Träning

I samband med utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdsystem, behöver cirka 30 000 medarbetare inom vården och närliggande områden tränas så att de kan arbeta i det nya systemet.

SDV-projektet har en organisation för träning som tillsammans med de olika arbetsområdena (workstreams) i projektet utformar träningsplanerna. Träningsplanerna styr vilken träning som varje medarbetare får i det nya systemet, och de utformas utifrån profession och behov. En träningsplan innehåller till exempel instruktörsledd träning, digitalträning, och teamträning.

Träningsplanerna kommer medarbetarna att få tillgång till via SDV:s träningsportal. Inför införandet av det nya systemet kommer varje medarbetare få räkna med att behöva träna två till tre dagar.

Digital träning och instruktörsledd träning

Digital träning är ett effektivt sätt att låta medarbetare träna innan och efter den instruktörledda träningen. Denna träning utförs självständigt och kan repeteras.

För att få delta i den instruktörsledda träningen måste medarbetaren först ha slutfört ett antal digitala träningar, så att man på bästa sätt kan tillgodogöra sig den instruktörledda träningen.

Instruktörsledd träning kommer variera i tidsomfattning beroende på vilken/vilka träningsplaner man blivit tilldelad. Träningen kommer att vara både teoretisk och praktisk och avslutas med ett kunskapstest. All instruktörsledd träning kommer att ske på sjukhusen.

Medarbetarnas träning startar cirka fyra till tio veckor före driftstart av vårdsystemet.  

Träningsportal

När det är dags för medarbetarna att börja träna kommer de få information om detta och tillgång till sin träningsplan/sina träningsplaner via SDV:s träningsportal, där all träning är samlad.

Via träningsportalen kan chefer följa upp och säkerställa att medarbetare har genomfört all träning enligt planen. Det blir på så sätt tydligt för både chef och medarbetare vilken träning som varje medarbetare ska genomföra innan systemet börjar användas.

Se film om träningsportalen längre ner på denna sida.

Tränare och SDV-coacher

Ett antal medarbetare kommer att rekryteras och utbildas till tränare, för att sedan kunna hålla i instruktörsledd träning för övriga medarbetare. Ambitionen är att läkare tränas av läkare, sjuksköterskor av sjuksköterskor och så vidare.

Rekrytering av tränarna börjar under hösten/vintern 2020. Träning för tränarna genomföras vid olika tillfällen beroende på när utrullningen är planerad. Första tillfället är juni-augusti 2021.

Tränare kommer att behöva finnas tillgängliga under hela utrullningsfasen från augusti 2021 till december 2022. Under de veckorna träningen av medarbetarna pågår kommer tränarna inte att kunna delta i det kliniska arbetet.

Tränarna kommer även att  utbilda så kallade SDV-coacher. SDV -coacherna ska stötta sina kollegor på arbetsplatsen både före, under och efter träning och utrullning. En del kommer även att fungera som stöd på instruktörsledd träning.

SDV:s träningsportal

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!