Grunda Sunda Vanor på BVC

Övervikt och fetma hos fyraåringar är ojämnt fördelat i Skåne. Grunda Sunda Vanor på BVC började som ett projekt där barnhälsovården i samverkan med mödrahälsovård, elevhälsa, kommunal förskola och skola utvecklade en samtalsmodell för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn.

Det barncentrerade hälsosamtalet på BVC

Hälsosamtalen på BVC är av stor betydelse för barnets hälsa och någonting som önskas och efterfrågas av föräldrar. Under våren 2016 introducerades samtalsmodellen Grunda Sunda Vanor (GSV) i Skåne med tillhörande bildmaterial (åtta bilder).

2019 utvecklades en ny bild om lek och rörelse i stadsmiljö som kan användas i stället eller samtidigt som den gamla bilden om lek och rörelse utomhus. Eftersom bilderna kan användas vid alla hälsobesök på BVC har vi också utvecklat bilderna: Barnets toalettvanor, Vad man kan äta mycket av, Vad man kan äta lite av.

Bilderna och Grunda Sunda Vanors minibok finns att beställa utan kostnad via e-post till kunskapscentrum.bhv.pv@skane.se. 

Grunda Sunda vanors bildmaterial

Bildmaterialet används som ”verktyg” i hälsosamtalet om olika levnadsvanor i sin helhet vid 4-års men även vid 5-årsbesöket. Samtals-modellen är barncentrerad, har en hälsofrämjande ansats och syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet.

Genom att använda bilderna ges möjlighet att ta del av barnets perspektiv, erfarenheter samt få en inblick i hur barnet upplever, tänker och känner i olika frågor om levnadsvanor. GSV ligger i linje med Konventionen om barnets rättigheter artikel 12 och patientlagen som båda betonar barnet rätt till delaktighet.

Bildmaterialet kan anpassas efter barnets mognad. För vissa barn kan det innebära att du som barnhälsovårdsmedarbetare använder några av bilderna eller alla bilderna.

Forskningsstudier utvärderar modellen

Två intervjustudier med sjuksköterskor gjordes när Grunda Sunda Vanors hälsosamtalsmodell implementerades. Studierna visade att sjuksköterskorna fick ett nytänkande genom fortbildningen och handledningen och att använda nya hälsosamtals-modellen kändes utvecklande och stimulerande.

Vid handledningen kunde samtalsmodell och bildmaterial diskuteras och reflekteras, vilket gav trygghet i hälsosamtalen. Barnen pratade och var mer delaktiga när bilderna användes och det sågs som en stor vinst att få barnets förtroende att våga och vilja prata samt följa dem i sin berättelse.

Materialet fungerade som en checklista och sjuksköterskorna kunde rikta information efter familjens egna behov. Bilderna väckte intresse och involverade familjen i samtalet vilket medförde att samtalet blev enklare. Relationen mellan profession och familj blev mer jämställd, vilket ökade möjligheten att uppnå empowerment.

En intervjustudie med föräldrarna visade att föräldrarna ville samtala om mat och kände stöd, bekräftelse och vägledning kring olika frågor i hälsosamtalet. Föräldrar kände ofta oro över att deras barn åt för lite mat och blev varse om vad som kunde vara lagom att äta för barnet. Efter hälsosamtalet hade de blivit mer lyhörda gentemot sitt barns signaler för mättnad och lät barnet styra mer själv.

Föräldrars erfarenhet av hälsosamtal om matvanor utifrån Grunda Sunda Vanor modellen vid hälsosamtal inom barnhälsovården, Linda Håkansson, Karlstad University.

Läs mer om forskningsstudien Grunda Sunda Vanor på Lunds universitets webbplats.

Grunda Sunda Vanor- Skåne, Lunds universitet (barnfamiljhalsa.lu.se)

Webbinarium om Grunda Sunda Vanor

Kunskapscentrum barnhälsovård har tagit fram en serie webbinarier om att främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn, särskilt riktat till dig som arbetar inom förskolan. Serien består av fyra avsnitt, cirka 16 minuter långa. 

Grunda Sunda Vanor för förskolebarn - Skåne (barnfamiljhalsa.lu.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.