Förskrivning av speciallivsmedel

Här hittar du regelverk och tillämpningar vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter under respektive över 16 år.

Subventionerad förskrivning till barn upp till 16 år regleras i lagar och föreskrifter.

För patienter från 16 år är det upp till varje landsting att fastställa om och i vilken omfattning speciallivsmedel subventioneras.

Här beskrivs rutiner och tillämpningsanvisningar för förskrivning av speciallivsmedel till barn och vuxna i Region Skåne.

Förskrivaren ansvarar för att följa Region Skånes rutiner och tillämpningsanvisning. Förskrivning ska göras i beställningssystemet SesamLMN.

 • Vad är speciallivsmedel

  Produktgruppen omfattar livsmedel och näringsprodukter med särskild sammansättning eller egenskap som kan användas som enda eller kompletterande näringskälla för patienter med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel, näringsämnen eller metaboliter. I produktgruppen ingår dessutom produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde. Speciallivsmedel kan även användas för patienter där näringsbehovet inte täcks trots anpassning av kost eller måltidssituation.

  Kosttillägg, sondnäringar, förtjockningsmedel, produkter för medfödda metabola rubbningar och komjölksproteinfria modersmjölksersättningar är exempel på speciallivsmedel. 

 • Förskrivningsrätt
  • Upp till 16 år

   Läkare med vissa specialistkompetenser har förskrivningsrätt. Förskrivningsrätten regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

   Dietist inom primärvård kan ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns hos specialist inom allmänmedicin med tjänst inom barnhälsovård, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och ordination.
   Dietist inom specialiserad barnsjukvård samt habilitering och hjälpmedel kan ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns inom respektive verksamhet, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och ordination.
   Verksamhetschef har ansvar för att ge behörighet, ansvarar för att dietist har tillräcklig kompetens och för att anmäla detta till Hjälpmedel Skåne. Nedanstående underlag kan användas för att dokumentera att dietist getts denna behörighet. 

   Behörighet att beställa speciallivsmedel till personer upp till 16 år (pdf)

  • 16 år och äldre

   Dietist har i enlighet med politiskt beslut i Region Skåne förskrivningsrätt.

 • Vem kan få speciallivsmedel med subvention
  • Upp till 16 år

   Enligt Förordning (2002:687) om läkemedelsförmånen m.m. har personer med vissa fastställda sjukdomar (Crohns sjukdom, ulcerös colit, kort tunntarm, glutenintolerans, kronisk njurinsufficiens, fenylketonuri, galaktosemi, komjölksproteinintolerans, sojaproteinintolerans, laktosintolerans) rätt till reducering av kostnader för speciallivsmedel. Förskrivning på primärvårdsnivå följer det nationella regelverket. 
   För god och säker nutritionsvård kan speciallivsmedel behövas vid ytterligare tillstånd. I Region Skåne har det nationella regelverket därför kompletterats och speciallivsmedel kan förskrivas med subvention inom specialiserad barnsjukvård samt inom habilitering och hjälpmedel när det finns ett medicinskt behov, oavsett diagnos. 
   Förskrivning av speciallivsmedel ska inte ersätta kostråd. Ekonomiska, praktiska, etiska eller humanitära orsaker motiverar inte subventionerad förskrivning. 

  • 16 år och äldre

   Speciallivsmedel kan i enlighet med politiskt beslut i Region Skåne förskrivas med subvention till patienter från 16 års ålder.
   Nedanstående kriterier måste uppfyllas vid förskrivning med landstingssubvention;

   • Patienten bor i ordinärt boende
   • Överenskommelsen ”Kommunens respektive Region Skånes kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar” följs (”krysslistan”)

   Individuell bedömning av kostintag, ätproblem samt energi- och näringsbehov ligger tillsammans med medicinsk information till grund för vilken kostbehandling som ska ges. När sjukdom eller behandling förutsätter användning av speciallivsmedel eller om patienten trots kostråd eller andra insatser inte kan, eller förväntas kunna täcka energi- och näringsbehovet kan speciallivsmedel förskrivas. Förskrivning av speciallivsmedel ska inte ersätta kostråd. Ekonomiska, praktiska, etiska eller humanitära orsaker motiverar inte subventionerad förskrivning.
   Måltidsstöd, matdistribution eller andra stödjande insatser ska vid behov rekommenderas och initieras.

   Diagnosticerad celiaki, dermatitis herpetiformis och allergi mot vete eller samtliga sädesslag
   Personer med ovanstående sjukdomar har från 16-årsdagen till och med dagen före 20-årsdagen rätt till subventionerade speciallivsmedel till för diagnosen anpassade produkter i åldersanpassade mängder. 

   Fenylketonuri (PKU) och andra medfödda metabola ämnesomsättningsrubbningar
   Personer med ovanstående sjukdomar har från 16-årsdagen rätt till subventionerade speciallivsmedel till för diagnosen anpassade produkter. 

   Produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde
   Produkter inom denna grupp kan förskrivas med subvention under förutsättning att riktlinjer i Skånelistan speciallivsmedel följs. 

  • Asylsökande och papperslösa

   Asylsökande och papperslösa har rätt till subventionerad förskrivning av speciallivsmedel. Behov av speciallivsmedel bedöms utifrån samma aspekter som för bosatt i Sverige. Förskrivning görs i beställningsportalen Sesam LMN.

  • Person utan stadigvarande adress

   Om stadigvarande adress saknas ska förskrivningen expedieras på apotek. Förskrivningen görs på livsmedelsanvisning eller elektroniskt i separat modul i respektive journalsystem till patient upp till 16 års ålder och på pappersblankett (se rubrik Förskrivning) till patient från 16 års ålder. 

  • Skyddad identitet

   För personer med skyddad identitet ska förskrivningen expedieras på apotek. Förskrivningen görs på livsmedelsanvisning (elektroniskt eller pappersblankett) till barn upp till 16 års ålder och på pappersblankett (se rubrik Förskrivning) till patient från 16 års ålder.

  • Utomlänspatient

   Patient som är bosatt eller folkbokförd i annat landsting än i Region Skåne ska, så länge vårdansvaret för sjukdom eller tillstånd som orsakar behovet av speciallivsmedel finns i Region Skåne, få speciallivsmedel förskrivna utifrån Region Skånes tillämpningsanvisningar och subventioneringsregler. Detta gäller oavsett om patienten vistas i Skåne eller återvänder till hemlandstinget. Förskrivning görs i beställningsportalen Sesam LMN.

   Patient som återvänder till hemlandstinget efter öppen eller sluten vård i Region Skåne och där vårdansvaret överförs till hemlandstinget ska få speciallivsmedel förskrivna av vårdgivare i hemlandstinget enligt hemlandstingets tillämpningsanvisningar och subventioneringsregler. Skriftlig information (anamnes, kostbehandling och ordination av speciallivsmedel) överrapporteras till vårdgivare/förskrivare i hemlandstinget.

 • Speciallivsmedel - sortiment

  Region Skåne har ett upphandlat sortiment av förskrivningsbara speciallivsmedel, se Produktkatalog. Vid behov av att förskriva ej upphandlad produkt ansöker förskrivaren om detta i enlighet med Hjälpmedel Skånes Hjälpmedelsanvisningar.

  Önskemål om tillägg av produkter lämnas till sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel Skåne; Contact

 • Skånelistan speciallivsmedel

  Region Skånes terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel.

  Riktlinjerna ska användas som riktlinje och stöd vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.

  Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

  Skånelistan speciallivsmedel – juni 2018 (pdf) Välj ”häfte” vid utskrift

  Kosttilläggsguide enligt Skånelistan speciallivsmedel (pdf)

 • Mängd per uttag

  Förskrivningen gäller i 1 år. Antal uttag beslutas av förskrivaren. Mängd per uttag och antal uttag ska bedömas utifrån medicinska och nutritionella ställningstaganden samt i enlighet med denna tillämpningsanvisning. Hänsyn ska tas till behandlingsriktlinjer och vårdprogram.

  • Upp till 16 år

   När behandling med speciallivsmedel påbörjas, när behandlingstiden förväntas bli kortare än 90 dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad anpassas mängd per uttag utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation.
   Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans ska förskriven mängd per uttag räcka för 90 dagars beräknade behov. Patient/anhörig kan i samråd med förskrivare komma överens om mindre mängd per uttag.
   Förskrivaren ansvarar för att anpassa antalet uttag fram till patientens 16-årsdag.

   Riktlinjer gällande mängd glutenfria produkter per uttag (pdf)

  • 16 år och äldre

   Kosttillägg, sondnäringar, berikningsprodukter
   Ett uttag ska vanligtvis täcka behovet för en månads behov. När behandlingen inleds kan mängd för kortare period än en månad skrivas ut. Mängd för mer än en månads behov per uttag kan förskrivas om detta underlättar för patienten eller inför vistelse på annan ort.
   Vid långvarigt/kroniskt behov, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans kan förskrivningen gälla för maximalt 12 uttag.

   Glutenfria produkter, produkter vid PKU och andra metabola rubbningar
   Ett uttag kan täcka behovet av speciallivsmedel för maximalt 90 dagars beräknade behov. När behandling med speciallivsmedel påbörjas, när behandlingstiden förväntas bli kortare än 90 dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad ska mängd per uttag anpassas utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation.

   Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans ska förskriven mängd per uttag räcka för 90 dagars beräknade behov. Patient/anhörig kan i samråd med förskrivare komma överens om mindre mängd per uttag.
   Till patienter med celiaki, dermatitis herpetiformis och allergi mot vete eller samtliga sädesslag ansvarar förskrivaren för att anpassa antalet uttag fram till patientens 20-årsdag. 

   Riktlinjer gällande mängd glutenfria produkter per uttag (pdf)

   Produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde
   Produktområdet omfattar exempelvis förtjockningsmedel, lågproteinprodukter, antisekretorisk faktor, vätskeersättning och grenade aminosyror. Varje uttag ska täcka behovet för en månadsförbrukning.

 • Egenavgift

  Egenavgiften per uttag styrs av ålder, om personen är asylsökande och från 16 års ålder av hur mycket och vilken typ av produkter som förskrivs. Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Samtliga egenavgifter sätts med automatik i Sesam LMN.

  Upp till 16 år
  Egenavgiften regleras i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m, § 20. För närvarande är denna egenavgift 120 kronor per uttag för beräknat behov av högst 90 dagar.

  Upp till 16 år och asylsökande
  Egenavgiften regleras av Migrationsverket. För närvarande är denna egenavgift 50 kronor per uttag av beräknat behov för högst 90 dagar.

  Upp till 16 år och papperslös
  Egenavgiften är den samma som för bosatt i Sverige, dvs 120 kr per uttag av beräknat behov för högst 90 dagar.

  16 år och äldre
  Patienten betalar en politiskt fastställd egenavgift. Detaljer gällande egenavgift finns i nedanstående dokument. Maximal egenavgift är 1 375 kronor per månadsförbrukning. Asylsökande och papperslösa betalar samma egenavgift som bosatt i Sverige.

  Förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 år - Egenavgifter
  Välj "Häfte" vid utskrift.

 • Förskrivning
  • Förskrivningsportal Sesam LMN

   All förskrivning till både barn och vuxna ska göras i den regiongemensamma förskrivningsportalen Sesam LMN. Information finns på Vårdgivare Skåne – IT – IT-stöd och tjänster A-Ö – Sesam.

   Informationsblad till patient med kontaktuppgift till Hjälpmedel Skånes kundtjänst finns på Vårdgivare Skåne – Best��ll produkter och tjänster – Hjälpmedelsanvisningar.

  • Förskrivningsblankett

   Nedanstående blankett ska användas vid förskrivning till personer från 16 års ålder utan stadigvarande adress eller med skyddad identitet. Produkterna expedieras i dessa fall på apotek.

   Förskrivningsblankett till patient från 16 år för expediering på apotek.

   Blanketten ska innehålla följande information:

   • förskrivarens namn, telefon
   • patientens födelsedata, namn
   • produktnamn, ev smak, förpackningsstorlek, antal förpackningar per uttag
   • antal uttag, beslutets giltighetstid
   • patientens egenavgift
   • arbetsplatskod där patientens vårdansvar/det medicinska ansvaret finns
 • Arbetsplatskod

  Arbetsplatskoder används för att följa upp förskrivningsmönster men kan också användas för att knyta ihop förskrivning med ekonomiskt kostnadsansvar. I enlighet med Region Skånes riktlinje för arbetsplatskoder på recept ska arbetsplatskod anges även vid förskrivning av speciallivsmedel. Dietist ska använda den arbetsplatskod där patientens vårdansvar/medicinska ansvar finns.
  Respektive förvaltning fastställer struktur för sjukhusens arbetsplatskoder enligt eget önskemål. För ändamålsenlig uppföljning behöver arbetsplatskod inom specialistvård inte vara mer detaljerad än verksamhetsområde. Om det inom verksamhetsområdet finns olika specialiteter är det en fördel om arbetsplatskod för vårdenhet eller motsvarande används.
  För privat och offentligt finansierade vårdcentraler används arbetsplatskod för den vårdcentral där patientens vårdansvar/medicinskt ansvar finns.

  Arbetsplatskoder lämnas inte ut mellan olika vårdgivare och vårdnivåer. Om vårdansvar/medicinskt ansvar finns hos upphandlad vårdgivare, på annat sjukhus eller på annan vårdnivå (primärvård resp specialistvård) än där förskrivningen görs används förskrivande enhets arbetsplatskod.
  Om dietist tillfälligt förskriver för kollega och inte är upplagd med behörighet att förskriva på den enhet där patientens vårdansvar/medicinskt ansvar finns används arbetsplatskod för den enhet där förskrivaren är placerad vid förskrivningstillfället.

 • Uppföljning

  Följsamhet till ordination, resultat av behandling, bedömning av medicinska och nutritionella förutsättningar samt eventuellt kommunalt bistånd ska följas upp regelbundet. Uppföljningen ska individanpassas och dokumenteras. Vid stabilt status ska uppföljning ske minst årligen.

 • Dokumentation

  I enlighet med riktlinjer för dokumentation i Region Skåne ska förskrivaren utöver att hänvisa till Sesam LMN sammanfatta förskrivningen (typ av produkter, mängd per uttag samt antal uttag) i journalen. Riktlinjer fastställda av Förvaltningsgrupp dokumentation ska följas.

 • Samverkansregler

  Region Skåne har beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” ska gälla även för samverkan med nutritionsindustrin.

 • Specifika anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter