållande takykardi
Temp >41 ⁰C hos barn över 3 månader (> 38 ⁰C eller < 36 ⁰C hos spädbarn under 3 månader)
Svår dehydrering Viktnedgång >10 %, kapillär återfyllnad >3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt miktionsfrekvens

Akut handläggning rekommenderas vid minst en av följande:

 • alarmerande vitalparametrar (minst en)
 • saturation <95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • barn under 3-6 månader med tydligt blåsljud.

Vidare utredning via barnläkare rekommenderas vid nyupptäckt blåsljud som kvarstår efter omkontroll i infektionsfritt intervall.

 • Kliniskt påverkade barn – ring gärna barnjouren först
 • Barn < 3-6 månader med tydligt blåsljud
 • Kvarstående misstänkt patologiskt blåsljud efter omkontroll i infektionsfritt intervall
 • Symtom, anamnes och status enligt ovan
 • Tillväxtkurva hos förskolebarn
 • Telefonnummer till föräldrarna, tolkbehov
 • Bifogat EKG underlättar remisshanteringen

Blåsljud i hjärtat hos barn, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-08-27
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne