Akut buksmärta hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R10.0 Akut buk
R10.1 Smärtor i övre delen av buken
R10.4 Andra och ospecificerade smärtor i buken

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Akut buksmärta hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Barnmedicinsk akutmottagning

 • Alarmerande vitalparametrar
 • Buksmärta hos barn < 6 månader (utom spädbarnskolik)
 • Buksmärta med hög feber och diarré eller kräkning hos barn < 1 år
 • Kraftig buksmärta med ledsmärta, purpura eller glukosuri

Barnkirurgisk akutmottagning

 • Kraftig buksmärta med blodiga/gröna kräkningar eller blod i avföringen
 • Ensidig smärta och/eller svullnad i skrotum eller ljumske
 • Trauma med misstanke om inre skada

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akut buksmärta hos barn.

Symtom

 • Allmänpåverkan – trötthet, slöhet, feber, allvarligt sjuk enligt föräldrarna
 • Buksmärta – lokalisation, duration, intervaller, smärtvandring, rörelsekorrelation, tid på dygnet, relation till måltid
 • Kräkningar – frekvens, färg
 • Avföring – konsistens, frekvens, färg, blod, slem

Anamnes

 • Hereditet
 • Trauma
 • Dehydrering (minskade urinmängder, vätskeintag)
 • Smitta vid utlandsresa, kontakt med djur eller lantbruk, någon annan sjuk i omgivningen
 • Kost, till exempel opastöriserad mjölk, eller ätit något ovanligt
 • Läkemedel, exempelvis antibiotika
 • Vaccination mot rotavirus

Status

 • Allmäntillstånd – vakenhet
 • Hjärta – frekvens
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation, indragningar
 • Buk – resistens, palpationssmärta, tarmljud
 • Yttre genitalia – smärta eller svullnad i skrotum eller ljumske
 • Rektalpalpation – endast i undantagsfall
 • Hud – kapillär återfyllnad, hudturgor
 • Överväg temp, vikt

Alarmerande vitalparametrar

Status Fynd
Allmäntillstånd nedsatt reaktion, svårväckt eller somnar igen, skriker svagt, gällt eller gnyr kontinuerligt
Andning takypné över 60/min, kraftiga indragningar
Saturation under 92 % (ge syrgas)
Puls ihållande takykardi
Temp > 41°C hos barn över 3 mån (> 38°C eller < 36°C hos spädbarn under 3 mån)
Svår dehydrering viktnedgång > 10 %, kapillär återfyllnad > 3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt miktionsfrekvens

Handläggning vid utredning

Vid alarmerande vitalparametrar bör barnet bedömas akut av barnläkare.

Laboratorieprover

 • Överväg CRP, Hb, glukos, urinsticka
 • Överväg F-odling, -mikroskopi eller -PCR
 • Överväg transglutaminas-antikroppar, F-kalprotektin och graviditetstest

Orsaker till akut buksmärta

Akut tarmobstruktion

 • Invagination – oftast tunntarm som vänds in i kolon, vanligast mellan 3 månader och 2 års ålder, blod och slem i avföringen
 • Volvulus – rotation av tarm och oment, oftast pojkar under 1 år
 • Inklämt ljumskbråck – kraftigt ömmande icke-reponabel resistens i ljumsken
 • Post-operativa adherenser
 • Pylorusstenos – kaskadkräkningar (ej gallfärgade) och viktnedgång vid 1-2 månaders ålder

Appendicit

 • Förekomst – sällan före 1 år, oftast över 10 år
 • Symtom – allmänpåverkan, feber, ibland central buksmärta med smärtvandring till höger fossa
 • Status – ömhet i Mc Burneys punkt, indirekt palpömhet, peritonitretning, positivt psoastecken
 • Differentialdiagnos – mesenteriell lymfadenit, körtelbuk (mer diffus smärta, ingen défence, ofta samtidig viros)

