Hemsjukvård och kommunala hjälpmedel

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som vistas i Skåne som omfattas av lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (asylsökande) samt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (papperslösa m.fl.), oavsett boendeform. Ansvaret regleras i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Personer som får uppehållstillstånd i Sverige enligt EUs massflyktsdirektiv (direktiv 2001/55/EG) omfattas av samma regelverk för hälso- och sjukvård som asylsökande.

Kommunerna i Skåne har enligt lag inte något hälso- och sjukvårdsansvar för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd men kan efter överenskommelse och mot ersättning vara utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser åt Region Skåne. Överenskommelse begränsas till insatser, inte övertag av ansvar, som bedöms vara på kommunal primärvårdsnivå. Inom ramen för Vårdsamverkan Skåne har en vägledning som beskriver möjlighet att teckna en överenskommelse om insatser och ersättning vid kommunal primärvård, inklusive hjälpmedel, tagits fram. Kostnad för tjänsteköpet belastar inte enskild verksamhet utan hanteras centralt i Region Skåne.

Asylsökande/papperslösa med behov av hemsjukvård

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när patient som är asylsökande eller papperslös behöver ett hjälpmedel inom områdena rörelsenedsättning, kommunikation/kognition, syn- och hörselnedsättning samt vissa andningshjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande- och papperslös patient

Verksamheter som är finansierade av Region Skåne dokumenterar sitt exemplar av avtalet om köp av kommunal hemsjukvård för asylsökande eller papperslösa i patientjournalen.

Avtalsblankett för köp av kommunal hemsjukvård för asylsökande och papperslösa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.