Tortyrskador – omhändertagande, utredning och behandling

Tortyr är ett omfattande folkhälsoproblem med långvariga psykologiska, somatiska och psykosociala konsekvenser för den som utsätts.

I Sverige finns stora flyktinggrupper från områden i världen där tortyr är vanligt förekommande. I en studie från 2016 av Svenska Röda Korset uppgav exempelvis drygt 30 procent av nyanlända från Syrien att de blivit utsatta för tortyr. Patienter som utsatts för tortyr förekommer inom hela hälso- och sjukvården. 

Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter. Förbudet mot tortyr finns i flera internationella konventioner, exempelvis Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som gäller som lag i Sverige.

En definition av vad tortyr innefattar finns i artikel 1 i FN:s tortyrkonvention. Enligt denna definition innebär tortyr att en person, antingen i sin roll som offentlig auktoritet eller på order av offentlig auktoritet, medvetet utför handlingar som leder till allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande för den som utsätts.

Tortyrmetoder som används kan vara fysiska, psykiska eller sexuella, ofta i kombination med varandra.

Inspelad föreläsning och vård och stöd efter tortyr (mediaflow.com)

Vårdprogram om vård och stöd efter tortyr

Region Skåne har antagit ett vårdprogram om vård och stöd efter tortyr. Här kan du läsa mer om: 

  • Vad tortyr är och tortyrens konsekvenser för hälsan.
  • När du ska misstänka att en patient varit utsatt för tortyr och hur du kan fråga om tortyrupplevelser.
  • Hur du kan anpassa bemötande och hur du kan arbeta med tolk.
  • Dokumentation av tortyrskador inklusive mall för läkarintyg.
  • Ansvarsfördelning, remissrutiner och samverkansformer. 

Vårdprogram om vård och stöd efter tortyr (pdf)

Dokumentera

Vid vårdmöten där tidigare tortyrutsatthet är av betydelse för kontakten kan följande ICD-10-SE-koder användas:

  • Y07.3 (Misshandel utövad av myndighet)
  • Z65.4 (Offer för brott eller terrorism)

Läkarintyg för dokumentation av misstänkta tortyrskador

Ett läkarintyg som indikerar att en asylsökande patients fysiska eller psykiska skador kan bero på tortyr kan vara avgörande för att tortyrskadorna ska beaktas och undersökas vidare i en mer omfattande expertutredning bekostad av Migrationsverket.

Intygsmallen hittar du i PMO. Den heter Läkarintyg misstänka tortyrskador. Du som inte har tillgång till PMO kan ladda ner mallen här.

Ansvarsfördelning, remissrutiner och samverkan

Tortyr kan orsaka en utbredd och skiftande symtombild. Ofta finns en stor samsjuklighet och besvären tenderar att påverka varandra. För effektiv vård behöver ofta flera specialiteter vara involverade i behandlingen och för bäst effekt bör de aktivt samverka med varandra. 

Remisstöd till enheter med särskild kunskap om tortyr:

Fördjupad kunskap

Vad vi vet om tortyr och dess konsekvenser

  • Fördjupad information samt patientfall som kan användas som underlag till diskussion kan du hitta i handledningen Identifiera, utreda och behandla tortyrskador.

Identifiera, utreda och behandla tortyrskador

  • Regions Skåne har tillsammans med Region Stockholm och Västragötalandsregionen tagit fram utbildningsfilmer angående tortyr, där du kan höra vårdpersonal med särskild kompetens berätta om hur de arbetar med patientgruppen. 

Utbildningsfilmer (transkulturelltcentrum.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.