Hembesök av läkare

Information om hembesök av läkare, vem som kan beställa och hur beställningen går till.

Verksamheten bedrivs av iDoc läkarbilar och omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt, alla dagar om året, undantaget patienter inskrivna i Mobilt vårdteam utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet helgfria vardagar 08.00 -18.00. Det vill säga endast under jourtid för dessa patienter.

Prioriterade patientgrupper för hembesök av läkare är äldre, multisjuka samt barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök (läs mer under rubriken Uppdragets inriktning).

Så beställer du

 • iDoc Läkarbilar sambandscentral: 0771-75 25 25.
  Sambandscentralen är öppen dygnet runt.

  Knappval:

  0. Oväntat dödsfall
  1. Beställ hembesök
  2. Rådgivning
  3. Väntat dödsfall
  4. Redan bokat hembesök
  5. Administrativa ärende, Sekreterare*
  6. Ringer du från 1177

  *Välj knappval 5 om du är behandlande personal och vill ha hjälp med till exempel diktat, dokumentation, förklaring med mera.

 • Vårdbegäran av hembesök kan göras av följande funktioner:

  • Legitimerad sjuksköterska på Sjukvårdsrådgivning 1177
  • Legitimerad sjuksköterska på ambulans
  • Legitimerad sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral
  • Legitimerad sjuksköterska på vårdcentraler
  • Legitimerad sjuksköterska på sjukhusens akutmottagningar
  • Legitimerad sjuksköterska på sjukhusens vårdavdelningar
  • Legitimerad sjuksköterska inom psykiatri
  • Legitimerad sjuksköterska på kvälls- och helgmottagningar
  • Legitimerad sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, personal vid LSS-boende
  • Polisen (till exempel häktet)
  • Migrationsverket (avser förvaring av väntande på utvisning)

  Dessa funktioner ska i samtliga fall ha bedömt att patienten uppfyller kriterierna för hembesök av läkare.

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress (eventuell portkod, våningsnummer, lägenhetsnummer)
  • Telefonnummer
  • Symtombild och sjukdomstillstånd
  • Status vitala parametrar enligt ABCDE (till exempel med stöd av 1177 rådgivningsstödet webb eller Visam)
  • Vid smärta ange denna enligt 1177 rådgivningsstödet webb, VAS eller NRS
  • Aktuell medicinering, om möjligt
  • Anledning till hänvisning
  • Hänvisande personals namn och enhet samt telefonnummer där man är nåbar under den väntetid som kan bli aktuell

  Beställningsblankett iDoc – ifyllnadsbar (pdf)

  Beställningsblankett iDoc – för utskrift (pdf)

 • Avvikelser hanteras enligt gängse rutiner och skickas till:

  Erik Lind, Verksamhetschef, iDoc läkarbilar, Kometvägen 2, 245 34 Staffanstorp

Om uppdraget

 • Hembesöksverksamheten ska erbjuda medicinsk bedömning av läkare, telefonkonsultation av läkare samt i förekommande fall inleda behandling i den enskilde patientens hem.

  Med patientens hem avses också särskilda boendeformer samt vistelseformer som till exempel häkten eller förvaring inför utvisning.

  Hembesöksverksamheten omfattar hela befolkningen i Skåne och ett hembesök av läkare ska ersätta ett besök på vårdinrättning.

  I uppdraget ingår hembesök till personer, oavsett ålder, som:

  • är i behov av sjukvård men inte livshotande tillstånd
  • har stora svårigheter att själv ta sig till en sjukvårdsinrättning
  • barn som av olika skäl inte kan eller ska tas in på vårdinrättning
  • är inskrivna i Region Skånes Hälsovals mobila läkarstöd
  • vid behov där det är medicinskt och socialt motiverat kan akut SIP utföras om förutsättningarna för SIP är uppfyllda. Vårdcentralen tar över ansvaret för utfärdande av SIP enligt riktlinjer nästkommande vardag
  • behöver insats från sjukvården vid enstaka tillfälle (ej inskrivna i ASiH), till exempel inhalations och/eller infusionsbehandling där sådan är genomförbar
  • hembesök i samband med konstaterande av dödsfall (både uppgift om dödsbevis och dödsorsaksintyg kan ingå)
  • hembesök vid bedömning och utfärdande av vårdintyg enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
  • hembesök till personer boende I Migrationsverkets förvar
  • hembesök i häkten
  • telefonkonsultation av läkare till sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården på jourtid, dvs när vårdcentralerna ej har öppet
 • Utgångspunkt för hänvisande personal är att i första hand vända sig till ordinarie vårdgivare vid behov av läkarkontakt. Alla typer av hembesök görs dygnet runt årets alla dagar. Undantaget hembesök till patienter som är inskrivna i hälsovalets Mobila vårdteam helgfria vardagar 08:00-18:00 då primärvården har ansvaret.