Testistorsion

 • Förekomst – ofta under 1 år eller över 10 år
 • Symtom – urakut buksmärta, allmänpåverkan, illamående, kräkningar, ibland feber
 • Status – rodnad och ömhet i skrotum, uppdragen testikel, bortfall av cremasterreflex
 • Differentialdiagnos – Morgagnis hydatid (torsion av appendix testis), epididymit (smärta i testikel, mindre akut debut)

Gynekologiska orsaker

 • Extrauterin graviditet – utebliven menstruation, akut eller gradvis insättande smärta, positivt graviditetstest
 • Rupturerad ovarialcysta – ofta debut vid fysisk aktivitet (som coitus), generell smärta i nedre delen av buken, klingar av efter några timmar
 • Ovarialtorsion – akut intensiv ensidig smärta, ibland i intervall

Akuta infektioner

 • Sepsis, meningit – ofta huvudvärk och nackstelhet utöver allmänsymtom
 • Pyelonefrit (febril UVI) – kan sakna urinvägssymtom
 • Pankreatit, kolecystit – ofta smärta efter matintag, fettintolerans
 • Pneumoni, tonsillit, mononukleos, otit – fokala symtom
 • Malaria, hepatit – ovanligt

Yttre orsaker

 • Intoxikation – läkemedel, kemiska ämnen, växter, svamp, droger, alkohol (överväg suicidförsök)
 • Trauma – cykelolycka vanligast, även trafikolycka, fall från höjd
 • Främmande kropp – nedsvalt föremål (passerar ofta, men kan ibland fastna, oftast i esofagus)

Andra intraabdominella orsaker

 • Förstoppning – vanlig orsak till akut buksmärta
 • Bukmigrän – intensiv central buksmärta minst 1 timme, ofta illamående, kräkning, huvudvärk, fotofobi, blekhet, ibland prodromalsymtom
 • Ulcus eller gastroesofageal reflux (GERD) – ovanligt förutom hos barn under 1 år
 • Gallsten eller njursten – ovanligt
 • Meckels divertikel – ovanligt, kan ge ileus, tarmblödning, inflammation
 • Hydronefros – barn under 1 år, intermittent buksmärta

Andra extraabdominella orsaker

 • Endokrina orsaker – diabetes mellitus, akut binjuresvikt
 • Leukemi – ofta trötthet, blåmärken, skelettsmärta, ibland buksmärta
 • Henoch-Schönleins purpura – vaskulit med påverkan på hud, tarm, njurar och leder, kan ge invagination
 • Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS) – komplikation till EHEC, ger mikrotromboser
 • Hereditära orsaker – Familjär medelhavsfeber, akut intermittent porfyri

Mindre akuta infektioner

 • Gastroenterit – buksmärta med diarréer och ibland kräkningar och feber
 • UVI – ibland buksmärta, miktionssveda och träningar hos större barn, diffust hos barn under 2 år

Återkommande akut buksmärta

 • Spädbarnskolik
 • Funktionell buksmärta – funktionell dyspepsi, IBS
 • Födoämnesallergi eller -intolerans – inklusive celiaki, laktosintolerans
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – ulcerös kolit, Mb Crohn, mikroskopisk eller allergisk kolit, kronisk granulomatös sjukdom, Beçhets sjukdom
 • Urogenitala sjukdomar – endometrios, dysmenorré, klamydia, gonorré

Behandla utifrån specifik diagnos.

Barnmedicinsk akutmottagning

 • Alarmerande vitalparametrar
 • Buksmärta hos barn < 6 månader (utom spädbarnskolik)
 • Buksmärta med hög feber och diarré eller kräkning hos barn < 1 år
 • Kraftig buksmärta med allmänpåverkan, svår dehydrering, ledsmärta, purpura eller glukosuri

Barnkirurgisk akutmottagning

 • Kraftig buksmärta med blodiga/gröna kräkningar eller blod i avföringen
 • Ensidig smärta och/eller svullnad i skrotum eller ljumske
 • Trauma med misstanke om inre skada

Ont i magen hos barn, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-03-05
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter