Akut astma hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • J45.0 Huvudsakligen allergisk astma
  J45.1 Icke-allergisk astma
  J45.9 Astma, ospecificerad
  J46.9 Akut svår astma

Primärvård

 • Akut omhändertagande av patient som söker i primärvård.

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov.

Denna rekommendation omfattar akut astmaanfall hos barn under 12 år. För akut astma hos barn från 12 års ålder och vuxna samt underhållsbehandling hänvisas till separata rekommendationer.

Symtom

 • Icke-produktiv hosta.
 • Pipande andning.
 • Andnöd.
 • Tryck över bröstet (främst barn > 6 år).

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration.
 • Pågående infektion.
 • Andra sjukdomar.
 • Aktuella läkemedel inklusive följsamhet.
 • Allergi.
 • Fysisk aktivitet.

Status

 • A – fria luftvägar.
 • B – andningsfrekvens, saturation, indragningar, ronki, förlängt expirium.
 • C – puls.
 • D – medvetandegrad.
 • E – temp vid behov.

Handläggning vid utredning

Astma kan delas in i olika svårighetsgrader som styr handläggningen.

Svårighetsgrad vid akut astmaanfall

Lindrigt till måttligt astmaanfall

Svårt astmaanfall

Barn 0–5 år

 • Saturation ≥ 92 %.
 • Normalt tal eller lätt påverkad.
 • Opåverkad i vila, påverkad vid aktivitet.

Barn 0–5 år

 • Saturation < 92 %.
 • Svårt att tala/dricka, omtöcknad, slö.
 • Uttalade indragningar, tysta andningsljud, cyanotisk.
 • 0–3 år – puls > 200/min.
 • 4–5 år – puls > 180/min.

Barn 6–11 år

 • Saturation ≥ 90 %.
 • Normalt tal eller lätt påverkad.
 • Opåverkad i vila, påverkad vid aktivitet.

Barn 6–11 år

 • Saturation < 90 %
 • Svårt att tala, agiterad, sitter framåtlutad, accessorisk andning
 • Tysta andningsljud, cyanotisk
 • Puls > 120/min
 • Andningsfrekvens > 30/min
 • PEF < 50 % av personligt bästa

Differentialdiagnoser

 • Viruskrupp.
 • Främmande kropp.
 • Pneumoni.
 • Akut bronkit.

Akut astma hos barn under 12 år, akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

 • Vid svårt astmaanfall – larma ambulans, ge Akutbehandling.
 • Vid lindrigt till måttligt astmaanfall – överväg Akutbehandling.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls.
 • Utvärdera effekt och upprepa behandling vid behov.
 • Vid förbättring – ordinera Uppföljande behandling i hemmet.
 • Vid utebliven effekt – remittera till akutmottagning.

Överväg även bedömning på akutmottagning vid minst en riskfaktor för svårbehandlad astma:

 • Tidigare sjukhusvård för astma.
 • Akutbesök för astma senaste året.
 • Dålig följsamhet till behandling.
 • Samtidig matallergi.

Syrgas

Vid saturation ≤ 92 % – ge syrgas 2 liter/min på näsgrimma eller 5 liter/min på mask.

Beta-2-stimulerare

Ge i första hand som inhalation i spacer. Upprepa 1–3 gånger med 20–30 minuters intervall vid behov, därefter glesare.

I första hand via spacer:

 • 0–1 år – Airomir spray (0,1 mg/dos) – 4 doser (6 andetag/dos).
 • 2–6 år – Airomir spray (0,1 mg/dos) – 6 doser (6 andetag/dos).
 • > 6 år – Airomir spray (0,1 mg/dos) – 6–10 doser (6 andetag/dos).

I andra hand via nebulisator (vid svårt astmaanfall):

 • < 20 kg – Ventoline lösning (5 mg/ml) – 2,5 mg (0,5 ml + 1,5 ml NaCl).
 • ≥ 20 kg – Ventoline lösning (5 mg/ml) – 5 mg (1 ml + 1 ml NaCl).
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion.

Steroid

Ge steroid som inhalation eller peroralt (om barnet kan svälja säkert) vid lindrigt till måttligt astmaanfall, eller som injektion vid svårt astmaanfall. Behandlingen har effekt efter 2–3 timmar.

 • Flutide spray (125 ug/dos) – 4 doser i spacer (6 andetag/dos).
 • Betametason tablett (0,5 mg) – 6 tabletter (< 6 år), 10 tabletter (≥ 6 år).
 • Betapred injektionsvätska (4 mg/ml) – 1 ml (< 6 år), 1–2 ml (≥ 6 år) iv eller im.

Adrenalin

Överväg adrenalin som inhalation i nebulisator vid utebliven effekt vid svårt astmaanfall. Upprepa med 20–30 minuters intervall vid behov. Kontrollera puls regelbundet.

 • < 2 år – Adrenalin lösning (1 mg/ml) – 1 mg (1 ml + 1 ml NaCl).
 • ≥ 2 år – Adrenalin lösning (1 mg/ml) – 2 mg (2 ml).
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion.

Antikolinergika

Överväg Atrovent inhalation i nebulisator vid utebliven effekt eller kraftig hjärtklappning. Kan ges tillsammans med beta-2-stimulerare. Upprepa vid behov 3 gånger med 20–30 minuters intervall.

 • Atrovent lösning (0,25 mg/ml) – 1 ml + 1 ml NaCl (eller beta-2-stimulerare).
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion.

Vätska

Ge vätska peroralt, då akut astma hos barn innebär risk för dehydrering. Vid allmänpåverkan rekommenderas vätska intravenöst.

Fortsatt behandling i hemmet

Rekommendera fortsatt behandling och uppföljning (skriftligt) utifrån om barnet har en astmadiagnos med underhållsbehandling eller enbart sporadisk behandling i samband med infektioner.

 • Vid sporadisk behandling – ordinera spray flutikason 125 µg – 1 × 4 i 3–4 dagar, därefter 1 × 2 i cirka 7 dagar (via spacer).
 • Vid underhållsbehandling – ge råd om att alltid ta beta-2-stimulerare vid symtom, initialt 2–4 doser (upprepa efter 30 min och därefter var 3–4:e timme) och söka akut sjukvård vid utebliven eller enbart kortvarig effekt.
 • Öka underhållsbehandlingen enligt behandlingstrappan för barn, se separat rekommendation.
 • Boka uppföljning inom 6 veckor, yngre barn kan även behöva uppföljning inom några dagar.

Astma hos barn, Skånelistan med bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Barnakutmottagning – svårt anfall eller utebliven effekt av akutbehandling (ring gärna först).

Remissinnehåll

 • Frågeställning.
 • Anamnes och status.
 • Given behandling.

Astma hos barn, 1177.se

Andningssvårigheter, rikshandboken-bhv.se

Publicerat: 2024-01-19
Giltigt till: 2027-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.