Anemi hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • D50.9 Järnbristanemi, ospecificerad
  D51.9 B12-bristanemi, ospecificerad
  D52.9 Folatbristanemi, ospecificerad
  D64.9 Anemi, ospecificerad

Primärvård

 • Basal utredning av anemi hos barn.
 • Behandling av menstruationsorsakad järnbristanemi.

Barnakutmottagning

 • Uttalad anemi eller anemi och påverkat allmäntillstånd.
 • Anemi och påverkan på trombocyter och/eller leukocyter.

Barnmottagning

 • Vidare utredning och behandling av anemi (utom menstruationsorsakad järnbristanemi).
 • Intravenös järnbehandling hos barn som ej klarar peroral behandling.

Etiologi

Blodbrist, anemi, är ett symtom med principiellt olika bakomliggande orsak:

 • Minskad produktion av röda blodkroppar – brist på hemoglobinkomponenter (järn, vitamin B12, folat), defekt syntes av hemoglobin (hemoglobinopati), hämning av benmärgen eller primär benmärgssjukdom.
 • Förkortad överlevnad av röda blodkroppar – hemolys.
 • Ökad förlust av röda blodkroppar – blödning.

Exempel på orsaker till anemi:

Järnbrist

 • Minskat intag eller upptag – helamning efter 6 månaders ålder, ensidig/selektiv eller vegetarisk/vegansk kost, ätstörning, högt mjölkintag, celiaki.
 • Ökad förlust – blödning från slemhinna, riklig menstruation, Meckels divertikel, trauma.

Vitamin B12- och folatbrist

 • Lågt intag – ofta tonåringar, veganer.
 • Minskat upptag – celiaki, läkemedel som antiepileptika.

Andra orsaker

 • Talassemi – ärftlig sjukdom med defekt gen för bildning av hemoglobin.
 • Hemolytisk anemi – nedbrytning av erytrocyter av olika orsaker.
 • Benmärgssjukdom – akut leukemi, aplastisk anemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS), Diamond-Blackfans anemi, Fanconis anemi.
 • Sekundäranemi – exempelvis kronisk inflammation, njursvikt, hypotyreos.

Symtom

 • Trötthet, nedsatt ork, irritabilitet.
 • Blekhet.
 • Yrsel.
 • Nedsatt aptit.
 • Andfåddhet, hjärtklappning.
 • Huvudvärk, kognitiv påverkan (koncentrationssvårigheter).

Anamnes

 • Symtom på bakomliggande orsak – hematom, viktnedgång, nattsvettningar, låggradig feber.
 • Kost – ensidig kost, stort mjölkintag, enbart amning hos barn > 6 månader.
 • Återkommande eller långdragna infektioner.
 • Utlandsresor – exempelvis malariaområde.
 • Blödningstendens – näsblödning, blod i avföring eller urin, rikliga menstruationer.
 • Andra sjukdomar, prematuritet.
 • Läkemedel – särskilt NSAID, antiepileptika.
 • Ärftlighet – sfärocytos eller annan hereditär anemi, talassemi, Oslers sjukdom.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Hjärta – blåsljud, takykardi.
 • Blodtryck.
 • Buk – mjältförstoring.
 • Ytliga lymfkörtlar.
 • Hud – blekhet, hematom, ikterus.
 • Längd, vikt.

Handläggning vid utredning

Gör en klinisk bedömning och kontrollera basala laboratorieprover. Utifrån MCV kan följande misstänkas:

 • Vid lågt MCV – järnbrist, talassemi.
 • Vid normalt MCV – hemolytisk anemi, benmärgssjukdom (som leukemi, aplastisk anemi) eller sekundäranemi. Samtidig järn- och vitamin B12-brist.
 • Vid högt MCV – vitamin B12- eller folatbrist, hemolytisk anemi eller benmärgssjukdom (som Myelodysplastiskt syndrom, Diamond-Blackfans anemi, Fanconis anemi).

Tonåringar med riklig menstruation eller ensidig kost med brist på järn, vitamin B12 eller folat kan i de flesta fall handläggas i primärvården. Diagnosen vid järnbrist kan bekräftas med provbehandling och uppföljning med Hb efter 1 månad.

Vid misstanke om annan anemi hos barn rekommenderas vidare utredning inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

 • Basala prover – Hb, MCV, leukocyter, trombocyter, CRP.
 • Överväg – MCH, erytrocyter, retikulocyter, differentialräkning, ferritin, järn, TIBC, transferrin, kobalamin, folat.
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstanke – exempelvis bilirubin, LD, kreatinin, transglutaminasantikroppar och kalprotektin.

Tolkning av provsvar

 • Järnbrist – lågt MCV, järn, ferritin (ferritin kan vara förhöjt vid samtidig inflammation). Högt TIBC.
 • Vitamin B12- och folatbrist – högt MCV. Lågt kobalamin, folat.
 • Talassemi – lågt MCV och MCH. Höga erytrocyter. Normalt ferritin.
 • Hemolytisk anemi – normalt till högt MCV. Höga retikulocyter, högt bilirubin, LD.

Handläggning vid behandling 

Tonåringar med brist på järn, vitamin B12 eller folat kan ofta behandlas i primärvården. Behandlingen består av kostråd, läkemedel och vid behov dietistkontakt.

Tonåringar med riklig menstruation rekommenderas även kontakt med ungdomsmottagning eller gynekolog.

Kostråd

Exempel på kost som kan rekommenderas utifrån brist:

 • Järn – lever, blodpudding, kött, ägg, skaldjur, tofu, spenat, baljväxter, nötter och fröer.
 • Vitamin B12 – kött och mjölk.
 • Folat – gröna bladgrönsaker, kål och baljväxter.

Läkemedelsbehandling

Ordinera vid järnbrist:

 • Peroralt järn 1 gång dagligen i 3–6 månader (remiss vid behov av intravenös behandling).
 • Uppföljning med Hb efter 1 månad (riktvärde ökning med 10 g/L) och med Hb + ferritin efter 3 månaders behandling. Fortsatt uppföljning därefter utifrån behov.

Ordinera vid vitamin B12- och folatbristanemi:

 • Peroral behandling med kobalamin och/eller folsyra vid behov.

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Uttalad anemi eller anemi med påverkat allmäntillstånd.
 • Anemi och samtidigt påverkan på trombocyter och/eller leukocyter.

Remissindikation till barnmottagning

 • Konstaterad anemi för vidare utredning av orsak (undantag tonåringar med riklig mens eller ensidig kost, som svarar bra på provbehandling).
 • Behov av intravenös järnbehandling hos barn som ej klarar peroral behandling.

Remissinnehåll

 • Anamnes – kost, tarmsymtom, blödningssymtom.
 • Hereditet – talassemi i familjen (ursprungsland).
 • Utredningsresultat.
 • Tillväxtkurva.
 • Eventuell given behandling.
 • Behov av tolk.

Publicerat: 2023-01-27
Giltigt till: 2026-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.