ABCDE, initialt omhändertagande

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Akut omhändertagande
 • Fortsatt omhändertagande vid behov

ABCDE är en undersökningsteknik för att systematiskt bedöma allmänpåverkade patienter och säkerställa vitala funktioner. Bokstäverna kommer från engelska:

 • A – Airway & cervical spine – Luftvägar
 • B – Breathing – Andning
 • C – Cirkulation – Cirkulation
 • D – Disability – Medvetande
 • E – Exposure – Exponering
Bild som beskriver ABCDE, initialt omhändertagande

 • Undersök och handlägg patienten enligt ABCDE.
 • Gör differentialdiagnostiska överväganden kring vad som kan orsaka patientens tillstånd.
 • Bedöm vilken utredning och behandling patienten behöver utifrån patientens allmäntillstånd och misstänkt orsak.
 • Konsultera specialiserad vård akut och överväg akut transport vid behov.

Exempel på tillstånd som orsaka akut allmänpåverkan, indelade enligt ABCDE:

 • A – främmande kropp, aspiration, anafylaxi, ödem, epiglottit, tyroideaexpansivitet
 • B – astma, KOL, pneumoni, lungödem, övertryckspneumothorax, ketoacidos (hyperventilation)
 • C – hjärtsvikt, arytmi, hjärtinfarkt, sepsis, myokardit, endokardit, klaffruptur, hjärttamponad, lungemboli, hypovolemi, addisonkris
 • D – sepsis, epilepsi, meningit/encefalit, intoxikation, hypoglykemi, andningsinsufficiens, stroke, subduralblödning
 • E – sepsis, hypotermi
 • Skicka remiss till akutmottagningen vid behov av fortsatt omhändertagande.

Publicerat: 2020-10-23
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne