Psykoterapi – information för remittenter och behandlare

Här finns samlad information om vårdval psykoterapi för remittenter och behandlare.
  • Remittent – behandlande läkare alternativt psykolog på vårdcentral där patienten är listad.
  • Behandlare – leverantör som är godkänd inom vårdval psykoterapi.

Vem kan få behandling inom vårdval psykoterapi?

Inom vårdval psykoterapi behandlas patienter med lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Patienterna är 16 år eller äldre.

Diagnoser inom vårdval psykoterapi

Individuell behandling

ICD-10

Registreras i PASiS

F32.0 Lindrig depressiv episod F32-
F32.1 Medelsvår depressiv episod F32-
F40 Fobiska syndrom (inkluderar F40.0 - F40.9) F40-
F41.0 Paniksyndrom F410
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom F411
F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat F419
F42 Tvångssyndrom (inkluderar F42.0 - F42.9) F42-
F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress F438
F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerat F439

KVÅ-koder

KBT, IPT och PDT

  • DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT)
  • DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT)
  • DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT)

Bedömning och remittering

Det är behandlande läkare alternativt psykolog på vårdcentral där patienten är listad som fattar beslut om lämplig behandling och skriver remiss. 
Remissen ska märkas "Psykoterapi", och ska innehålla preliminär diagnos, diagnoskod och föreslagen behandlingsform. 

Vid första besöket hos behandlaren bekräftar patienten sitt val genom underskrift på anvisad blankett. Blanketten ska arkiveras i patientens journal. 

Information till patienten (pdf)

Information for the patient (pdf) - English

Blankett för val av behandlare – psykoterapi (pdf)

Form for choosing a therapist - psychotherapy (pdf) - English

Den remitterande läkaren/psykologen ansvarar för att upplysa patienten om vilka behandlare som finns.

Återremittering

Om behandlaren efter remissmottagande ser att patienten inte är lämpad för vald behandling ska behandlaren kontakta patientens vårdcentral för att bestämma lämpliga åtgärder. Alternativt återremitterar behandlaren patienten till patientens vårdcentral.

Uppföljning

Uppföljningsbesök sker tre till fyra månader efter sista (inom vårdåtagandet) behandlingsbesöket.

Effekt av behandlingen följs upp via enkätformulär. Utvärderingsvariabler är bland annat ICF-faktorer och patientens egen hälsoupplevelse via skattningsinstrumentet EQ5D. Följande formulär ska registreras i PASiS:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.