Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre

Målet är att äldre patienter ska ha en bra läkemedelsbehandling.

Målgrupp

Sjuksköterskor som är kommun- och landstingsanställda samt till exempel läkare under utbildning.

Syfte

Syftar till att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns. 

Tidsåtgång

40 minuter.

Utbildningen utgår från Socialstyrelsens indikatorer

Utbildningen utgår från Socialstyrelsens indikator; Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger.

De läkemedel och läkemedelsgrupper som kommer tas upp är:

  • långverkande bensodiazepiner
  • läkemedel med betydande antikolinerga effekter
  • tramadol
  • propiomazin (Propavan)
  • kodein inklusive kombinationer (till exempel Citodon)
  • glibenklamid.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare