Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS)

Varje barn och ung person (0-20 år) som vårdas utanför det egna hemmet har rätt till en hälsoundersökning inför en placering. Det gäller både fysisk och psykisk undersökning samt undersökning av den orala hälsan. Region Skåne ska erbjuda undersökningen inom fyra veckor från Socialnämndens förfrågan.

Socialtjänsten i kommunerna arbetar enligt Barns behov i centrum (BBIC). En del i arbetet med BBIC är att socialnämnden beställer en hälsoundersökning som genomförs av läkare och tandläkare enligt särskilda nationella riktlinjer. Det är denna hälsoundersökning som Region Skåne kallar hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS).

Barns behov i centrum, BBIC (socialstyrelsen.se)

Om hälsoundersökningen

Alla barn och unga (0-20 år) som vårdas utanför det egna hemmet har rätt till en HUBS. Detta enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

En läkare på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning undersöker barnets/ungdomens somatiska och psykiska hälsa. En tandläkare på en tandvårdsenhet undersöker barnets/ungdomens orala hälsa. Undersökningen är en planerad hälsofrämjande undersökning. Undersökningen ska utformas så att barnet/ungdomen kan vara delaktig och få komma till tals om sin hälsa.

Patientinformation

Socialsekreteraren beställer

Det är vårdansvarig socialsekreterare som beställer HUBS i samband med en utredning enligt socialtjänstlagen. Undersökningen ska kunna begäras inom fyra veckor från förfrågan.

Syftet med undersökningen på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Syftet att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov. Detta för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning.

Syftet med undersökningen på en tandvårdsenhet

Syftet är att ge underlag för en bedömning av behovet av tandvård, hur socialnämnden ska verka för att barnet eller ungdomen ska få sitt behov av tandvård tillgodosett samt att ge underlag för planering av tandvårdens fortsatta kontakter med barnet eller den unge. Syftet är även att identifiera problem med den orala hälsan som kräver anpassade förhållanden vid mottagande i förekommande fall i familjehem eller HVB. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt tecken på misshandel, vanvård och självdestruktivt beteende.

Andra hälsoundersökningar

Det finns ytterligare läkarundersökningar som rör barn som riskerar att fara illa och som har kontakt med socialtjänsten eller är placerade i samhällsvård.

Läkarundersökning enligt 32 § LVU

Läkarundersökning enligt 32 § LVU (pdf)

Läkarundersökning enligt 32 § LVU på begäran av socialtjänsten kan göras utan att läkaren har tillgång till tidigare journalhandlingar. Detta eftersom denna typ av läkarundersökning ofta görs halvakut.

Förfrågan gällande LVU-intyg

LUV-intyget ska debiteras enligt avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom och intyg.

Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom och intyg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.