Vård i andra landsting - utomlänsvård

Här hittar du som verksamhetschef, läkare och övrig vårdpersonal inom den offentligt finansierade vården (privat och offentlig verksamhet) information om regler och rutiner för utomlänsvård.

 • Regler för vård i andra landsting
 • Rutiner för läkemedelsförskrivning

  Läkemedelsförskrivning i öppenvård ska hanteras på samma sätt till utomlänspatienter som till patienter folkbokförda i Region Skåne.

  Läkemedel ska bekostas av patientens eget landsting:

 • Remittering och fritt vårdsökande av patient
  • Sluten vård i annat landsting

   Patienter kan remitteras till vårdgivare i annat landsting. Av medicinska skäl eller fritt vårdsökande. Inom Skåne gäller fritt vårdsökande till samtliga vårdenheter.

   Ansvar för remisshantering

   Region Skåne har fastställt att det är verksamhetschef för specialiserad vård på sjukhus som bedrivs av landstinget, som ska godkänna och underteckna remiss/betalningsförbindelse (specialistvårdsremiss) för att den ska bli giltig som betalningsförbindelse för vård i annat landsting. Dessa verksamhetschefer har ansvar för remisshantering inom verksamheten och för att det finns tydliga rutiner som tillämpas och fungerar, samt att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om gällande regelverk och rutiner.

   Verksamhetschefen kan även godkänna remiss/betalningsförbindelse åt en privat vårdgivare i Skåne eller en vårdgivare från annat landsting. 

   Vid verksamhetschefens frånvaro kan tillförordnad verksamhetschef i dennes ställe godkänna remiss/betalningsförbindelse.

   Kostnadsansvar för vård i annat landsting har hälso- och sjukvårdsnämnden.

   Remittering till sluten vård

   Patienter kan remitteras till sluten vård på grund av medicinska skäl och vid hantering av vårdgarantin. Då används blanketten remiss/betalningsförbindelse. Samma blankett används även när patienter önskar fritt söka sluten vård i annat landsting. Vid fritt vårdsökande i annat landsting gäller inte ersättning för sjukresa eller andra kostnader.

   Remittering till privat vård

   När patient behöver remitteras för vård hos privat vårdgivare med avtal i annat landsting kan remiss skickas direkt dit, under förutsättning att det ingår i avtalet att ta emot utomlänspatienter. Vid osäkerhet kring vad som ingår i avtalet kan landstinget centrala kontaktfunktion kontaktas för att få veta vad som gäller där.

   Den centrala kontaktfunktionen kan kontrollera att den aktuella vårdgivaren kan ta emot (utifrån gällande avtal) och förmedlar sedan remissen vidare till vårdgivaren. Vårdlandstinget kan endast förmedla remiss till privat vårdgivare med avtal som tillåter att ta emot utomlänspatienter. Vårdgivaren fakturerar vårdlandstinget, som därefter vidarefakturerar patientens hemlandsting.

   På följande sida hittar du kontaktuppgifter till central funktion som vidareförmedlar remisser:

   Kontaktuppgifter inom respektive landsting (SKL)

   Medicinsk service

   Patienter kan fritt söka medicinsk service, de laboratorie- och röntgenundersökningar som behövs för diagnostik i samband med vård/behandling i öppen vård. När patienten önskar att provtagning/undersökning görs i annat landsting ska önskemålet tillgodoses. Behandlande läkare/behörig personal hos vårdlandsting eller hemlandsting ska ordinera och beställa undersökningarna hos önskad medicinsk serviceverksamhet som måste vara offentligt finansierad.

   Förskrivning av hjälpmedel

   Hjälpmedel kan förskrivas till utomlänspatienter upp till 10 000 kr, på samma sätt som för bosatta i Skåne. Patientens hemlandsting ska kontaktas om patienten behöver hjälpmedel över 10 000 kr för sin vistelse i Skåne. Ibland behövs kontakt tas med hemlandstinget även vid lägre belopp, till exempel för att överlämna uppföljningsansvar till annan behandlande läkare.

  • Öppen vård i annat landsting

   Patienter har sedan många år kunnat fritt söka öppen vård hos andra landsting. Dock har det funnits vissa begränsningar, exempelvis har fritt vårdsökande inte gällt högspecialiserad vård, vaccination, intyg eller åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada. Från den 1 januari 2015 finns inga sådana begräsningar. När patienter fritt söker vård behövs ingen remissblankett, om inte hemlandstinget kräver det.

   Nytt från 1 januari 2015 är att även vårdlandstingets remissregler gäller vid fritt vårdsökande i annat län.

   Landstingens krav på remiss i öppen vård (SKL)

   Patienter kan remitteras till öppen vård på grund av medicinska skäl och vid hantering av vårdgarantin. Då används blanketten remiss/betalningsförbindelse. När hemlandsting kräver remiss och patienter önskar fritt söka vård kan blanketten remiss-konsultation användas.

