Jämställt föräldraskap - metodmaterial

Inom mödra- och barnhälsovården möter vi blivande och nyblivna föräldrar och deras barn, varje dag. Det ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta för att främja ett engagerat föräldraskap hos alla föräldrar. Här kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete.

”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Materialet kom till som ett svar på behovet av att höja kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella i mötet med föräldrar.

Här kan du som möter blivande och nyblivna föräldrar få kunskap om och verktyg för att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap.

Om metodmaterialet

 • Just nu går det inte att beställa metodmaterialet. 

  Metodbok, reflektionskort och affischer

  Metodmaterialet består av:

  • En metodbok där faktabaserade avsnitt varvas med praktiska tips, metoder och reflektionsövningar (360 sidor).
  • En kortlek med tio kort som kan användas som underlag för diskussion och reflektion i föräldragrupper kring frågor som ansvarsfördelning, föräldraledighet, hushållsarbete och barnets anknytning till föräldrarna. Varje kort består av en kort faktatext, reflektionsfrågor och en illustration.
  • Två affischer (att sätta upp i väntrum eller dylikt).

  För vem?

  Materialet vänder sig framförallt till dig som arbetar inom mödra- och barnhälsovård, men det kan vara användbart även för dig som möter barn och föräldrar inom andra verksamheter.

  Av vem?

  Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård hade till och med december 2021 i uppdrag att stödja och utveckla metoder för att stärka jämställt föräldraskap inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. I samband med detta utvecklades metodmaterialet ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa”.

  Författare: Ilnaz Golestani, Ida Ivarsson och Alexandra Thorén-Todoulos
  Redaktör: Olika Förlag
  Illustratör: Maria Borgelöv
  Formgivare: Jonas Odhner
  Utgivare: Region Skåne

 • Projektet "Jämställt föräldraskap – för barnets bästa" drevs under 3 år och avslutades 2016.

  Projektets syfte

  • att utveckla pedagogiska metoder för att stärka kunskapen om normer kring kön och föräldraskap hos medarbetare inom mödra- och barnhälsovård
  • att utveckla ett metodmaterial som kan stödja medarbetare i att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap i mötet med de familjer som besöker barnmorskemottagningar och BVC

  Tidigare forskning

  Forskning visar att en jämnare fördelning av omsorg om barn, hushållsarbete och föräldraledighet bland annat leder till stabilare parrelationer med färre separationer, mindre inkomstskillnader mellan män och kvinnor och inte minst att barn får en bättre relation till båda föräldrar.

  Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler är viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Studier visar dock att män i betydligt mindre grad är mottagare av mödra- och barnhälsovårdens insatser samt att män ofta känner sig åsidosatta i mötet med mödra- och barnhälsovården. För att skapa en inkluderande atmosfär där alla föräldrar känner sig sedda och viktiga är det av stor betydelse att reflektera över hur föräldrarna bemöts. Både vad gäller det individuella mötet och föräldragruppsträffarnas innehåll men också den fysiska miljön såsom väntrummets utformning och informationsmaterial. 

  Mål och metod

  Målet med projektet var att utveckla metoder för att främja jämställt föräldraskap.

  Metodutvecklingen utfördes av Kunskapscentrum barnhälsovård i samverkan med 45 medarbetare från nio olika verksamheter i Skåne (barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och familjecentraler) i ett pilotprojekt. Deltagarna fick under tre månader arbeta med ett material som skulle fungera som ett praktiskt stöd i att främja jämställt föräldraskap hos de familjer de möter. Deltagarnas synpunkter och förslag på hur materialet kunde utvecklas utgjorde grunden för det metodmaterial som projektet sedan resulterade i.

  Slutsats

  En viktig del i att skapa en inkluderande atmosfär på barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och familjecentraler är att medarbetarna arbetar tillsammans för att bli medvetna om och synliggöra de normer som påverkar föräldraskapet. Utifrån det kan ett förhållningssätt som avspeglar vikten av ett engagerat och jämställt föräldraskap möjliggöras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.