Allergisk rinokonjunktivit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H10.1 Akut atopisk konjunktivit
  J30.1 Allergisk rinit orsakad av pollen
  J30.2 Annan säsongsbunden allergisk rinit
  J30.3 Annan allergisk rinit
  J30.4 Allergisk rinit, ospecificerad

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • I vissa fall vid oklar diagnos, svåra symtom eller terapisvikt
 • Yrkesrelaterade symtom
 • Allergenspecifik immunterapi (AIT)

Definition

Allergisk rinokonjunktivit (rinit och konjunktivit) är en vanlig form av allergi som ofta är underdiagnostiserad och underbehandlad och som kan ha en negativ påverkan på livskvaliteten.

Epidemiologi

 • Allergisk rinokonjunktivit debuterar oftast före 30 års ålder.
 • Prevalensen beräknas till cirka 20-30 % av alla barn och vuxna.
 • Incidensen tycks öka i västvärlden.

Etiologi

De vanligaste allergenerna är pollen, pälsdjur och kvalster.

Riskfaktorer

 • Atopisk hereditet
 • Rökning eller exponering för tobaksrök

Samsjuklighet

 • Astma
 • Atopiskt eksem
 • Oralt allergisyndrom (OAS) – korsreaktion med frukter, grönsaker eller nötter som ger klåda i mun och svalg vid känd pollenallergi

Symtom

 • Allmänna – trötthet, sömnstörning
 • Ögon – klåda, rodnad, ökat tårflöde i båda ögonen
 • Näsa – stickningar, klåda, nysningar, klar sekretion och nästäppa

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet
 • Exponering för luftvägsallergen i bostad, skola, på arbete eller i fritidsmiljö
 • Dygnsvariation
 • Tidssamband med pollensäsong eller exponering av pälsdjur
 • Misstänkt födoämnesreaktion

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – injektion eller svullnad konjunktivalt
 • Ögonlock – svullnad, ibland kullerstensmönster (papiller) vid evertering av nedre ögonlocket
 • Näsa – klart sekret, nästäppa, slemhinnesvullnad, överväg undersökning efter avsvällning
 • Lungor

Handläggning vid utredning

 • Typiska symtom och fynd räcker för att ställa diagnos.
 • Provtagning kan övervägas vid tveksamhet.
 • Ett positivt provsvar innebär sensibilisering men räcker inte för diagnos, även symtom vid kontakt med allergen krävs.
 • Misstänkt astma bör utredas, då rinit kan förvärra astma.

Barn i förskoleåldern med rinokonjunktivit kombinerat med andra allergiska symtom bör utredas inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

Vid oklara symtom kan provtagning vara motiverat med exempelvis phadiatop eller pricktest.

Phadiatop testar de vanligaste luftvägsallergenerna. Vid positivt utfall testas även de ingående allergenerna (björk, timotej, gråbo, hund, katt, häst, kvalster och mögel).

Differentialdiagnoser

Allergisk rinit

 • Kronisk icke-allergisk rinit, vasomotorisk rinit
 • Virusinfektion
 • Adenoid
 • Polyp – näspolypos, cystisk fibros
 • Systemisk sjukdom, tumör
 • Medfödd anatomisk anomali
 • Främmande kropp
 • Trauma med septumdeviation
 • Läkemedelsbiverkan, överdosering av förkylningsnässpray

Allergisk konjunktivit

 • Virusinfektion
 • Främmande kropp
 • Torra ögon
 • Pterygium
 • Annan inflammation – blefarit, keratit, episklerit, sklerit

Handläggning vid behandling

 • Elimination – begränsa om möjligt exponering av allergenet
 • Symtomlindring – prova näs- och/eller ögonsköljning med koksaltlösning
 • Patientinformation – informera om sjukdom och behandling, erbjud gärna utbildning vid behov
 • Läkemedel – rekommendera i första hand receptfria läkemedel vid lindriga och kortvariga besvär
 • Uppföljning – utvärdera behandlingseffekt

Patientens besvär styr behandlingen.

Läkemedelsbehandling

Vid allergisk rinit

Vid lindriga besvär rekommenderas peroralt antihistamin. Vid mer ihållande besvär kan nasal steroid provas (till barn från 3 års ålder). Preparaten kan kombineras vid otillräcklig effekt.

 • Antihistamin peroralt – tablett desloratadin (godkänd från 6 år), oral lösning (godkänd från 1 år)
 • Steroid nasalt – nässpray mometason (godkänd från 3 år)
 • Kombination antihistamin och steroid nasalt – Ryaltris (godkänt från 12 år) nässpray kan provas i andra hand vid otillräcklig effekt

Vid allergisk konjunktivit

Vid enbart ögonsymtom räcker ofta lokalbehandling (natriumkromoglikat eller antihistamin). Vid samtidig rinit rekommenderas peroralt antihistamin. Kombination av lokal- och peroralbehandling kan ges vid otillräcklig effekt.

 • Natruimkromoglikat ögondroppar – Lecrolyn sine
 • Antihistamin ögondroppar – Livostin i första hand, vid otillräcklig effekt kan Opatanol och Zaditen provas
 • Antihistamin peroralt – tablett desloratadin (godkänd från 6 år), oral lösning (godkänd från 1 år)

Vid svåra besvär

Perorala steroider kan ibland övervägas vid svåra besvär och otillfredsställande effekt av annan behandling (endast efter särskilt övervägande till barn).

Till ungdomar och vuxna kan förslagsvis en av följande doseringar väljas:

 • tablett prednisolon 5 mg – 5 x 1 i 3-5 dagar vid svåra besvär
 • tablett prednisolon 5 mg – 1-3 x 1 de dagar under en pollensäsong då besvären är extra svåra.

Utvärdering av läkemedelsbehandling

 • Vid utebliven effekt av adekvat läkemedelsbehandling bör annan orsak till besvären övervägas.
 • Vid otillräcklig effekt av given behandling kan allergispecifik immunterapi (AIT) inom specialiserad vård övervägas.

Allergisjukdomar, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Barnmottagning – oklar diagnos, terapisvikt eller symtom som påverkar vardagen (skolgång, utevistelse)
 • Arbets- och miljömedicin – yrkesrelaterade symtom
 • Barn- eller allergimottagning – ställningstagande till allergenspecifik immunoterapi (AIT), möjliga allergener att behandla är pollen, vissa pälsdjur, kvalster, bi och geting
 • Ögonmottagning – uttalad konjunktivit

Allergier och överkänslighet, 1177

Publicerat: 2020-12-01
Uppdaterat: 2024-01-25
Giltigt till: 2025-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.