   Läs mer om blanketterna

   Fritt vårdsökande inom Södra sjukvårdsregionen

   Patienter hemmahörande i Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne, Region Halland, Landstinget i Blekinge samt Region Kronoberg) har rätt att fritt söka öppen vård i annat landsting. Därutöver kan de inom ramen för Regionavtalet fritt söka sluten vård och specialisttandvård i dessa landsting, oavsett om verksamheten sker i offentlig regi eller i privat regi med offentlig finansiering.

   Ersättning

   Hemlandstinget ska bekosta vård som en patient får i ett annat landsting, under förutsättning att gällande remissregler följts.

   Patientavgifter

   En patient som söker vård i annat landsting betalar vårdlandstingets avgifter. Högkostnadsskydd gäller.

   Rätt att välja vårdcentral - "lista sig" i annat län

   En patient som så önskar kan från 1 januari välja att lista sig vid en vårdcentral i annat län. Men det ger inte förtur till vård. Medicinsk prioritering gäller. Man behöver inte vara listad i landstinget där man söker vård. Patienten har också möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Liksom tidigare ersätter hemlandstinget vårdgivaren för besök/motsvarande oavsett var patienten är listad. Ersättningen är reglerad i regional prislista, mellanlänsavtal med prislista eller i kontrakt med privat vårdgivare.

   Medicinsk service

   Patienter kan fritt söka medicinsk service, de laboratorie- och röntgenundersökningar som behövs för diagnostik i samband med vård/behandling i öppen vård. När patienten önskar att provtagning/undersökning görs i annat landsting ska önskemålet tillgodoses. Behandlande läkare/behörig personal hos vårdlandsting eller hemlandsting ska ordinera och beställa undersökningarna hos önskad medicinsk serviceverksamhet som måste vara offentligt finansierad.

   Förskrivning av hjälpmedel

   Hjälpmedel kan förskrivas till utomlänspatienter upp till 10 000 kr, på samma sätt som för bosatta i Skåne. Patientens hemlandsting ska kontaktas om patienten behöver hjälpmedel över 10 000 kr för sin vistelse i Skåne. Ibland behövs kontakt tas med hemlandstinget även vid lägre belopp, till exempel för att överlämna uppföljningsansvar till annan behandlande läkare.

    

    

  • Inom Region Skåne

   Inom Region Skåne gäller fritt vårdsökande för patienter till samtliga offentligt finansierade verksamheter, det vill säga privata och offentliga vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

   Vid remittering av patient bosatt (folkbokförd) i Skåne till annan vårdenhet, privat eller offentligt bedriven vård, inom Region Skåne används blanketten remisskonsultation.

 • Remiss/betalningsförbindelse och remisskonsultation

  Region Skånes tillämpning för remisshantering utgår från Socialstyrelsens föreskrifter 2004:11 om ansvar för remisser för patienter och Riksavtal för utomlänsvård, samt regionala tillägg.

  Remiss/betalningsförbindelse

   Många verksamheter har blanketten digitalt i journalsystemet. Manuell blankett remiss/betalningsförbindelse beställs hos Onemed.
  Kontakt; Contact, kundsupport   031-706 30 50

  Blanketten remiss/betalningsförbindelse har två funktioner:

  1. som bärare av medicinsk kommunikation
  2. som betalningsförbindelse

  Exempelblankett remiss/betalningsförbindelse (pdf)
  (OBS! Denna blankett är ett exempel och ska inte användas.)

  När remissen gäller som betalningsförbindelse är det endast verksamhetschefer på offentligt bedrivet sjukhus inom Skåne som kan skriva under och godkänna den enligt gällande Riks- och Regionavtal. I vissa fall kan även den så kallade centrala kontakten, godkänna betalningsförbindelsen.

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver medföljande anhörig och om ersättning för sjukresa eller andra merkostnader ska gälla. 

  Remiss-konsultation

  Blanketten remiss-konsultation har en funktion:

  1. som bärare av medicinsk kommunikation

  Remiss-konsultation kan samtliga läkare använda för medicinsk kommunikation med annan vårdgivare. Vad gäller annan personals möjlighet att remittera patienter framgår av Remisshanteringen.

  Blanketten Remisskonsultation kan också användas vid fritt vårdsökande när vårdlandsting ställer krav på remiss. 

  Remisshantering och rutiner för väntande patienter

 • Mottagande av patient från annat landsting

  Följande vårdenheter kan ta emot patient som remitterats från annat landsting eller som söker fritt. Detta under förutsättning att hemlandstingets remisskrav och reglerna i Riks- och regionvårdsavtalet följs. Detta gäller både när behandlande läkare i annat landsting behöver remittera patienten för vård i Skåne och när patient önskar söka vård i annat landsting. Enheterna är:

  • sjukhus som bedrivs offentligt och sjukhus som har avtal med Region Skåne
  • vårdcentraler som bedrivs av offentliga och privata vårdgivare 
  • privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
   och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik
  • privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne där det i avtalet ingår att ta emot patienter från andra landsting

  Se frågor och svar om patientlagen:

  Patientlagen

  Ersättning för privata vårdgivare

  För att privat vårdgivare ska få ersättning för vård och behandling till utomlänspatient krävs att besök/åtgärd (vårdtillfälle) registreras i patientadministrativa systemet (PASIS eller PRIVA) och faktureras Region Skåne. Region Skåne fakturerar därefter respektive patients hemlandsting för kostnaderna enligt Riksavtal för utomlänsvård. Ersättning för vårdkostnader framgår av avtalet/ersättningslag. Vid krav på remiss/betalningsförbindelse ska denna bifogas samlingsfakturan för senaste månadens verksamhet, i annat fall uteblir ersättning.

