God Vård - Kortfilmer

Här samlas kortfilmer som riktar sig till vårdpersonal Utbudet av kortfilmer fylls på efterhand som de produceras. Filmerna produceras "inhouse"av vårdutvecklingsgruppen och ämnesexperter inom området. - Överfylld urinblåsa - ca 6 minuter - Klinisk fallriskbedömning - ca 8 minuter - Varför uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler? - ca 3 minuter - Nutritionens betydelse för vårdförloppet - Ätproblem och åtgärder - ca 7 minuter

Syfte

Syftet med kortfilmerna är att belysa viktiga riskområden i vården och fungera som diskussionsunderlag på vårdavdelningar och/eller arbetsplatsträffar.

Utbudet av kortfilmer fylls på efterhand de produceras. Önskemål på innehåll och teman tas tacksamt emot via e-post.

Kontakt: Contact

Målgrupp

Kortfilmerna vänder sig till all personal i den patientnära vården.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne

Användare utanför Region Skåne