Asylsökande och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård

Region Skåne ska så långt det är möjligt erbjuda vård till asylsökande och papperslösa personer på lika villkor som för bosatta.
 • Asylsökande och papperslösa som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt i Skåne.
 • Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
 • Asylsökande ska erbjudas hälsosamtal/hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige.
 • Asylsökande ska vid vårdkontakt visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket som visar att hen är asylsökande.

För papperslösa personer ansvarar verksamheten för att det finns ett system för:

 • kontaktväg för exempelvis provsvar och återbesökstider.
 • kontaktväg så att patienten vid behov kan få kontakt med vårdenheten.

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa

Vem är asylsökande?

Asylsökande är en person som flytt sitt hemland och begärt skydd (asyl) i Sverige. Personen är asylsökande tills hen fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol samt migrationsöverdomstol.

Vem är papperslös?

Med papperslösa personer menas personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Det kan till exempel vara personer som har fått avslag på sin asylansökan, inte avser söka asyl i Sverige eller vars uppehållstillstånd har gått ut. Det behöver inte betyda att personen saknar identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande.

Även EU/EES-medborgare kan i enstaka fall omfattas av begreppet (prop. 2012/13:109, s.41). Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Bemötande på lika villkor

 • Asylsökande och papperslösa ska mötas och behandlas med inlevelse i flyktingskapets speciella villkor.
 • Asylsökande och papperslösa ska få professionell medicinsk bedömning och behandling.
 • Du får inte avvisa någon från mottagningen (eller motsvarande) med hänvisning till att personen är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i landet.
 • Samsyn i vården och principer kring vårdkedjor bör så långt som möjligt eftersträvas. Det innebär att remisser från primärvården måste bedömas på samma grunder som för bosatta.
 • Asylsökande och papperslösa ska erbjudas kontinuitet i vården på samma sätt som bosatta.

Vård för personer från andra länder - policy och riktlinjer
Regionfullmäktige 2011-05-03, § 35, 1100466

Mer information om:

Vård som inte kan anstå (Vårdgivare Skåne)

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar (Socialstyrelsen)

Asylsökande gravida - handläggning inkl. rutiner för akut inskrivning - riktlinje (pdf)

Tandvård för asylsökande eller papperslösa personer (pdf)

Handbok för vård av personer från andra länder (SKL)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter