Träning

I samband med utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdsystem, behöver cirka 32 000 medarbetare inom vården och närliggande områden tränas så att de kan arbeta i det nya systemet.

SDV-projektet har en organisation för träning som tillsammans med de olika arbetsområdena i projektet utformar träningsplanerna. Träningsplanerna styr vilken träning som varje medarbetare får i det nya systemet, och de utformas utifrån yrkesroll och behov. En träningsplan kan innehålla digital träning, instruktörsledd träning och träning på egen hand i träningsmiljön.

Träningsplanerna kommer medarbetarna att få tillgång till via en träningsportal. Inför införandet av det nya systemet kommer varje medarbetare få räkna med att behöva träna tre till fyra dagar.

Digital träning och instruktörsledd träning

Digital träning är ett effektivt sätt att låta medarbetare träna innan och efter den instruktörledda träningen. Denna träning utförs självständigt och kan repeteras.

För att få delta i den instruktörsledda träningen måste medarbetaren först ha slutfört ett antal digitala träningar, så att hen på bästa sätt kan tillgodogöra sig den instruktörledda träningen.

Instruktörsledd träning kommer variera i tidsomfattning beroende på vilken/vilka träningsplaner medarbetaren blivit tilldelad. Träningen kommer att vara både teoretisk och praktisk och avslutas med ett kunskapstest. All instruktörsledd träning kommer att ske på sjukhusen.

Vissa träningsplaner kommer enbart att innehålla digital träning. Detta gäller till exempel för träningsplanerna för studenter.

Medarbetarnas träning startar cirka fyra till tio veckor före driftstart av vårdsystemet.  

Träningsportal

När det är dags för medarbetarna att börja träna kommer de få information om detta och tillgång till sin träningsplan/sina träningsplaner via SDV:s träningsportal, där all träning är samlad.

Via träningsportalen kan chefer följa upp och säkerställa att medarbetare har genomfört all träning enligt planen. Det blir på så sätt tydligt för både chef och medarbetare vilken träning som varje medarbetare ska genomföra innan systemet börjar användas.

Tränare och SDV-coacher

Ett antal medarbetare kommer att rekryteras och utbildas till tränare, för att sedan kunna hålla i instruktörsledd träning för övriga medarbetare. Ambitionen är att läkare tränas av läkare, sjuksköterskor av sjuksköterskor och så vidare.

Tränarna kommer även att  utbilda så kallade SDV-coacher. SDV -coacherna ska stötta sina kollegor på arbetsplatsen både före, under och efter träning och utrullning. En del kommer även att fungera som stöd vid instruktörsledd träning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.