  Vid behov av hembesök kommer hänvisande legitimerad personal att ha bedömt att patienterna uppfyller kriterierna enligt kraven för hembesök av läkare. Denna bedömning av behov av hembesök får endast överprövas av Leverantörens läkare.

  Hänvisande personal ansvarar för att meddela patienten och närstående en ungefärlig väntetid.

  Leverantören ska prioritera hembesök efter patientens medicinska behov. Det medicinska ansvaret övertas av Leverantören i samband med bekräftelse av hembesöket (och bekräftats om vårdbegäran sker via webb-formulär).

  Tidsgränsen för läkarbesök i hemmet

  Hembesöken ska medicinskt prioriteras och där det är medicinskt motiverat genomföras inom 2 timmar (utvecklingsavtal). Inom 4 timmar ska minst 80 procent av hembesöken genomföras. 100 procent av hembesöken ska vara genomförda inom 8 timmar. Tiden beräknas från det att hembesöksverksamheten har mottagit en vårdbegäran.

 • För sjuksköterska i kommunal hemsjukvård gäller att dagtid tas alltid kontakt med patientens vårdenhet för telefonrådgivning.

  Alla typer av hembesök görs dygnet runt årets alla dagar utom hembesök till målgrupperna för hälsovalets Mobila vårdteam helgfria vardagar klockan 08.00-18.00 då primärvården har ansvaret. Vid akut behov av telefonrådgivning under jourtid kontaktas iDoc Läkarbilar.

 • Dialog med kommunal sjuksköterska ska upprättas vid hembesöket så att vårdinsatsen kan göras i samverkan, så att även eventuella ordinationer kan utföras.

  Vid hembesök ska Leverantören alltid ta del av tillgängliga journalanteckningar och upprättad SIP, Samordnad Individuell Plan, om en sådan finns.

  Hembesöket, och vid detta vidtagna åtgärder, ska alltid överrapporteras till patientens ansvarige läkare till den enhet där patienten är listad.

  Utrustning ska finnas för att snabbt och enkelt kunna kommunicera med verksamheternas personal och återkoppla med skriftliga ordinationer (till exempel läkemedel) till berörd personal.

  iDoc Läkarbilar har rätt att, när så krävs för behandlingen, kostnadsfritt få kopia av patientjournalen från den offentliga hälso- och sjukvården eller motsvarande med vårdavtal inom Region Skåne. Detta gäller under förutsättning av patientens medgivande. 

  iDoc Läkarbilar har motsvarande skyldighet gentemot hälso- och sjukvården enligt ovan.

 • iDoc Läkarbilar tar ut patientavgift genom faktura till patienten. Anteckning i högkostnadskort görs i förekommande fall vid nästa läkarbesök. iDoc Läkarbilar får debitera ett hembesök per dygn i ett hushåll oavsett antalet bedömda patienter.

 • iDoc Läkarbilar ska samverka med berörda specialistläkare, mobila vårdteam, kliniker eller motsvarande i Region Skåne och övriga personer som är engagerade i patientens vård.

 • Region Skånes flödesmodell för remisshantering gäller.

 • Leverantören ska ansvara för att all personal i Leverantörens verksamhet har erforderlig kompetens för uppdraget med särskilt beaktande av att hembesöksverksamheten omfattar såväl äldre, multisjuka, personer med psykisk ohälsa och barn.

  Den som utför hembesöken ska vara legitimerad läkare som är specialist med någon av följande specialistkompetenser:

  • Allmänmedicin
  • Internmedicin
  • Infektionsmedicin
  • Geriatrik
  • Akutsjukvård (tilläggsspecialitet) eller
  • ST-läkare med minst 3 års erfarenhet inom någon av ovanstående specialiteter 

  All personal som gör hembesök bär fotolegitimation med namn och titel. Hembesöksbilarna är märkta med iDoc Läkarbilar - på uppdrag av Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.