  Medicinsk service

  Patienter kan fritt söka medicinsk service, de laboratorie- och röntgenundersökningar som behövs för diagnostik i samband med vård/behandling i öppen vård. När patienten önskar att provtagning/undersökning görs i annat landsting ska önskemålet tillgodoses. Behandlande läkare/behörig personal hos vårdlandsting eller hemlandsting ska ordinera och beställa laboratorie- och röntgenundersökning hos önskad medicinsk serviceverksamhet under förutsättning att den är offentligt finansierad (offentlig bedriven verksamhet eller privat bedriven med kontrakt med ett landsting).

  Förskrivning av hjälpmedel och läkemedel

  Hjälpmedel kan förskrivas till utomlänspatienter på samma sätt som för bosatta i Skåne upp till en kostnad för hjälpmedel upp till 10 000 kronor. För hjälpmedel som behövs vid vistelse i Skåne som har en kostnad över 10 000 kronor ska alltid patientens hemlandsting kontaktas. Ibland behövs kontakt tas med hemlandstinget även vid lägre belopp för att överlämna uppföljningsansvar till annan behandlande läkare eller andra skäl.

  Läs mer information om läkemedelsförskrivning till utomlänspatienter:

  Vård i andra landsting - Läkemedel

 • Ersättning för merkostnader i samband med vård

  Ersättning till patient eller anhörig.

  När patient remitteras för vård i Skåne eller hos annat landsting kan merkostnader ersättas enligt följande tillämpning.

  Ersättning till patient

  Vid remittering kan patienten ersättas för merkostnader till mat och logi. Kostnader vid övernattning i samband med vård ersätts och ersättningen beräknas på det belopp som patienten har betalat för logi om övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats av Hälso- och sjukvårdspersonal/behandlande läkare.

  Om matkostnaden inte ingår i boendet ersätts faktisk kostnad mot uppvisande av kvitto, som högst med ett dag traktamente (220 kr under 2017).

  Patientavgifter betalas hos vårdlandstinget för både sluten och öppen vård.

  Om en patient söker öppen vård och önskar använda patienthotell/hotell för sin nattvila ska patienten själv betala hotellkostnaden.

  Ersättning till anhörig/närstående

  För barn och ungdom upp till 16 år godkänns alltid ersättning för merkostnader för mat och logi för en anhörig/närstående. Om särskilda skäl föreligger och det kan anses medicinskt motiverat kan medges att två personer får medfölja. Hemlandstingets läkare fattar beslut, som ska framgå av remiss/betalningsförbindelsen. Där ska också framgå för vilken tid/anhörig-närståendevistelse medges. Om uppgift om tid saknas, gäller femdygnsregeln (Landstingens ansvar-Akut vård).

  För personer (över 16 år) kan det medges att en anhörig/närstående person medföljer om det anses medicinskt motiverat. Hemlandstingets läkare fattar beslutet, som ska framgå av remissen. Där ska också framgå för vilken tid/anhörig-närståendevistelse medges. Om uppgift om tid saknas, gäller femdygnsregeln (Landstingens ansvar-Akut vård).

  Ersättning för övernattning beräknas på det belopp som anhörig/närstående har betalat för logi om övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats av vårdgivaren.

  Om matkostnaden inte ingår i boendet ersätts den med som högst ett dag traktamente (220 kr under 2017).

  Anhörig kan också ersättas för resekostnader i de fall som regelverket för sjukresa inte är tillämpligt, t ex när anhörig reser utan att vara ledsagare, och det finns medicinska skäl till anhörig behöver vara med vid vårdtillfället.

  Vårdgaranti - Sjukresa

  Akut vård

  Vid akut vård hänvisas till vad som gäller (Landstingens ansvar-Akut vård).

  Fritt vårdsökande, planerad vård

  Patient som söker planerad sjukvård enligt regelverket för fritt vårdsökande och önskar hjälp/stöd av anhörig-/närstående får själv svara för denna kostnad.

 • Support angående vård i andra landsting

  Offentliga vårdgivare
  Patientservice
  Telefon 39 000
  Ställ din fråga skriftligen till:
  Serviceportalen (intranätet)

  Privata vårdgivare
  Vårdgivarservice
  Telefon 040-623 90 00
  Ställ din fråga skriftligen till:

  Vårdgivarservice

  Andra myndigheter och landsting
  Patientservice
  Telefon 040-623 90 00
  Ställ din fråga skriftligen till:
  Patientservice webformulär

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter