Anafylaxi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • T78.2 Anafylaktisk chock, ospecificerad
  T78.0 Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne
  T78.4 Allergi, ospecificerad

Primärvård

 • Akut bedömning och inledande behandling av patient som söker i primärvården

Akutmottagning

 • Akut bedömning och behandling

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet vid anafylaxi.

Epidemiologi

Incidensen av anafylaxi uppskattas till 5-30 per 100 000 personer och år.

Samsjuklighet

Vid känd allergi och samtidig astma är det viktigt att astman är optimalt behandlad, då en eventuell anafylaxi annars riskerar att bli svårare.

Definition

Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande och potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion med symtom från flera organsystem.

Symtom

Symtom efter exponering av allergen ökar stegvis, oftast inom några minuter. Minst 90 % av alla anafylaxier utvecklas inom en timme.

Tidiga symtom på anafylaxi kan vara generell klåda, oroskänsla, tryck över bröstet, värmekänsla och rodnad i ansiktet, stickningar i munnen samt myrkrypningar i handflator och/eller fotsulor.

För anafylaxidiagnos krävs symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan. Gradera reaktionen efter det svåraste ingående symtomet.

Begränsad allergisk reaktion, ej anafylaxi

 • Allmänsymtom – trötthet, enbart kraftig lokal reaktion
 • Mun/svalg – läppsvullnad, klåda och svullnadskänsla i mun och svalg
 • Mage/tarm – illamående, enstaka kräkning, lindrig buksmärta
 • Hud – klåda, flush, urtikaria, angioödem
 • Ögon/näsa – konjunktivit och rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar

Anafylaxi grad 1

Minst ett allmän- eller luftvägssymtom krävs. Övriga symtom förekommer ofta.

 • Allmänsymtom – uttalad trötthet, rastlöshet, oro
 • Luftvägssymtom – heshet, lindrig obstruktion
 • Mage/tarm – ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré
 • Hud/ögon/näsa – klåda, flush, urtikaria, angioödem, konjunktivit och rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar

Anafylaxi grad 2

Minst ett allmän- eller luftvägssymtom krävs. Symtom från mage/tarm och hud/ögon/näsa förekommer ofta (enligt anafylaxigrad 1).

 • Allmänsymtom – svimningskänsla, katastrofkänsla
 • Luftvägssymtom – skällhosta, sväljningsbesvär, medelsvår obstruktion

Anafylaxi grad 3

Minst ett allmän-, luftvägs eller cirkulationssymtom krävs. Symtom från mage/tarm förekommer ofta, liksom från hud/ögon/näsa (enligt anafylaxigrad 1).

 • Allmänsymtom – förvirring, medvetslöshet
 • Luftvägssymtom – hypoxi, cyanos, svår obstruktion, andningsstopp
 • Cirkulationssymtom – hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp
 • Mage/tarm – urin- och/eller fecesavgång

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut
 • Utlösande faktor, mängd om känt
 • Aktuella sjukdomar (som astma)
 • Läkemedel
 • Allergi, tidigare anafylaxi

Status

 • Allmäntillstånd – oro, förvirring, trötthet
 • Mun och svalg – fri luftväg
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar, ronki, saturation
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Hud – inspektion

Handläggning vid utredning

 • Dokumentera anafylaxins svårighetsgrad och tidsförlopp.
 • Sätt enbart diagnos anafylaxi då diagnostiska kriterier är uppfyllda enligt symtomgradering.
 • Tänk på att heshet, hosta och oro kan vara tecken på anafylaxi hos spädbarn.

Laboratorieprover

Tryptas kan övervägas vid oklart tillstånd, måste tas inom 3 timmar.

Handläggning vid behandling

 • Vid anafylaxi grad 1-3 – larma ambulans, ge akutbehandling, fortsatt observation på akutmottagning i minst 4-12 timmar (risk för bifasisk reaktion) rekommenderas.
 • Vid begränsad allergisk reaktion – ge antihistamin, utvärdera effekt efter 1 timme, bedöm behov av vidare allergiutredning innan hemgång.

Akutbehandling

 • Lägg patienten ner, sänk huvudändan (utom vid andnöd), höj fotändan (hastig uppresning kan leda till livshotande blodtrycksfall).
 • Ge omedelbart adrenalin.
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Ge övriga läkemedel.

Adrenalin

Ge omedelbart en injektion intramuskulärt i lårets utsida, upprepa vid behov med 5-10 minuters intervall.

 • Vikt < 20 kg – inj adrenalinpenna 150 µg, 1 dos im
 • Vikt 20-60 kg – inj adrenalinpenna 300 µg, 1 dos im
 • Vikt > 60 kg – inj adrenalinpenna 300-500 µg, 1 dos im
 • I andra hand – inj lösning Adrenalin (1 mg/ml) 0,01 mg/kg im (max 0,5 ml/dos)

Bronkvidgare

Ge bronkvidgare vid andningspåverkan, upprepa vid behov 3 gånger med 20 minuters intervall, som inhalation i spacer eller vid svår astma i nebulisator.

Inhalation i spacer:

 • Barn < 2 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 4 doser (10 andetag/dos)
 • Barn > 2 år och vuxna – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 doser (5 andetag/dos)

Inhalation i nebulisator:

 • Barn < 30 kg – Ventoline (5 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9 %)
 • Barn ≥ 30 kg – Ventoline (5 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9 %)
 • Vuxna – Ventoline (5 mg/ml) 1-2 ml + Atrovent (0,25 mg/ml) 2 ml eller Sapimol (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium) 2,5 ml
 • Maxin – följ tillverkarens instruktion

Syrgas

Ge syrgas vid saturation < 95 %, 10 liter/minut på mask eller 5 liter/minut på näsgrimma.

Vätska

Ge vätska intravenöst vid allmänpåverkan, lågt blodtryck eller anafylaxi grad 2-3. Välj Ringer-acetat med hög infusionstakt (20 ml/kg till barn, 1-4 liter till vuxna), eftersträva normalt blodtryck.

Antihistamin

Ge antihistamin peroralt om patienten kan svälja säkert. Det har effekt efter 30-60 minuter.

 • < 6 år – T desloratadin munsönderfallande 2,5 mg, 1 tablett eller oral lösning (0,5 mg/ml), 5 ml
 • 6-11 år – T desloratadin munsönderfallande 2,5 mg, 2 tabletter
 • ≥ 12 år – T desloratadin 5 mg, 2 tabletter

Steroid

Överväg steroid, peroralt om patienten kan svälja säkert annars som injektion (intravenöst eller intramuskulärt). Det har effekt efter 2-3 timmar.

 • < 6 år – T betametason 0,5 mg, 6 tabletter eller inj betametason (4 mg/ml), 1 ml
 • ≥ 6 år – T betametason 0,5 mg, 10 tabletter eller inj betametason (4 mg/ml), 2 ml

Allergisjukdomar, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Barnakutmottagning – barn med anafylaxi grad 1-3 (ring gärna först)
 • Akutmottagning – vuxna med anafylaxi grad 1-3
 • Allergimottagning – överväg remiss vid begränsad allergisk reaktion

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Misstänkt utlösande agens
 • Anamnes, status och grad av anafylaxi
 • Given behandling
 • Tidsförlopp

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till förskrivning av adrenalinpenna. Den som förskriver adrenalinpenna måste också se till att patient (eller föräldrar till yngre barn) får öva att ge sig själv injektionen. Indikationen bör omprövas minst vart 5:e år.

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi (pdf) 

Publicerat: 2021-06-11
Giltigt till: 2023-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.