Asylsökande och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård

Region Skåne ska så långt det är möjligt erbjuda vård till asylsökande och papperslösa personer på lika villkor som för bosatta.

Förtydliganden till filmen

Gällande lagar

I filmen hänvisas i illustrationen till 2 § hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Den lagen upphävdes 2017 och rätt hänvisning ska vara 3 kapitel 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  Innehållet i regleringen är densamma som sägs i filmen.

Inget krav att visa upp LMA-kort

I filmen sägs att asylsökande ska visa upp ett LMA-kort och att detta styrker deras identitet. Att visa upp ett LMA-kort är dock inget krav. Asylsökande kan visa upp ett LMA-kort eller ett kvitto på inlämnad asylansökan. LMA-kortet styrker i så fall att personen är just asylsökande, men är inget ID-kort. Det är inget lagstadgat krav att asylsökande ska uppvisa LMA-kort eller kvitto för att erhålla vård. Sedvanliga regler för identifiering i vården gäller även för asylsökande.

Vägledande information

  • Asylsökande och papperslösa ska mötas och behandlas med inlevelse i flyktingskapets speciella villkor.
  • Asylsökande och papperslösa ska få professionell medicinsk bedömning och behandling.
  • Du får inte avvisa någon från mottagningen (eller motsvarande) med hänvisning till att personen är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i landet.
  • Samsyn i vården och principer kring vårdkedjor bör så långt som möjligt eftersträvas. Det innebär att remisser från primärvården måste bedömas på samma grunder som för bosatta.
  • Asylsökande och papperslösa ska erbjudas kontinuitet i vården på samma sätt som bosatta.

  Vård för personer från andra länder - policy och riktlinjer (pdf)
  Regionfullmäktige 2011-05-03, § 35, 1100466

  • Asylsökande och papperslösa som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt i Skåne.
  • Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
  • Asylsökande ska erbjudas hälsosamtal/hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige.
  • Asylsökande ska vid vårdkontakt visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket som visar att hen är asylsökande.

  För papperslösa personer ansvarar verksamheten för att det finns ett system för:

  • kontaktväg för exempelvis provsvar och återbesökstider.
  • kontaktväg så att patienten vid behov kan få kontakt med vårdenheten.
 • Asylsökande är en person som flytt sitt hemland och begärt skydd (asyl) i Sverige. Personen är asylsökande tills hen fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol samt migrationsöverdomstol.

 • Med papperslösa personer menas personer som saknar tillstånd att vistas i landet. Det kan till exempel vara personer som har fått avslag på sin asylansökan, inte avser söka asyl i Sverige eller vars uppehållstillstånd har gått ut. Det behöver inte betyda att personen saknar identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande.

  Även EU/EES-medborgare kan i enstaka fall omfattas av begreppet (prop. 2012/13:109, s.41). Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.