Demenssjukdom och kognitiv svikt på sjukhus

Webbutbildning för dig som vill lära dig mer om kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.

För dig som möter personer med kognitiv svikt i ditt arbete på sjukhus eller på en mottagning. Utbildningens lärandemål är att kunna identifiera kognitiv svikt och risker för vårdskador, att kunna anpassa vård och miljö samt reflektera kring omhändertagande efter utskrivning för att kunna ge dessa personer bästa möjliga vård.

Tidsåtgång

40-60 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare