Anafylaxi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • T78.2X Anafylaktisk chock, ospecificerad
  T78.0 Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne
  T78.4 Allergi, ospecificerad

Primärvård

 • Akut bedömning och inledande behandling av patient som söker i primärvården.

Akutmottagning

 • Akut bedömning, fortsatt observation och behandling vid behov.

Rekommendationen avser att ge vägledning i det primära omhändertagandet vid anafylaxi hos barn och vuxna.

Definition

Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande och potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion med symtom från flera organsystem.

Epidemiologi

Incidensen av anafylaxi uppskattas till 5–30 per 100 000 personer och år.

Samsjuklighet

Vid känd allergi och samtidig astma är det viktigt att astman är optimalt behandlad, då en eventuell anafylaxi annars riskerar att bli svårare.

Symtom

Symtom efter exponering av allergen ökar stegvis, oftast inom några minuter. Minst 90 % av alla anafylaxier utvecklas inom en timme.

Begränsad allergisk reaktion – ej anafylaxi

 • Allmänsymtom – trötthet, enbart kraftig lokal reaktion.
 • Hud – klåda, flush, urtikaria, angioödem.
 • Ögon/näsa – konjunktivit och rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar.
 • Mun/svalg – läppsvullnad, klåda och svullnadskänsla i mun och svalg.
 • Mage/tarm – illamående, enstaka kräkning, lindrig buksmärta.

Anafylaxi 

För diagnos krävs minst ett allmänsymtom, luftvägssymtom eller cirkulationssymtom. Övriga symtom förekommer ofta, inklusive symtom som vid begränsad allergisk reaktion. Gradera efter svårast ingående symtomet.

Anafylaxi grad 1:

 • Allmänsymtom – uttalad trötthet, rastlöshet, oro.
 • Luftvägssymtom – heshet, lindrig obstruktion.
 • Mage/tarm – ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré.

Anafylaxi grad 2:

 • Allmänsymtom – svimningskänsla, katastrofkänsla.
 • Luftvägssymtom – skällhosta, sväljningsbesvär, medelsvår obstruktion.

Anafylaxi grad 3:

 • Allmänsymtom – förvirring, medvetslöshet.
 • Luftvägssymtom – hypoxi, cyanos, svår obstruktion, andningsstopp.
 • Cirkulationssymtom – hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp.
 • Mage/tarm – urin- och/eller fecesavgång.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut.
 • Utlösande faktor, mängd (om känt).
 • Aktuella sjukdomar (som astma).
 • Läkemedel.
 • Allergi, tidigare anafylaxi.

Status

 • A – luftvägar, hjärtstopp.
 • B – andningsfrekvens, saturation, indragningar, ronki.
 • C – puls, blodtryck.
 • D – oro, förvirring, trötthet.
 • E – hud.

Handläggning vid utredning

 • Tänk på att heshet, hosta och oro kan vara tecken på anafylaxi hos spädbarn.
 • Dokumentera svårighetsgrad och tidsförlopp.
 • Sätt enbart diagnos anafylaxi då diagnostiska kriterier är uppfyllda enligt symtomgradering.

Laboratorieprover

 • Tryptas kan övervägas vid oklart tillstånd, måste tas inom 3 timmar från debut.

Anafylaxi hos vuxna och barn – akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

 • Vid anafylaxi – larma ambulans och ge akutbehandling. Fortsatt observation på akutmottagning i minst 4–12 timmar rekommenderas (risk för bifasisk reaktion).
 • Vid begränsad allergisk reaktion – ge antihistamin. Utvärdera effekt efter 1 timme och bedöm behov av vidare allergiutredning innan hemgång. Överväg perorala steroider om uttalade symtom (som angioödem).

Akutbehandling

 • Lägg patienten ner – höj fotändan – sänk huvudändan (försiktigt vid andnöd).
 • Ge omedelbart adrenalin – därefter övrig akutbehandling.
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Sätt grov nål.
 • Utvärdera behandlingseffekt regelbundet.
 • Notera grad av anafylaxi och tidsförlopp.

Adrenalin

Ge omedelbart som injektion i lårets utsida. Effekt inom 5 min, upprepa vid behov med 5–10 minuters intervall.

 • Vikt < 20 kg – inj adrenalinpenna 150 µg, 1 dos im.
 • Vikt 20–60 kg – inj adrenalinpenna 300 µg, 1 dos im.
 • Vikt > 60 kg – inj adrenalinpenna 300–500 µg, 1 dos im.
 • I andra hand – inj lösning Adrenalin (1 mg/ml) 0,01 mg/kg im (max 0,5 ml/dos).

Bronkvidgare

Ge bronkvidgare vid andnöd, i första hand som inhalation via spacer, vid svår astma i nebulisator. Upprepa vid behov 1–3 gånger med 10–20 minuters intervall.

Inhalation i spacer:

 • Barn < 2 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 4 doser (10 andetag/dos).
 • Barn > 2 år och vuxna – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 doser (5 andetag/dos).

Inhalation i nebulisator:

 • Barn < 20 kg – Ventoline (5 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9 %).
 • Barn ≥ 20 kg – Ventoline (5 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9 %).
 • Vuxna – Ventoline (5 mg/ml) 1–2 ml + Atrovent (0,25 mg/ml) 2 ml eller Sapimol (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium) 2,5 ml.
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion.

Syrgas

Vid saturation < 95 % – ge 5 liter/min på mask (barn och vuxna) eller 2 liter/min på näsgrimma (barn).

Vätska

Ge vätska intravenöst vid allmänpåverkan, lågt blodtryck eller anafylaxi grad 2–3. Välj Ringer-acetat med hög infusionstakt (20 ml/kg till barn, 1–4 liter till vuxna), eftersträva normalt blodtryck.

Antihistamin

Ge antihistamin peroralt om patienten kan svälja säkert. Det har effekt efter 30–60 minuter.

 • 1–6 år – T desloratadin munsönderfallande 2,5 mg, 1 tablett eller oral lösning (0,5 mg/ml), 5 ml.
 • 6–11 år – T desloratadin munsönderfallande 2,5 mg, 2 tabletter.
 • ≥ 12 år och vuxna – T desloratadin 5 mg, 2 tabletter.

Steroid

Överväg steroid, peroralt om patienten kan svälja säkert annars som injektion (intravenöst eller intramuskulärt). Det har effekt efter 2–3 timmar.

 • < 6 år – T betametason 0,5 mg, 6 tabletter eller inj betametason (4 mg/ml), 1 ml.
 • ≥ 6 år och vuxna – T betametason 0,5 mg, 10 tabletter eller inj betametason (4 mg/ml), 2 ml.

Allergisjukdomar – Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Barnakutmottagning – barn med anafylaxi (ring gärna först).
 • Akutmottagning – vuxna med anafylaxi.
 • Allergimottagning – överväg remiss vid begränsad allergisk reaktion.

Remissinnehåll

 • Misstänkt utlösande agens.
 • Grad av anafylaxi.
 • Tidsförlopp.
 • Given behandling.

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till förskrivning av adrenalinpenna. Den som förskriver adrenalinpenna måste också se till att patient (eller föräldrar till yngre barn) får öva att ge sig själv injektionen. Indikationen bör omprövas minst vart 5:e år.

Allergisk chock – anafylaxi (1177.se)

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi (pdf)

Publicerat: 2023-10-20
Giltigt till: 2026-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.